Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Trade Estates: Κινήσεις άμυνας στην αύξηση των επιτοκίων

Hedging στον υφιστάμενο δανεισμό αλλά και νέο ομολογιακό δάνειο σύναψε μέσα στο 2022 η ΑΕΕΑΠ του ομίλου Φουρλή. Πώς διαμορφώθηκε η δανειακή μόχλευση. Το επενδυτικό πλάνο έως το 2028.

Trade Estates: Κινήσεις άμυνας στην αύξηση των επιτοκίων

Νέο μέγεθος απέκτησε το 2022 η ΑΕΕΑΠ του ομίλου Φουρλή, η Trade Estates, εμφανίζοντας σημαντική αύξηση μεγεθών και χαρτοφυλακίου ακινήτων, ενώ προχωρά σε νέες επενδύσεις για την εξυπηρέτηση του στόχου απεξάρτησης από τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα του μητρικού ομίλου Φoυρλή.

Ειδικότερα, η εταιρεία στοχεύει στη δημιουργία χαρτοφυλακίου ακινήτων αξίας 550 εκατ. ευρώ, με διπλασιασμό του αριθμού ακινήτων και της μισθωτικής επιφάνειας σε σχέση με τα υφιστάμενα assets, ενώ απώτερος στόχος είναι το ύψος χαρτοφυλακίου να φτάσει στα 700 εκατ. ευρώ.

Στο τέλος του 2022, το χαρτοφυλάκιο ακινήτων του ομίλου περιλαμβάνει: i) εμπορικά πάρκα και εμπορικά καταστήματα μεγάλης επιφάνειας (big boxes) αντιπροσωπεύοντας το 86,9% με βάση τη συνολική Εκτιμηθείσα Αξία και 86,4% με βάση τα Ετησιοποιημένα Μισθώματα και

ii) logistics τα οποία αντιπροσωπεύουν το 13,1% με βάση τη συνολική Εκτιμηθείσα Αξία και 13,6% με βάση τα Ετησιοποιημένα Μισθώματα. Επιπλέον, σημειώνεται ότι τα τρία σημαντικότερα ακίνητα του ομίλου (ακίνητο Θεσσαλονίκης (ΙΚΕΑ), ακίνητο Σόφιας (ΙΚΕΑ Βουλγαρίας) και εμπορικό πάρκο FLORIDA1), κατά την 31.12.2022, αντιστοιχούν σε ποσοστό 51,5% σε όρους Εκτιμηθείσας Αξίας και σε 52,7% σε όρους Ετησιοποιημένου Μισθώματος.

Στο τέλος του 2022 επίσης το LTV (Loan to Value) της εταιρείας αυξήθηκε στο 39,2% από 20,19% το 2021 ενώ ο δείκτης μόχλευσης στο 28,7% από 12,6% το 2021. Σημειώνεται πως η διοίκηση του ομίλου στοχεύει σε συγκράτηση της δανειακής μόχλευσης στο επίπεδο του 45% στη φάση προόδου των επενδύσεών της, δεδομένου ότου αναμένεται να αντλήσει κεφάλαια και κατά την προγραμματισμένη είσοδό της στο ΧΑ μέσα στο 2023.

Προς το παρόν κατά τη χρήση του 2022, η εταιρεία σύναψε σύμβαση ανταλλαγής επιτοκίων με ονομαστική αξία ευρώ 75 εκατ. (forward interest rate swap με cap), βάσει της οποίας θα πληρώνει σταθερό επιτόκιο 0.88% και θα λαμβάνει μεταβλητό επιτόκιο Euribor 3μήνου και 0.50% (interest rate cap). Η σχέση αντιστάθμισης (με τη χρήση παραγώγου μελλοντικών ταμειακών ροών) αξιολογήθηκε ως αρκούντως αποτελεσματική, όπως αναγράφεται στην αναλυτική οικονομική κατάσταση της εταιρείας.

Επιπλέον, η Trade Estates έχει εκδώσει ομολογιακό δάνειο ποσού έως ευρώ 150 εκατ. ευρώ δωδεκαετούς διάρκειας. Σκοπός του ως άνω δανείου είναι η αποπληρωμή του υπολοίπου υφιστάμενης έκδοσης της εταιρείας και της χρηματοδότησης των επενδυτικών της πλάνων. Το δάνειο περιέχει περιοριστικούς όρους και δεν έχει πραγματοποιηθεί κάποια εκταμίευση κατά την 31/12/2022.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v