Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

REDS: Την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου ενέκρινε η ΓΣ

Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά €8.040.883,76 με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της από €1,31 σε €1,17 ανά μετοχή, προς ισόποσο συμψηφισμό ζημιών παρελθουσών χρήσεων, ενέκρινε η ΓΣ.

REDS: Την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου ενέκρινε η ΓΣ

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας «REDS Ανώνυμη Εταιρία Ανάπτυξης Ακινήτων και Υπηρεσιών» και το διακριτικό τίτλο «REDS Α.Ε.» που συνήλθε την 7 η Ιουλίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., με φυσική παρουσία, συμμετείχαν συνολικά 4 μέτοχοι που εκπροσωπούν 54.129.029 μετοχές επί συνόλου 57.434.884, ήτοι ποσοστό 94,24 % του μετοχικού κεφαλαίου, γεγονός που επέτρεψε στη Γενική Συνέλευση ν’ αποφανθεί εφ’ όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Ειδικότερα, η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα ακόλουθα:

Θέμα 1ο : Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε στις 31.12.2022, μετά της Ετήσιας Έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένης της μη Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης και της έκθεσης ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε την Ετήσια Οικονομική Έκθεση (Εταιρείας και Ομίλου) της χρήσης 01.01.2022 έως 31.12.2022 μετά των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, της Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των λοιπών Εκθέσεων και Δηλώσεών του και την Έκθεση Ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών.

Θέμα 2ο : Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022 σύμφωνα με το άρθρο 108 του N. 4548/2018.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά το χρονικό διάστημα από 01.01.2022 έως 31.12.2022.

Θέμα 3ο : Απαλλαγή των ορκωτών-ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2022 σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του N. 4548/2018.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε την απαλλαγή της ελεγκτικής εταιρείας «ΠΡΑΪΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και του Ορκωτού Ελεγκτή-λογιστή της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχειριστική χρήση που έληξε την 31.12.2022.

Θέμα 4ο : Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2023 και καθορισμός της αμοιβής της.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση εξέλεξε για τον έλεγχο των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων του 2023, το διεθνή οίκο «PricewaterhouseCoopers» (PWC), του οποίου η αμοιβή για τον έλεγχο της χρήσης 2023, θα καθοριστεί κατόπιν υποβολής σχετικής προσφοράς.

Θέμα 5ο : Χορήγηση αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας κατ’ άρθρο 98 του Ν. 4548/2018, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου καθώς και νομικών οντοτήτων στις οποίες συμμετέχει, άμεσα ή έμμεσα, η Εταιρεία ή εταιρείες του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς προς την Εταιρεία σκοπούς.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε την χορήγηση αδείας για τη συμμετοχή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση θυγατρικών ή συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου καθώς και νομικών οντοτήτων στις οποίες συμμετέχει, άμεσα ή έμμεσα, η Εταιρεία ή εταιρείες του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς προς την Εταιρεία σκοπούς.

Θέμα 6ο : Ενημέρωση από την Επιτροπή Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2022 και υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, κατ’ άρθρο 44 παρ. 1θ του Ν. 4449/2017.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου κ. Παναγιώτης Αλαμάνος παρουσίασε στη Γενική Συνέλευση την Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για το έτος 2022, όπου αναφέρονται οι ενέργειες της Επιτροπής και τα θέματα επί των οποίων επιλήφθηκε το 2022.

Θέμα 7ο : Υποβολή της κοινής Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

O Πρόεδρος της Συνέλευσης παρουσίασε στους μετόχους, προς ενημέρωσή τους, την από 16.06.2023 έκθεση που έχουν συντάξει τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ν. 4706/2020 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης (άρ. 9 παρ. 5), η οποία βρίσκεται αναρτημένη και στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (https://el.reds.gr/genikes-synelefseis/).

Θέμα 8ο : Έγκριση αναθεώρησης της Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε την ανανεωμένη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, με τετραετή διάρκεια ισχύος, η οποία καταρτίστηκε κατά τους όρους των άρθρων 110 και 111 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει, και θα εφαρμοσθεί στις αμοιβές όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτελεστικών και μη εκτελεστικών, και η οποία εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, την 16.06.2023, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφίων.

Θέμα 9ο : Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022, σύμφωνα με το άρ. 112 του N. 4548/2018.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση συζήτησε και ενέκρινε την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2022, σημειώνεται δε ότι σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018, η ψήφος των μετόχων επί της προαναφερόμενης Έκθεσης Αποδοχών έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να επεξηγεί στην επόμενη έκθεση αποδοχών, τον τρόπο με τον οποίο ελήφθη υπόψη το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά την τελευταία Τακτική Γενική Συνέλευση.

Θέμα 10ο : Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά €8.040.883,76 με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της από €1,31 σε €1,17 ανά μετοχή, προς ισόποσο συμψηφισμό ζημιών παρελθουσών χρήσεων. Τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 2, του Καταστατικού της Εταιρείας που αφορά στο Μετοχικό Κεφάλαιο. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίηση της αποφάσεως.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση, αφότου διαπιστώθηκε ότι, κατά την τελευταία χρήση, που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2022, το σύνολο των κεφαλαίων της Εταιρίας ήταν κατώτερο του 1/2 του μετοχικού κεφαλαίου της, ενέκρινε, κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, τα εξής:

(Α) Την ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά ποσό οχτώ εκατομμυρίων σαράντα χιλιάδων οχτακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών (€8.040.883,76), με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Εταιρείας από ένα ευρώ και τριάντα ένα λεπτά (€1,31) σε ένα ευρώ και δεκαεπτά λεπτά (€1,17) προς ισόποσο συμψηφισμό ζημιών παρελθουσών χρήσεων.

(Β) Την τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου, με την προσθήκη υποπαραγράφου (η) στην παράγραφο 2, ως ακολούθως: « Από την ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, δυνάμει της από 07/07/2023 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, κατά το συνολικό ποσό των €8.040.883,76, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά το ποσό των €0,14 ανά μετοχή, δηλαδή από €1,31 σε €1,17, και συμψηφισμό ζημιών παρελθουσών χρήσεων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό €67.198.814,28, διαιρούμενο σε 57.434.884 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας €1,17 η κάθε μια.».

ΘΕΜΑ 11ο : Tροποποίηση του άρ. 8 του Καταστατικού της Εταιρίας.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε την τροποποίηση του άρ. 8 του Καταστατικού της Εταιρίας, και συγκεκριμένα την αντικατάσταση του άρθρου 8, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των άρ. 87 και 89 του ν. 4548/2018 ως ισχύει, ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 8 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε Σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο, έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους, τον τυχόν Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο του και τον τυχόν Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή των αντιπροσωπευομένων μελών του.

2. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ένας από τους Αντιπροέδρους ή άλλοι Σύμβουλοι κατά τα οριζόμενα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.Η ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου ή Εντεταλμένου συμβούλου, ή του αναπληρωτή του και του Προέδρου ή Αντιπροέδρου, δύναται να συμπίπτει στο αυτό πρόσωπο».

ΘΕΜΑ 12ο : Ανακοίνωση εκλογής νέου μέλους Δ.Σ σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης ανακοίνωσε στους μετόχους την εκλογή του κ. Γεωργίου Ματθαίου, ως νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και Εντεταλμένου Συμβούλου – Γενικού Διευθυντή, σε αντικατάσταση του από 08.06.2023 παραιτηθέντος μέλους, κ. Γεωργίου Κωσταντινίδη, όπως αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την συνεδρίαση της 8ης Ιουνίου 2023, σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018, η θητεία του οποίου θα λήγει συγχρόνως με τη θητεία των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v