Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Intracom: Ο Αβραάμ Κορώνης ανέλαβε Εσωτερικός Ελεγκτής

Ο κ. Αβραάμ Κορώνης είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου οικονομικών σπουδών, με πολυετή εμπειρία στον Εσωτερικό Ελεγχο μεγάλων χρηματοπιστωτικών οργανισμών.

Intracom: Ο Αβραάμ Κορώνης ανέλαβε Εσωτερικός Ελεγκτής

Η «INTRACOM HOLDINGS», γνωστοποιεί ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του της 28ης Αυγούστου 2023, προέβη στον ορισμό του κ. Αβραάμ Κορώνη, ως Εσωτερικού Ελεγκτή της Εταιρείας σε αντικατάσταση του κ. Γεώργιου Θεοδοσίου.

Ο κ. Αβραάμ Κορώνης πληροί όλα τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις του ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου και ιδίως του άρθρου 15 Ν. 4706/2020 και συγκεκριμένα είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, έχει προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία, δεν είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή Μέλος με δικαίωμα ψήφου σε Επιτροπές διαρκούς χαρακτήρα της Εταιρείας, δεν έχει δεσμούς με οποιονδήποτε κατέχει μία από τις παραπάνω ιδιότητες στην Εταιρεία ή σε Εταιρεία του Ομίλου και διαθέτει τις κατάλληλες γνώσεις και σχετική επαγγελματική εμπειρία για την ανάληψη της ανωτέρω θέσης.

Ειδικότερα, o κ. Αβραάμ Κορώνης είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου οικονομικών σπουδών (MSc Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών), με πολυετή εμπειρία στον Εσωτερικό Ελεγχο μεγάλων χρηματοπιστωτικών οργανισμών. Επίσης, κατέχει πιστοποίηση Εσωτερικού Ελεγκτή από το διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (CIA Certification from The Institute of Internal Auditors).   

Ο κ. Αβραάμ Κορώνης ανέλαβε τα καθήκοντά του ως Εσωτερικός Ελεγκτής της Εταιρείας την 1η Σεπτεμβρίου 2023.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v