Buyback ως 20 εκατ. μετοχές από Πειραιώς!

Στα θέματα της τακτικής γενικής συνέλευσης η έγκριση προγράμματος επαναγοράς μετοχών καθώς και η δωρεάν διάθεσή τους σε στελέχη και προσωπικό. Προαπαιτούμενο οι εγκρίσεις από SSM και ΤΧΣ. Η απαγόρευση του ΤΧΣ και το… παράθυρο. Το προτεινόμενο εύρος αγορών.

Buyback ως 20 εκατ. μετοχές από Πειραιώς!

Τη θέσπιση προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών (buyback), μέσω του οποίου προβλέπεται να αποκτηθούν ως 20 εκατ. μετοχές σε εύρος τιμών μεταξύ 0,75 με 5 ευρώ εισηγείται το Δ.Σ της Πειραιώς Financial Holdings στη γενική συνέλευση των μετόχων της 27ης Ιουνίου, υπό την αίρεση ότι ΤΧΣ και SSM θα ανάψουν πράσινο φως για την ενεργοποίησή του.

Το προτεινόμενο πρόγραμμα θα έχει διετή διάρκεια, ενώ το συνολικό κόστος επαναγοράς δεν θα ξεπεράσει, σύμφωνα με το σχέδιο απόφασης, τα 15 εκατ. ευρώ. Για να ενεργοποιηθεί θα πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις, που ορίζει το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Οι μέτοχοι καλούνται να εγκρίνουν το πρόγραμμα, εξουσιοδοτώντας το Δ.Σ, προκειμένου να προβεί στην υλοποίηση της απόφασης, κατά την κρίση του, στον κατάλληλο χρόνο και με τον κατάλληλο τρόπο.

Θεωρητικά, οι ίδιες μετοχές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κάθε επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία σκοπό (ακύρωση και μείωση μετοχικού κεφαλαίου, διάθεση στο προσωπικό κ.ά.). Στην πράξη, όμως, η Πειραιώς Financial Holdings προτίθεται να τις διαθέσει σε στελέχη και προσωπικό του ομίλου καθώς στα θέματα της ίδιας γενικής συνέλευσης περιλαμβάνεται και η δωρεάν διάθεση ως 20 εκατ. μετοχών σε βάθος διετίας. Οι μέτοχοι καλούνται να εξουσιοδοτήσουν το Δ.Σ, προκειμένου να καθορίζει τους δικαιούχους των εν λόγω δωρεάν μετοχών βάσει της πολιτικής αποδοχών.

Για να ενεργοποιηθεί, όμως, ενδεχόμενη απόφαση μετόχων για επαναγορά μετοχών θα πρέπει SSM και Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) να παράσχουν σχετικές εγκρίσεις. Υπενθυμίζεται ότι το άρθρο 16Γ του νόμου, που διέπει τη λειτουργία του ΤΧΣ (ν. 3864/2010), δεν επιτρέπει την αγορά ιδίων μετοχών, χωρίς την έγκριση του Ταμείου, για όσο διάστημα το ΤΧΣ συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο μιας τράπεζας.

Από την άλλη, όμως, η στρατηγική αποεπένδυσης του ΤΧΣ ανοίγει… παράθυρο για έγκριση υπό όρους της θέσπισης buyback. Και αυτό επειδή περιλαμβάνει στις δομές συναλλαγών, μέσω των οποίων μπορεί το Ταμείο να διαθέσει μετοχές, το πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών.  Χρήση της παραπάνω δυνατότητας προτίθεται να κάνει η Eurobank, για να αγοράσει (σ.σ. εφόσον η προσφορά της κριθεί ικανοποιητική) και να ακυρώσει το 1,4% του μετοχικού της κεφαλαίου από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Ο SSM έχει ήδη εγκρίνει την πρόθεση της τράπεζας, η οποία εφόσον υλοποιηθεί θα έχει μικρή επίδραση στα κεφάλαιά της (20 μ.β).

Υπό το παραπάνω πρίσμα, η Πειραιώς ενδέχεται να κινείται προληπτικά. Καλεί τους μετόχους να εγκρίνουν buyback και θα αναμένει τις εγκρίσεις από SSM και ΤΧΣ. Άλλωστε, το buyback μπορεί να αποτελέσει «εργαλείο» για την αγορά ως 20 εκατ. ίδιων μετοχών από τις 337.599.150 (σ.σ. αντιστοιχούν στο 27% της Πειραιώς Financial Holdings), που κατέχει το Ταμείο.

Επίσης, ο νόμος που διέπει τη λειτουργία του ΤΧΣ (άρθρο 10, παράγραφος 3) επιτρέπει την παροχή μετοχών ή δικαιωμάτων προαίρεσης ως μεταβλητές αποδοχές. Επομένως, η Πειραιώς δεν θα έχει πρόβλημα να διαθέσει δωρεάν ίδιες μετοχές σε στελέχη και προσωπικό. Ο νόμος του ΤΧΣ απαγορεύει μόνο την καταβολή μετρητών ως bonuses για όσο διάστημα το Ταμείο συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο μιας τράπεζας.

Συμψηφισμός και διαγραφή ζημιών εις νέον ύψους 300,58 εκατ. ευρώ

Επιπρόσθετα, στα θέματα της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνεται ο συμψηφισμός 300,58 εκατ. ευρώ από το ποσό υπέρ το άρτιο με ισόποσο του λογαριασμού υπόλοιπο (ζημιών) εις νέον. Με τη διαγραφή των παραπάνω ζημιών επιτυγχάνεται, σύμφωνα με τα επεξηγηματικά σχόλια Δ.Σ, η πιο ακριβής απεικόνιση της χρηματοοικονομικής θέσης της εταιρείας, ενώ αναιρούνται τυπικά εμπόδια για την επιδιωκόμενη διανομή μερίσματος τρέχουσας χρήσης το 2024.

Το σώμα των μετόχων καλείται να επανεκλέξει, με τριετή θητεία, τα υφιστάμενα 13 μέλη του Δ.Σ εκ των οποίων οκτώ προτείνεται να είναι ανεξάρτητα. Τέλος, το σώμα των μετόχων καλείται να εγκρίνει την τροποποίηση της πολιτικής αποδοχών. Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις είναι λίγες και επουσιώδεις.

Στις παροχές προστίθενται προγράμματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, ασφάλισης ζωής/ατυχήματος, ομαδικά προγράμματα καθορισμένων εισφορών, προαιρετικές συνταξιοδοτικές παροχές, ειδική τιμολόγηση προσωπικού σε τραπεζικά προιόντα, εταιρικό αυτοκίνητο κά. Υπενθυμίζεται ότι ο όμιλος Πειραιώς ίδρυσε Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης στο οποίο μπορούν να συμμετέχουν τα εκτελεστικά μέλη Δ.Σ, λαμβάνοντας πρόσθετη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και κάλυψη Ζωής/Ατυχήματος.

Η νέα πολιτική αποδοχών επιτρέπει οι σταθερές αποδοχές μελών του Δ.Σ να υπερβαίνουν το σύνολο των αποδοχών του διοικητή της ΤτΕ εφόσον το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων/ανοιγμάτων κινείται κάτω του 10% ως προς το σύνολο του υπολοίπου χορηγήσεων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v