Πειραιώς: Στη Bain μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα 500 εκατ. ευρώ

Το συνολικό τίμημα της Συναλλαγής αντιστοιχεί σε 26% περίπου της μεικτής λογιστικής αξίας του χαρτοφυλακίου. Η ανακοίνωση.

Πειραιώς: Στη Bain μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα 500 εκατ. ευρώ

Η Πειραιώς Financial Holdings ανακοινώνει ότι η θυγατρική της Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. κατέληξε σε συμφωνία με τη Bain Capital Credit, για την πώληση του 100% της leasing θυγατρικής του Ομίλου Sunshine Leases («Sunshine»), συμπεριλαμβανομένου χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, ταξινομημένου ως διακρατούμενου προς πώληση, €0,5 δισ. μεικτής λογιστικής αξίας στις 30.09.2022.

Οπως αναφέρει η τράπεζα, το συνολικό τίμημα της Συναλλαγής αντιστοιχεί σε 26% περίπου της μεικτής λογιστικής αξίας.

Η Συναλλαγή αποτελεί μέρος των στοχευμένων και συστηματικών ενεργειών της Τράπεζας Πειραιώς, με στόχο την ολοκλήρωση του σχεδίου απομείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων.

Η Συναλλαγή υπόκειται στους συνήθεις όρους και εγκρίσεις από τις αρμόδιες ελληνικές εποπτικές αρχές,
καθώς επίσης και στη συναίνεση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Η UBS Europe SE ενεργεί ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Πειραιώς για τη Συναλλαγή και η δικηγορική εταιρεία Ποταμίτης Βέκρης ως αποκλειστικός νομικός σύμβουλος της Πειραιώς.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v