Μπήτρος: Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο

Εκτελεστικός πρόεδρος ο Παναγιώτης Μπήτρος, Αντιπρόεδρος ο Γεώργιος Μπήτρος και Διευθύνων Σύμβουλος ο Ιωάννης Μπήτρος.

Μπήτρος: Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο

Η ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο που εξελέγη από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 23.06.2023, για την προβλεπόμενη στο Καταστατικό θητεία των δύο ετών, η οποία, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Καταστατικού, άρχεται την επόμενη ημέρα της Γενικής Συνέλευσης με την οποία ολοκληρώθηκε η εκλογή του και παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση (10/09/2025) και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, συνήλθε σε συνεδρίαση την 23.06.2023, και αποφάσισε την συγκρότησή του σε σώμα ως εξής:

o Παναγιώτης Μπήτρος του Ιωάννη, εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρος.

o Γεώργιος Μπήτρος του Κωνσταντίνου, μη εκτελεστικό μέλος, Αντιπρόεδρος.

o Ιωάννης Μπήτρος του Παναγιώτη, εκτελεστικό μέλος, Διευθύνων Σύμβουλος.

o Πελαγία Μπήτρου, το γένος Ιωάννη Σαμιώτη, εκτελεστικό μέλος.

o Χαρίκλεια Δαλέτζα του Ευαγγέλου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

o Πρόδρομος Γεωργιάδης του Σωτηρίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού της Εταιρείας και το Νόμο, επίσης αποφάσισε να εκχωρήσει σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ατομικώς καθώς και σε στελέχη της Εταιρείας εξουσίες και αρμοδιότητές του, σύμφωνα με τις τρέχουσες λειτουργικές ανάγκες της Εταιρείας, καθώς και να ορίσει τον τρόπο με τον οποίο η Εταιρία εκπροσωπείται έναντι τρίτων.

Η Επιτροπή Ελέγχου

Η νέα τριμελής Επιτροπή Ελέγχου η οποία εξελέγη κατά την συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας της 23/6/2023 οριζόμενη ως ανεξάρτητη, αποτελούμενη από δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα τρίτο μέλος, κατόπιν εντολής της Γενικής Συνέλευσης και σύμφωνα με τις προβλέψεις του Νόμου συγκροτήθηκε σε σώμα, σύμφωνα με την από 23/6/2023 απόφασή της ως ακολούθως:

o Πρόδρομος Γεωργιάδης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ, ως Πρόεδρος αυτής.

o Χαρίκλεια Δαλέτζα, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ, ως μέλος αυτής.

o Νικόλαος Ασημομύτης, τρίτος, μη μέλος του Δ.Σ, ως μέλος αυτής.

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου ταυτίζεται με την προβλεπόμενη στο Καταστατικό της Εταιρείας θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι διετής άρχεται την επόμενη ημέρα της Γενικής Συνέλευσης με την οποία ολοκληρώθηκε η εκλογή του, και παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση (10/09/2025) και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v