Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ρότα για την εναλλακτική αγορά του Euronext βάζει η R Energy 1

Η εταιρεία του Γ. Ρόκα επαναγοράζει το ποσοστό της Lamda και προχωρά σε ΑΜΚ με κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης για εισαγωγή στη Euronext Growth Paris και στην ΕΝΑ plus του ΧΑ. Θα προηγηθεί split της μετοχής.

Ρότα για την εναλλακτική αγορά του Euronext βάζει η R Energy 1

Πλώρη για εισαγωγή των μετοχών της στη Euronext Growth Paris, με παράλληλη διαπραγμάτευση στην ΕΝΑ plus του ΧΑ, βάζει η R Energy 1 Holding του Γεώργιου Ρόκα, η οποία προχώρησε πέρυσι σε μπαράζ εξαγορών, αλλά και προβλέψεων απομείωσης αξίας θυγατρικών, εμφανίζοντας μεγέθυνση ενεργητικού και υποχρεώσεων, με ταυτόχρονη μείωση της καθαρής θέσης.

Το ΔΣ της εταιρείας συγκάλεσε έκτακτη γενική συνέλευση στις 17 Οκτωβρίου. Βασικό θέμα της συνέλευσης αποτελεί η αύξηση κεφαλαίου, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και εισαγωγή του συνόλου των μετοχών προς διαπραγμάτευση στην εναλλακτική αγορά του Euronext και του ΧΑ.

Το IPO θα καλυφθεί μέσω βιβλίου προσφορών ή/και με ιδιωτική τοποθέτηση. Σημειώνεται ότι ο μεγαλομέτοχος της εταιρείας έχει συμφωνήσει, σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης Χαμαιλέων, με τη Lamda να ακυρώσουν τη μεταξύ τους συνεργασία.

Στο παραπάνω πλαίσιο, ο Γ. Ρόκας θα επαναγοράσει από τη Lamda το 20% της R Energy 1 Holding καθώς και μετατρέψιμες ομολογίες αξίας 10 εκατ. ευρώ. Της αύξησης κεφαλαίου θα προηγηθεί split της μετοχής, με προτεινόμενη αναλογία 2 νέες μετοχές για κάθε μία υφιστάμενη.

Το 2022, στην πρώτη χρήση που καταρτίστηκαν ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 3,15 εκατ. ευρώ και η χρήση έκλεισε με ζημιές 2,79 εκατ. ευρώ σε επίπεδο προ φόρων και 3,2 εκατ. ευρώ σε μετά από φόρους αποτελέσματα. Τα EBITDA διαμορφώθηκαν σε 468 χιλ. ευρώ και το σύνολο ιδίων κεφαλαίων στις 31.12.2022 σε 2,8 εκατ. ευρώ.

Η μητρική έκλεισε τη χρήση με ζημιές 12,78 εκατ. ευρώ, λόγω πρόβλεψης απομείωσης επενδύσεων σε θυγατρικές επιχειρήσεις ποσού 12,52 εκατ. ευρώ. Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της την 31.12.2022 ανερχόταν σε 5 εκατ. ευρώ.

Μπαράζ εξαγορών

Όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις, στα τέλη της περσινής χρονιάς ο όμιλος προχώρησε στην εξαγορά τριών εταιρειών, οι οποίες έχουν αναμεταξύ τους χαρτοφυλάκιο 35 Φωτοβολταϊκών Σταθμών σε λειτουργία, ενώ ταυτόχρονα κατασκευάζουν και άλλους 13. Εξ αυτών οι έξι έχουν ήδη συνδεθεί από τον Μάιο. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του project ανέρχεται σε 24 MW, με τα έργα να βρίσκονται στους νομούς Μαγνησίας, Λάρισας και Βοιωτίας, περιοχές που ο όμιλος διατηρεί και άλλα έργα.

Η συγκεκριμένη εξαγορά πραγματοποιήθηκε μέσω της «Ρ Ενέργεια 1 Μολάοι», 100% θυγατρικής της μητρικής Ρ Ενέργεια 1 Συμμετοχών από 18/03/2022.

Επίσης, ο όμιλος προχώρησε σε υπογραφή δεσμευτικού συμφωνητικού απόκτησης ποσοστού 100% της εταιρείας DNC Μετόχι, η οποία αναπτύσσει άδεια Φωτοβολταϊκού Σταθμού ισχύος 40 MW στην Κεντρική Ελλάδα. Ο όμιλος ευελπιστεί, όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις, «να είναι σε θέση να αναπτύξει το συγκεκριμένο πάρκο εντός του 2025».

Αρνητικό κεφάλαιο κίνησης κατά 19,5 εκατ. ευρώ

Ως απόρροια των εξαγορών και των απομειώσεων, ο όμιλος κατά την 31/12/2022 παρουσιάζει αρνητικό κεφάλαιο κίνησης, καθώς οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις υπερβαίνουν τα κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού κατά 19,5 εκατ. ευρώ.

Τον περασμένο Γενάρη, η R Energy 1 Holding έλαβε δάνειο ύψους 2,5 εκατ. ευρώ από τους βασικούς μετόχους της, στο πλαίσιο του Shareholder Agreement, μεταξύ Γ. Ρόκα και LAMDA ENERGY INVESTMENTS.

Προσπάθεια ένταξης επενδύσεων σε RRF

Ταυτόχρονα, η διοίκησή του βρίσκεται σε συζητήσεις με τράπεζες για λήψη νέου δανεισμού για την ανάπτυξη των αιολικών σταθμών των θυγατρικών M Wind & D Wind ποσού 13 εκατ. ευρώ, για τον οποίο το χρηματοοικονομικό κόστος θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Επιπρόσθετα, βρίσκεται σε συζητήσεις με τράπεζες για την αναχρηματοδότηση βραχυπρόθεσμων δανείων ποσού 20,85 εκατ. ευρώ και μετατροπής τους σε μακροπρόθεσμα.

Στις 31/12 ο όμιλος βαρυνόταν από μακροπρόθεσμο δανεισμό 27,3 εκατ. ευρώ και βραχυπρόθεσμο 22,7 εκατ. ευρώ. Τα ταμειακά διαθέσιμα ανέρχονταν σε 16,5 εκατ. ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v