Λειτουργικές ζημιές για τον όμιλο Skroutz το 2022

Σημαντική αύξηση εξόδων διοίκησης και διάθεσης εμφάνισε ο όμιλος, που ενσωματώνει πλέον δύο 100% θυγατρικές. Πτώση περιθωρίων κέρδους και ζημιές που εν μέρει εξουδετερώθηκαν από επενδυτικά αποτελέσματα.

Λειτουργικές ζημιές για τον όμιλο Skroutz το 2022

Αύξηση εσόδων αλλά ζημιές σε επίπεδο λειτουργικών αποτελεσμάτων εμφάνισε το 2022 ο όμιλος Skroutz, ενσωματώνοντας πέραν της βασικής δραστηριότητας στο e-cοmmerce και τα αποτελέσματα των 100% πλέον θυγατρικών του Everypay (εκκαθάριση συναλλαγών) και ECOMMERCE logistics (3pl).

Αναλυτικότερα, οι πωλήσεις για τον όμιλο διαμορφώθηκαν στα 75,4 εκατ. ευρώ από 57,5 εκατ. ευρώ το 2021, ενώ σε επίπεδο εταιρείας οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε 74,3 εκατ. ευρώ έναντι 47,5 εκατ. ευρώ. Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης εμφανίζονται ζημιογόνα σε επίπεδο ομίλου κατά 1,211 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 7 εκατ. ευρώ το 2021, ενώ σε επίπεδο εταιρείας οι ζημιές διαμορφώθηκαν το 2022 σε 1,834 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 7 εκατ. ευρώ περίπου το 2021.

Σημειώνεται ότι το περιθώριο μικτού κέρδους για τον όμιλο υποχώρησε στο 36% από 40% το 2021, ενώ σε επίπεδο εταιρείας στο 18% από 35% το 2021.

Σημειώνεται ότι τόσο τα έξοδα διοίκησης όσο και διάθεσης εκτοξεύτηκαν το 2022. Ειδικότερα, για τον όμιλο, τα έξοδα διοίκησης διαμορφώθηκαν σε 15,5 εκατ. ευρώ από 9,4 εκατ. ευρώ το 2021, ενώ για την εταιρεία αυξήθηκαν στα 11 εκατ. ευρώ από 7,2 εκατ. ευρώ το 2021. Τα έξοδα διάθεσης διαμορφώθηκαν στον όμιλο στα 12,9 εκατ. ευρώ από 6,6 εκατ. ευρώ ενώ στην εταιρεία άγγιξαν τα 4,351 εκατ. ευρώ από 2,672 εκατ. ευρώ το 2021.

Παρ' όλα αυτά, ο όμιλος εμφάνισε προ και μετά φόρων κερδοφορία, η οποία αποδίδεται στην καταγραφή επενδυτικών αποτελεσμάτων ύψους 3,967 εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένα για τον όμιλο η προ φόρων κερδοφορία διαμορφώθηκε σε 2,312 εκατ. ευρώ, σημαντικά μειωμένη από τα 6,538 εκατ. ευρώ το 2021, ενώ τα μετά φόρων κέρδη ανήλθαν σε 2,449 εκατ. ευρώ από 5 εκατ. ευρώ. Αντίθετα το προ φόρων αποτέλεσμα για την εταιρεία ήταν ζημιογόνο στα 2,171 εκατ. ευρώ από κέρδη 6,6 εκατ. ευρώ το 2021.  Τέλος, το μετά φόρων αποτέλεσμα είναι επίσης ζημιογόνο στα 1,962 εκατ. ευρώ από 5 εκατ. ευρώ περίπου πέρυσι.

Οι επενδύσεις του 2022

Στις 15 Ιουλίου 2022 η Skroutz προχώρησε στην απόκτηση του υπολοίπου 75% των μετοχών της «EVERYPAY Υπηρεσίες Πληρωμών Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία», η οποία έως και την ανωτέρω ημερομηνία άνηκε κατά 25% στην εταιρεία και αναγνωριζόταν ως συμμετοχή σε συγγενείς επιχειρήσεις, όντας πλέον ο μοναδικός μέτοχος. Το τίμημα για την απόκτηση του 75% της EVERYPAY ήταν 19,380 εκατ. ευρώ. Καλύφθηκε με χρήση ιδίων κεφαλαίων, καθώς επίσης και με μακροπρόθεσμο δανεισμό από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της ημεδαπής για την καταβολή ποσού 11,855 εκατ. ευρώ. Το εναπομείναν τίμημα πληρωτέο για την απόκτηση της EVERYPAY ανέρχεται σε 7,5 εκατ. ευρώ και καταβλήθηκε τον Απρίλιο του 2023.

Επίσης στις 14 Ιουνίου 2022 η Skroutz προχώρησε στην απόκτηση του 100% των εταιρικών μεριδίων της «ECOMMERCE LOGISTICS MON. Ι.Κ.Ε.», με τίμημα εξαγοράς 191.250 ευρώ, κάνοντας αποκλειστικά χρήση ιδίων κεφαλαίων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v