Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Reds: Στις 7 Ιουλίου η ΓΣ για μείωση μετοχικού κεφαλαίου

Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά €8.040.883,76 με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της από €1,31 σε €1,17 ανά μετοχή, προς ισόποσο συμψηφισμό ζημιών παρελθουσών χρήσεων, καλείται να αποφασίσει η ΓΣ της εισηγμένης.

Reds: Στις 7 Ιουλίου η ΓΣ για μείωση μετοχικού κεφαλαίου

Τακτική Γενική Συνέλευση της Reds θα πραγματοποιθεί την 7η Ιουλίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00, η οποία, θα λάβει χώρα δια ζώσης στα γραφεία της Εταιρίας, στην οδό Ερμού 25, στο Δήμο Κηφισιάς.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε στις 31.12.2022, μετά της Ετήσιας Έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένης της μη Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης και της έκθεσης ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.

2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022 σύμφωνα με το άρθρο 108 του N. 4548/2018.

3. Απαλλαγή των ορκωτών-ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2022 σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του N. 4548/2018.

4. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2023 και καθορισμός της αμοιβής της.

5. Χορήγηση αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας κατ’ άρθρο 98 του Ν. 4548/2018, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου καθώς και νομικών οντοτήτων στις οποίες συμμετέχει, άμεσα ή έμμεσα, η Εταιρεία ή εταιρείες του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς προς την Εταιρεία σκοπούς.

6. Ενημέρωση από την Επιτροπή Ελέγχου για τα πεπραγμένα της κατά την εταιρική χρήση 2022 και υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, κατ’ άρθρο 44 παρ. 1θ του Ν. 4449/2017.

7. Υποβολή της κοινής Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020. 

8. Έγκριση αναθεώρησης της Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018.

9. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022, σύμφωνα με το άρ. 112 του N. 4548/2018.

10. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά €8.040.883,76 με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της από €1,31 σε €1,17 ανά μετοχή, προς ισόποσο συμψηφισμό ζημιών παρελθουσών χρήσεων. Τροποποίηση του άρθρου 5, παρ. 2, του Καταστατικού της Εταιρείας που αφορά στο Μετοχικό Κεφάλαιο. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίηση της αποφάσεως.

11. Tροποποίηση του άρ. 8 του Καταστατικού της Εταιρίας.

12. Ανακοίνωση εκλογής νέου μέλους Δ.Σ σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

13. Διάφορες Ανακοινώσεις

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v