Νέο έργο πληροφορικής ανέλαβε η Q&R από την ΚτΠ

Στα 22,5 εκατ. ευρώ ο συνολικός προϋπολογισμός, στους 36 μήνες το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου.

Νέο έργο πληροφορικής ανέλαβε η Q&R από την ΚτΠ

Η Ένωση Εταιρειών «VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. – COSMOS COMPUTERS A.E.B.E. – QUALITY & RELIABILITY Α.Ε.» συνήψε με την Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ), από κοινού με άλλους έντεκα (11) αντισυμβαλλόμενους, Συμφωνία-Πλαίσιο για το Έργο «Ανάπτυξη Υπηρεσιών Διαδικτύου (Web Services) για την επίτευξη της Διαλειτουργικότητας μεταξύ των Πληροφοριακών Συστημάτων Της Δημόσιας Διοίκησης», με Κύριο του Έργου το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Στην Ένωση η QUALITY & RELIABILITY Α.Ε. συμμετέχει με ποσοστό 24,5%. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 22.500.000,00 € πλέον ΦΠΑ, ενώ το ποσό που αναλογεί στην Ένωση αντιστοιχεί στο ποσό του 1.875.000,00 € πλέον ΦΠΑ.

Διαδικασία σύναψης Εκτελεστικών Συμβάσεων

Κατόπιν της σύναψης της Συμφωνίας Πλαισίου με τους δώδεκα (12) συνολικά Αντισυμβαλλόμενους, το Έργο θα χωριστεί σε επιμέρους Υποέργα, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, των οποίων το επακριβές αντικείμενο, συνολικό τίμημα καθώς και τα χρονοδιαγράμματα εκτέλεσης δεν είναι γνωστά εκ των προτέρων, αλλά θα καθορίζονται με την κάθε Εκτελεστική Σύμβαση που θα υπογράφεται μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του εκάστοτε Αναδόχου.

Σκοπός του έργου

Το αντικείμενο του Έργου της Συμφωνίας - Πλαίσιο συνίσταται στην παροχή ενός εξειδικευμένου πακέτου υπηρεσιών στην ανάπτυξη υπηρεσιών Διαδικτύου μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης (G2G Web Services) έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η μεταξύ τους διαλειτουργικότητα και να διευκολύνεται με αυτό τον τρόπο:

  • Η συναλλαγή μεταξύ φορέων του κράτους (G2G), η οποία κρίνεται ως αναγκαία συνθήκη για την περαιτέρω ανάπτυξη δράσεων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται στην πράξη η διαλειτουργικότητα των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης και ενισχύεται και η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών.
  • Η συναλλαγή μεταξύ φορέων της Δημόσιας Διοίκησης και πολιτών (G2C), καθώς και μεταξύ φορέων και επιχειρήσεων (G2B). Η κατεύθυνση αυτή έχει ως στόχο την ενδυνάμωση της Εθνικής Πύλης gov.gr με την εισαγωγή και ενεργοποίηση πρόσθετων ηλεκτρονικών Υπηρεσιών σε αυτή.
  • Η δημιουργία και παροχή υπηρεσιών κοινού ενδιαφέροντος για τους φορείς της ΔΔ, οι οποίες θα δώσουν τη δυνατότητα αναβάθμισης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των φορέων στο μέγιστο δυνατό, ανά υπηρεσία, επίπεδο ηλεκτρονικοποίησης.

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου είναι 36 μήνες.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v