Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Επ. Ανταγωνισμού: Εγκρίθηκε η εξαγορά της FCA Greece από Autohellas-Samelet

Εκρινε πως δεν θα επηρεάσει σημαντικά το επίπεδο ανταγωνισμού, ενώ υφίσταται επαρκής ανταγωνιστική πίεση από ισχυρούς παίκτες. Η συγκέντρωση αφορά γενικότερα στον κλάδο των οχημάτων στην Ελλάδα.

Επ. Ανταγωνισμού: Εγκρίθηκε η εξαγορά της FCA Greece από Autohellas-Samelet

Σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού σε Ολομέλεια στις 18 Ιανουαρίου 2023, αποφασίστηκε (υπ’ αριθ. 806/2023 Απόφαση ΕΑ) ομόφωνα η έγκριση της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8 παρ. 3 του Ν. 3959/2011, η οποία αφορά στην απόκτηση κοινού ελέγχου από τις εταιρίες με την επωνυμία «AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SAMELET MOTORS LTD», του συνόλου (100%) των μετοχών της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «FCA GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ», δεδομένου ότι η εν λόγω συγκέντρωση, παρότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Ν. 3959/2011, όπως ισχύει, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά.

Η ανωτέρω αναφερόμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης, θα επιφέρει μεταβολή του ελέγχου από αποκλειστικό σε κοινό της εταιρίας «FCA GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ», δεδομένου ότι οι εταιρίες AUTOHELLAS και SAMELET θα αποκτήσουν τον κοινό έλεγχο αυτής.

Η AUTOHELLAS είναι εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών και δραστηριοποιείται κυρίως στη βραχυχρόνια και μακροχρόνια μίσθωση οχημάτων, στη διαχείριση στόλου και στην εισαγωγή και χονδρική διανομή αυτοκινήτων με τα σήματα SEAT, HYUNDAI και KIA, καθώς και στη εισαγωγή και χονδρική διανομή (αυθεντικών) ανταλλακτικών τους. H SAMELET είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με έδρα στο Ισραήλ και δραστηριοποιείται στον κλάδο του αυτοκινήτου, εισάγοντας και διανέμοντας χονδρικώς αυτοκίνητα με τα σήματα FIAT, ALFA ROMEO, JEEP, SUBARU, RAM, IVECO, WEY, HONG-QI, MASERATI και FERRARI. Η FCA GREECE είναι ανώνυμη εταιρεία, η οποία συστάθηκε το 1962 και η κύρια δραστηριότητά της είναι η εισαγωγή και χονδρική διανομή αυτοκινήτων με τα σήματα FIAT, ALFA ROMEO, ABARTH και JEEP, καθώς και η εισαγωγή και χονδρική διανομή (αυθεντικών) ανταλλακτικών.

Η συγκέντρωση αφορά γενικότερα στον κλάδο των οχημάτων στην Ελλάδα (εισαγωγή, χονδρική διανομή και λιανικής πώλησης καινουργών επιβατικών και ελαφρώς επαγγελματικών οχημάτων, εισαγωγή και χονδρική διανομή ανταλλακτικών, μίσθωσης οχημάτων, λιανικής πώλησης ανταλλακτικών και παροχής υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης).

Ως σχετική γεωγραφική λαμβάνεται υπόψη η ελληνική επικράτεια.

Η συγκέντρωση θα επιφέρει αλλαγές στη δομή μίας εκ των ανωτέρω σχετικών αγορών, καθώς προκαλεί ανακατατάξεις στη θέση των ανταγωνιστών στην αγορά εισαγωγής και χονδρικής πώλησης καινουργών επιβατικών οχημάτων. Ωστόσο, κατά την ΕΑ, αυτό δεν θα επηρεάσει σημαντικά το επίπεδο του ανταγωνισμού στην εν λόγω αγορά, δεδομένου ότι τα μερίδια αγοράς των συμμετεχουσών στη συγκέντρωση εταιρειών δεν είναι ιδιαίτερα υψηλά, ενώ υφίσταται επαρκής ανταγωνιστική πίεση από ισχυρούς παίκτες στην ίδια αγορά, αλλά και από εισαγωγείς/διανομείς μεταχειρισμένων αυτοκινήτων.

Συναφώς, οι κάθετες αγορές της λιανικής πώλησης οχημάτων, της λιανικής πώλησης ανταλλακτικών και παροχής υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής, καθώς και της μίσθωσης οχημάτων συνιστούν αγορές της συγκέντρωσης, ωστόσο η τελευταία δεν επιφέρει σημαντικές αντι-ανταγωνιστικές επιπτώσεις σε αυτές.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v