ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Ολοκληρώθηκε η απορρόφηση της ΕΤΕΜ από την Cosmos Aluminium

Ως αποτέλεσμα της συγχώνευσης με απορρόφηση της ΕΤΕΜ, η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ κατέχει μειοψηφικό ποσοστό συμμετοχής 15% στο μετοχικό κεφάλαιο της Cosmos Aluminium.

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Ολοκληρώθηκε η απορρόφηση της ΕΤΕΜ από την Cosmos Aluminium

Η  «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ» ανακοινώνει ότι, στις 07.04.2023, καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. η συγχώνευση με απορρόφηση της θυγατρικής της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, μη εισηγμένης ανώνυμης εταιρείας «ΕΤΕΜ» από την  «COSMOS ALUMINIUM», σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4601/2019, του ν. 4548/2018, του άρθρου 54 του ν. 4172/2013 και του άρθρου 61 του ν. 4438/2016, το από 27.12.2022 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης των συγχωνευομένων εταιρειών ΕΤΕΜ και COSMOS ALUMINIUM, τις από 05.04.2023 και 06.04.2023 αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων των συγχωνευομένων εταιρειών ΕΤΕΜ και COSMOS ALUMINIUM, αντίστοιχα, και την υπ’ αριθμ. 10.585/06.04.2023 Συμβολαιογραφική Σύμβαση Συγχώνευσης του Συμβολαιογράφου Λάρισας Δημητρίου Β. Νάνου.

Ως αποτέλεσμα της συντέλεσης της συγχώνευσης με απορρόφηση της ΕΤΕΜ από την COSMOS ALUMINIUM, η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ κατέχει μειοψηφικό ποσοστό συμμετοχής 15% στο μετοχικό κεφάλαιο της COSMOS ALUMINIUM, ενώ οι λοιποί μέτοχοι της COSMOS ALUMINIUM κατέχουν πλέον, συνολικά, ποσοστό συμμετοχής 85% στο μετοχικό κεφάλαιο της COSMOS ALUMINIUM.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v