Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αυξημένες ζημιές για την ΑΝΕΚ

Η ναυτιλιακή αποφάσισε να μην μετακυλήσει στα εισιτήρια το σύνολο της μεγάλης αύξησης που ήρθε από τα καύσιμα.

Αυξημένες ζημιές για την ΑΝΕΚ

Αύξηση πωλήσεων, αλλά δριμεία επιδείνωση, σε επίπεδο κερδοφορίας, εμφάνισε πέρσι η ΑΝΕΚ, λόγω -και- της απόφασης να μην μετακυλήσει στα εισιτήρια το σύνολο της μεγάλης αύξησης που ήρθε από τα καύσιμα.

Οριακά θετικά EBITDA (800 χιλ. ευρώ), ζημιές 21,4 εκατ. ευρώ (μετά από φόρους) και αρνητική καθαρή θέση 61,4 εκατ. ευρώ σε επίπεδο ομίλου (75 εκ. ευρώ σε επίπεδο μητρικής).

Η αρνητική καθαρή θέση, το αρνητικό κεφάλαιο κίνησης (σ.σ. κατά 283,8 εκατ.) και οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τράπεζες οδήγησαν τον ορκωτό στη διατύπωση ουσιώδους αβεβαιότητας για το going concern.

Οι προοπτικές

Η εταιρεία στην ανακοίνωσή της σημειώνει ότι λόγω των ζημιών της χρήσης 2022 συνεχίστηκε η επιδείνωση της κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου, η οποία είχε επιβαρυνθεί το 2021 με σημαντικού ύψους έκτακτες και μη επαναλαμβανόμενες ζημιές και προβλέψεις. Ως εκ τούτου, τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου στις 31.12.2022 ήταν αρνητικά κατά €61,4 εκατ. Αντίστοιχα, έχουν επιδεινωθεί σημαντικά τόσο η κεφαλαιακή επάρκεια, όσο και η ρευστότητα της Εταιρείας, με αποτέλεσμα τη μη εξυπηρέτηση των δανείων και τη δυσχέρεια εξυπηρέτησης λοιπών τρεχουσών υποχρεώσεων.

Επισημαίνεται ότι, σε συνέχεια της συμφωνίας της εταιρείας «ΑΤΤΙCA A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (εφεξής ATTICA) με τους βασικούς πιστωτές και μετόχους της ΑΝΕΚ που εκπροσωπούν ποσοστό 57,70% του συνολικού κεφαλαίου της, βρίσκεται σε εξέλιξη η υλοποίηση της διαδικασίας συγχώνευσης με απορρόφηση της Εταιρείας από την ΑΤΤΙCA, σύμφωνα με την από 26.09.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ANEK. Η εν λόγω συμφωνία κρίνεται επιβεβλημένη λόγω των συσσωρευμένων προβλημάτων της Εταιρείας. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής υπόκειται στην έγκριση των αρμοδίων οργάνων σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και βρίσκεται στο στάδιο της εξέτασής της από την Επιτροπή Ανταγωνισμού.

* Δείτε αναλυτικά στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v