Ελλάκτωρ: Έναρξη προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών

Ο αριθμός μετοχών που θα αποκτηθούν δεν μπορεί να υπερβεί το 1/10 του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Ελλάκτωρ: Έναρξη προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών

Η εταιρεία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» ενημερώνει ότι, σε εκτέλεση της από 22.06.2023 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της περί καθιέρωσης προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών και της σχετικής ανακοίνωσης την ίδια ημεροχρονολογία και της από 14.09.2023 σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, προτίθεται να προβεί έναρξη εφαρμογής του Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, για κάθε επιτρεπόμενη εκ του νόμου χρήση.

Οι αγορές των Ιδίων Μετοχών θα πραγματοποιούνται μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Ο ανώτατος αριθμός μετοχών που θα αποκτηθούν δεν μπορεί να υπερβεί το ένα δέκατο (1/10) του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ενώ το Πρόγραμμα θα διαρκέσει κατ΄ ανώτατο όριο 24 μήνες από την ημερομηνία έγκρισης αυτού από τη Γενική Συνέλευση, δηλ. μέχρι την 22.06.2025, με κατώτατη τιμή αγοράς ίση προς τριάντα λεπτά του ευρώ (0,30) και ανώτατη τιμή αγοράς ίση προς τρία ευρώ (3,00) ανά αγοραζόμενη μετοχή.

Ο τελικός αριθμός ιδίων μετοχών που θα αποκτηθούν κατά το προαναφερθέν διάστημα, καθώς και το αντίστοιχο τίμημα, θα εξαρτηθούν από τις συνθήκες της αγοράς, την τιμή, και την εμπορευσιμότητα της μετοχής της Εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v