Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ελλάκτωρ: Στις 24 Απριλίου η ΓΣ για την πώληση της ΑΚΤΩΡ

Οι μέτοχοι καλούνται να εγκρίνουν την εξαγορά της ΑΚΤΩΡ από την Intrakat.

Ελλάκτωρ: Στις 24 Απριλίου η ΓΣ για την πώληση της ΑΚΤΩΡ

Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ελλάκτωρ, που θα συνεδριάσει στις 24 Απριλίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση καθώς και η τυχόν Επαναληπτική της να διεξαχθεί αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε αυτήν και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο, μέσω τηλεδιάσκεψης, και χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της, αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου, για τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση της πώλησης του συνόλου των μετοχών της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, κυριότητας της Εταιρείας και της 100% θυγατρικής της ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε., προς την εταιρεία με την επωνυμία “INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ”.

2. Έγκριση αναθεώρησης της Πολιτικής Αποδοχών.

3. Διάφορες Ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το Νόμο απαρτία και εξ αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων για το σύνολο ή για κάποιο από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 05.05.2023, και ώρα 11:00 π.μ. με τον ίδιο τρόπο και με τα αυτά θέματα (μη συζητηθέντα) της αρχικής ημερήσιας διάταξης, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v