Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΔΕΗ: Που διατέθηκαν τα αντληθέντα κεφάλαια από την ΑΜΚ

Μεταξύ άλλων η ΔΕΗ προχώρησε εντός του 2022 σε εξαγορές θυγατρικών και συγκεκριμένα της «Ηλεκτροπαραγωγή Αλεξανδρούπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε.» και της «NVISIONIST Α.Ε.».

ΔΕΗ: Που διατέθηκαν τα αντληθέντα κεφάλαια από την ΑΜΚ

Γγνωστοποιείται ότι από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της ««ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε» (εφεξής η «Εταιρεία») με καταβολή μετρητών, που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την από 19.10.2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και την υπ’ αριθμόν 1/934/01.11.2021 απόφαση έγκρισης του περιεχομένου του Ενημερωτικού Δελτίου από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αντλήθηκαν κεφάλαια συνολικού ποσού €1.350.000.000,00.

Οι δαπάνες έκδοσης ανήλθαν σε €65.926 χιλ. και μείωσαν αντίστοιχα τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια. Από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου εκδόθηκαν 150.000.000 νέες κοινές μετοχές με τιμή εκδόσεως €9,00 έκαστην και ονομαστική αξία €2,48 έκαστην, οι οποίες εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 16.11.2021.

H πιστοποίηση της εμπρόθεσμης και ολοσχερούς καταβολής του συνολικού ποσού της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έγινε στις 11.11.2021.

Μέχρι την 31.12.2022 τα αντληθέντα κεφάλαια, διατέθηκαν σύμφωνα με τη χρήση που προβλέπεται στο Ενημερωτικό Δελτίο, ως ακολούθως:

Η διάθεση των κεφαλαίων από την Εταιρεία κατά το χρονικό διάστημα 01.01.2022 – 30.12.2022 ανά κατηγορία επένδυσης με Α/Α: 1-3 του παραπάνω πίνακα αφορά την ταμειακή εκταμίευση και όχι τη λογιστικοποίηση του εξόδου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση 25 της Διοικούσας Επιτροπής του Χρηματιστηρίου Αθηνών Ως προς την επένδυση με Α/Α:1 του πίνακα, αναφέρεται ότι η Εταιρεία προέβη σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της κατά 100% θυγατρικής «ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε» ποσού ύψους €300.000.

Τα έξοδα της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ανήλθαν σε €1.800. Η «ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε.» διαχειρίζεται το χαρτοφυλάκιο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας του Ομίλου ΔΕΗ (εκτός των μεγάλων υδροηλεκτρικών σταθμών παραγωγής Η/Ε). Περαιτέρω, η «ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε.» προέβη σε συμφωνία αγοράς του 100% των μετοχών θυγατρικών εταιρειών της Volterra (100% θυγατρική της ΑΒΑΞ).

Συγκεκριμένα, η «ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε.» εξαγόρασε το 55% των μετοχών της «Volterra KR ΑΕ» και της «Volterra ΛΥΚΟΒΟΥΝΙ ΑΕ», στις οποίες ήταν ήδη μέτοχος σε εκάστη εταιρεία κατά 45% από το 2019.

Η «Volterra K-R ΑΕ» και η «Volterra ΛΥΚΟΒΟΥΝΙ ΑΕ» κατέχουν εν λειτουργία αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 69,7 MW στην Αιτωλοακαρνανία και τη Βοιωτία. Επίσης, η «ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε.» εξαγόρασε το 100% της «Ηλιοφάνεια Α.Ε.», η οποία κατέχει ένα εν λειτουργία φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 2,7 MW στη Βοιωτία, καθώς και τις εταιρείες «Volterra ΔΟΥΚΑΣ ΑΕ» και «Volterra ΚΟΥΚΟΥΛΙ ΑΕ», οι οποίες έχουν στην κατοχή τους άδειες εγκατάστασης αιολικών πάρκων συνολικής ισχύος 39,5 MW, των οποίων η κατασκευή πρόκειται να ξεκινήσει άμεσα στην Δυτική Μακεδονία.

Το συνολικό καταβληθέν τίμημα για την εξαγορά των παραπάνω πέντε (5) εταιρειών ανήλθε σε €59.670.

Τέλος, η Μητρική Εταιρεία κατέβαλε εντός του 2022 το ποσό των €3.864 για επενδύσεις που αφορούσαν την υδροηλεκτρική παραγωγή. Ως προς την επένδυση με Α/Α:2 του πίνακα, αναφέρεται ότι η Εταιρεία προέβη σε επενδύσεις που αφορούσαν: α) τη λιγνιτική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας («Η/Ε») (κυρίως τη νέα Μονάδα Πτολεμαΐδα V) ύψους €111.083, β) τη συμβατική παραγωγή Η/Ε στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά ύψους €26.664, γ) βελτιώσεις σε υφιστάμενες μονάδες παραγωγής Η/Ε με φυσικό αέριο ύψους €10.274, δ) την εμπορική δραστηριότητα και την ηλεκτροκίνηση ύψους €6.709.

Επίσης, η ΔΕΗ προχώρησε εντός του 2022 σε εξαγορές θυγατρικών καταβάλλοντας το ποσό των € 3.739 και συγκεκριμένα της «Ηλεκτροπαραγωγή Αλεξανδρούπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε.» και της «NVISIONIST Α.Ε.».

Η νέα θυγατρική Ηλεκτροπαραγωγή Αλεξανδρούπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. σχεδιάζει την κατασκευή και εκμετάλλευση μιας νέας μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμο φυσικό αέριο, ονομαστικής ισχύος 840 MW, στην Αλεξανδρούπολη, ενώ η NVISIONIST Α.Ε. εξειδικεύεται σε συστήματα λογισμικού που εξυπηρετούν εταιρείες ΑΠΕ.

Διευκρινίζεται ότι τα αδιάθετα κεφάλαια είναι κατατεθειμένα σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας και των θυγατρικών της εταιρειών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v