Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Trade Estates: Κατανομή των μετοχών στην ΑΜΚ

Στο 100% καλύφθηκε η ζήτηση στους «ειδικούς επενδυτές» που κάλυψαν το 54,3% της έκδοσης και κατά 90% στους ιδιώτες, σύμφωνα με την εταιρεία. Πως θα αξιοποιήσει τα κεφάλαια αν δεν γίνει η συναλλαγή για το Smart Park.

Trade Estates: Κατανομή των μετοχών στην ΑΜΚ

Στην Trade Estates η συνολική έγκυρη ζήτηση στην Τιμή Διάθεσης €1,92 ανήλθε σε 29.484.114 μετοχές  ήτοι ποσό €56.609.498,88, υπερκαλύπτοντας τις προς διάθεση 28.169.015 νέες μετοχές μέσω Δημόσιας Προσφοράς, κατά 1,05 φορές περίπου.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση:

Η «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» ως Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος και Σύμβουλος Έκδοσης και οι «Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία», «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» και «EUROBANK Α.Ε.» ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της δημόσιας προσφοράς των νέων κοινών μετοχών (οι «Νέες Μετοχές») της εταιρείας «TRADE ESTATES» (η «Εταιρεία») που εκδίδονται στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της, μέσω δημόσιας προσφοράς (η «Δημόσια Προσφορά») και ιδιωτικής τοποθέτησης, με βάση τις εξαιρέσεις του άρθρου 1 παρ. 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, (η «Ιδιωτική Τοποθέτηση»), δυνάμει της από 08.09.2023 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και της από 20.10.2023 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, (η «Αύξηση»), ανακοινώνουν τα ακόλουθα:

Την 03.11.2023 ολοκληρώθηκαν επιτυχώς η Δημόσια Προσφορά και η διάθεση μέσω αυτής 28.169.015 Νέων Μετοχών της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι δεν ενεργοποιήθηκε η ρήτρα επιπρόσθετης κατανομής μετοχών (overallotment facility).

Επιπρόσθετα, 938.968 Νέες Μετοχές διατέθηκαν μέσω της Ιδιωτικής Τοποθέτησης στον υφιστάμενο μέτοχο «AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», βάσει της από 20.10.2023 επιστολής δήλωσης συμμετοχής του προς το Δ.Σ. της Εταιρείας.

Δυνάμει της από 03.11.2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας η τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών (η «Τιμή Διάθεσης») καθορίστηκε σε €1,92 ανά μετοχή για το σύνολο της Δημόσιας Προσφοράς (Ειδικοί και Ιδιώτες Επενδυτές), καθώς και για την Ιδιωτική Τοποθέτηση.

Τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια της Αύξησης, πριν από την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης, ανέρχονται σε €55.887.327,36, εκ των οποίων ποσό €54.084.508,80 συγκεντρώθηκε από τη Δημόσια Προσφορά (ήτοι €1,92*28.169.015 Νέες Μετοχές) και ποσό €1.802.818,56 συγκεντρώθηκε από την Ιδιωτική Τοποθέτηση (ήτοι €1,92*938.968 Νέες Μετοχές).

Η συνολική έγκυρη ζήτηση στην Τιμή Διάθεσης €1,92 ανήλθε σε 29.484.114 μετοχές (ήτοι ποσό €56.609.498,88), υπερκαλύπτοντας τις προς διάθεση 28.169.015 Νέες Μετοχές μέσω Δημόσιας Προσφοράς, κατά 1,05 φορές περίπου.

Οι συνολικά 28.169.015 Νέες Μετοχές που διατέθηκαν μέσω της Δημόσιας Προσφοράς, κατανεμήθηκαν βάσει της έγκυρης ζήτησης που εκδηλώθηκε στην Τιμή Διάθεσης, ως εξής:

• 12.850.541 Νέες Μετοχές (45,62% του συνόλου της Δημόσιας Προσφοράς) σε Ιδιώτες Επενδυτές, επί συνολικού αριθμού 14.165.640 μετοχών για τις οποίες εκδηλώθηκε έγκυρη ζήτηση στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών (δηλαδή ικανοποιήθηκε το 90,72% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών, η οποία αφορούσε σε 3.035 αιτήσεις), και

• 15.318.474 Νέες Μετοχές (54,38% του συνόλου της Δημόσιας Προσφοράς) σε Ειδικούς Επενδυτές, επί συνολικού αριθμού 15.318.474 μετοχών για τις οποίες εκδηλώθηκε έγκυρη ζήτηση στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών (δηλαδή ικανοποιήθηκε το 100% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών και στην Τιμή Διάθεσης, η οποία αφορούσε σε 82 αιτήσεις).

Σύμφωνα με τη σύμβαση αναδοχής, οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι, οι Κύριοι Ανάδοχοι και οι Ανάδοχοι δεν ανέλαβαν καμία δέσμευση ανάληψης κάλυψης μετοχών. Επιπλέον, σημειώνεται ότι οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι, οι Κύριοι Ανάδοχοι και οι Ανάδοχοι δεν υπέβαλαν αιτήσεις συμμετοχής στη Δημόσια Προσφορά για δικό τους λογαριασμό, με εξαίρεση τον Κύριο Ανάδοχο «EUROXX Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ» η οποία υπέβαλε αιτήσεις για 46.948 μετοχές για ίδιο λογαριασμό στη Δημόσια Προσφορά και ανέλαβε ισόποσες μετοχές.

Τέλος, σημειώνεται ότι ολοκληρώθηκε και η έκδοση των 905.156 δωρεάν μετοχών στο πλαίσιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση διανεμητών αποθεματικών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο από 24.10.2023 Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρείας.

Στο μεταξύ, όπως αναφέρεται σε δεύτερη ανακοίνωση της εταιρείας, σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της συναλλαγής που αφορά στη σύμβαση πώλησης και αγοράς των μετοχών της ΓΥΑΛΟΥ Μ.Α.Ε. (Smart Park), δεδομένου ότι υπόκειται στην εκπλήρωση ορισμένων συνήθων όρων και προϋποθέσεων που έχουν τεθεί από τα μέρη, τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια θα διατεθούν μέχρι της εξάντλησής τους και με χρονολογική σειρά, ως κάτωθι:

Σημειώνεται ότι την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2023 αρχίζει η διαπραγμάτευση του συνόλου των 120.528.771 κοινών μετοχών της εταιρείας  στο ΧΑ.

Ο κωδικός διαπραγμάτευσης της μετοχής είναι «TRESTATES» με λατινική γραμματοσειρά.

Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας είναι €1,92 ανά μετοχή, ίση με την τιμή διάθεσης που καθορίστηκε.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v