Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Frigoglass: Τροποποιήσεις στη συμφωνία με ομολογιούχους, νέα ομόλογα 10 εκατ. ευρώ

Την κάλυψη πρόσθετων ομολογιών προνομιακής εξασφάλισης σταθερού επιτοκίου ποσού €10 εκατ. και λήξεως το 2023 από ομάδα ομολογιούχων ανακοίνωσε η εισηγμένη.

Frigoglass: Τροποποιήσεις στη συμφωνία με ομολογιούχους, νέα ομόλογα 10 εκατ. ευρώ

Σε συνέχεια των από 5 Δεκεμβρίου 2022 και 19 Ιανουαρίου 2023 ανακοινώσεων, η Frigoglass Α.Β.Ε.Ε. (η «Frigοglass» και μαζί με τις θυγατρικές της ο «Όμιλος») ανακοινώνει σήμερα ότι συνήφθη με επιτυχία μία συμφωνία κάλυψης για την έκδοση Ομολογιών Προνομιακής Εξασφάλισης Σταθερού Επιτοκίου με ημερομηνία λήξης το 2023 συνολικού ποσού €10 εκατ. (οι «Νέες Πρόσθετες Ενδιάμεσες Ομολογίες») μεταξύ της Frigοglass, της Frigοglass Finance B.V. και της Frigoinvest Holdings B.V. (από κοινού οι «Εκδότριες»), των Εγγυητριών (ως εκεί ορίζονται) και των προσώπων που αναφέρονται στην εν λόγω συμφωνία ότι θα τις καλύψουν, τα οποία είναι μέλη μίας επιτροπής αποτελούμενης από κατόχους ομολογιών προνομιακής εξασφάλισης ύψους €260 εκατ. λήξεως το 2025 (οι «Ομολογίες Λήξεως 2025») που έχουν εκδοθεί από τη Frigοglass Finance B.V. (η εν λόγω επιτροπή, εφεξής η «Επιτροπή Ομολογιούχων») ή συνδεδεμένα με αυτά μέρη.

Οι Νέες Πρόσθετες Ενδιάμεσες Ομολογίες θα εκδοθούν ουσιωδώς με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της διάρκειας, με τους οποίους εκδόθηκαν οι Ομολογίες Προνομιακής Εξασφάλισης Σταθερού Επιτοκίου με ημερομηνία λήξης το 2023 συνολικού ποσού €35 εκατ. στις 5 Δεκεμβρίου 2022 από τις Εκδότριες (οι «Αρχικές Ενδιάμεσες Ομολογίες») και οι Ομολογίες Προνομιακής Εξασφάλισης Σταθερού Επιτοκίου με ημερομηνία λήξης το 2023 συνολικού ποσού €10 εκατ. στις 20 Ιανουαρίου 2023 από τις Εκδότριες (οι «Πρόσθετες Ενδιάμεσες Ομολογίες», και από κοινού με τις Αρχικές Ενδιάμεσες Ομολογίες οι «Ενδιάμεσες Ομολογίες»), όλες δυνάμει της από 5 Δεκεμβρίου 2022 πράξης έκδοσης, η οποία συνήφθη, μεταξύ, μεταξύ άλλων, των Εκδοτριών και της Madison Pacific Trust Limited ως εκπροσώπου των ομολογιούχων και εκπροσώπου εξασφάλισης, ως έχει έκτοτε τροποποιηθεί (η «Πράξη Έκδοσης»).

Οι Νέες Πρόσθετες Ενδιάμεσες Ομολογίες θα εκδοθούν με διαφορετικούς κωδικούς ISIN από τις Αρχικές Ενδιάμεσες Ομολογίες και τις Πρόσθετες Ενδιάμεσες Ομολογίες και θα αποτελούν νέα σειρά ομολογιών δυνάμει της Πράξης Έκδοσης. Η εκκαθάριση των Νέων Πρόσθετων Ενδιάμεσων Ομολογιών αναμένεται να λάβει χώρα στις ή περί τις 3 Φεβρουαρίου 2023, υπό την επιφύλαξη εκπλήρωσης ορισμένων συγκεκριμένων προϋποθέσεων.

Παράταση και τροποποίηση της Δεσμευτικής Συμφωνίας

Οι όροι που χρησιμοποιούνται με κεφαλαία στην παρούσα ανακοίνωση έχουν το ίδιο νόημα με αυτό που τους έχει αποδοθεί στην από 5 Δεκεμβρίου 2022 ανακοίνωση (η «Ανακοίνωση της Δεσμευτικής Συμφωνίας»).

Τα μέρη της Δεσμευτικής Συμφωνίας συνεχίζουν να εργάζονται προς την υλοποίηση της Συναλλαγής το συντομότερο δυνατόν και η προσδοκία των μερών σήμερα είναι η Συναλλαγή να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι την 1η Μαρτίου 2023.

Ενόψει της επικείμενης αναμενόμενης ολοκλήρωσης της Συναλλαγής και στο πλαίσιο της τροποποίησης της Δεσμευτικής Συμφωνίας (ως κατωτέρω), προκειμένου να διατηρηθεί η ρευστότητα του Ομίλου, η Frigοglass ανακοινώνει ότι η Frigοglass Finance B.V. δεν κατέβαλε το τοκομερίδιο που έληξε την 1η Φεβρουαρίου 2023 αναφορικά με τις Ομολογίες Λήξεως 2025.

Η Frigοglass με την παρούσα ανακοινώνει ότι τα μέρη της Δεσμευτικής Συμφωνίας έχουν συμφωνήσει όπως τροποποιήσουν ορισμένους όρους της Δεσμευτικής Συμφωνίας προκειμένου, μεταξύ άλλων:

(α) να παραταθεί (i) η προθεσμία υλοποίησης της Συναλλαγής μέχρι την 1η Μαρτίου 2023 καθώς και (ii) ορισμένα βήματα που εκεί περιγράφονται,

(β) να αυξηθεί το συνολικό ποσό των Νέων Ομολογιών Προνομιακής Εξασφάλισης μέχρι το ποσό των €75 εκατ. (από €65 εκατ.) και να προσδιοριστεί ο υπολογισμός του τόκου σε 4% μετρητά και 8% PIYC,

(γ) να μειωθεί το συνολικό ποσό των Αναδιαρθρωμένων Ομολογιών σε €150 εκατ. (από €165 εκατ.) και να προσδιοριστεί ο υπολογισμός του τόκου (από το 2024 και έπειτα) σε 3% μετρητά και 8% PIYC, και

(δ) να προστεθεί όρος ότι κατά τη διάρκεια της Δεσμευτικής Συμφωνίας και σύμφωνα με τους όρους αυτής, η Επιτροπή Ομολογιούχων, η οποία αποτελείται από κατόχους Ομολογιών Λήξεως 2025 που από κοινού κατέχουν το 57,9% του συνολικού κεφαλαίου των Ομολογιών Λήξεως 2025, έχει συμφωνήσει να μην προβεί στην άσκηση οιωνδήποτε δικαιωμάτων της έναντι του Ομίλου τα οποία θα ασκούσε σε διαφορετική περίπτωση εάν δεν είχε καταβληθεί το τοκομερίδιο που έληξε την 1η Φεβρουαρίου 2023 αναφορικά με τις Ομολογίες Λήξεως 2025.

Τα μέρη της Δεσμευτικής Συμφωνίας αναμένουν όπως σύντομα απευθύνουν πρόσκληση στους υπόλοιπους κατόχους των Ομολογιών Λήξεως 2025 προκειμένου να προσχωρήσουν στη Δεσμευτική Συμφωνία οπότε και θα ακολουθήσει ξεχωριστή ανακοίνωση.

 

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v