Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ανδρομέδα: Επανεπένδυση μερίσματος από 51 δικαιούχους

Το ποσό που επανεπενδύθηκε στην Εταιρεία ανέρχεται συνολικά σε €278.269,42.

Ανδρομέδα: Επανεπένδυση μερίσματος από 51 δικαιούχους

Η «ALPHA TRUST – ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ» στο πλαίσιο έγκρισης του προγράμματος επανεπένδυσης μερίσματος πενταετούς διάρκειας (2023 – 2028) («Πρόγραμμα») από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 26.07.2023, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σχετικά με την έκτακτη αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου μέχρι του ποσού € 357.324,69 με έκδοση μέχρι 103.949 νέων κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, η οποία αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση του την 28.09.2023, μετά την παροχή σχετικής εξουσιοδότησης από την ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση, κατά το άρθρο 24 παρ. 1 περ. β) του ν. 4548/2018. Σχετικά με τα ανωτέρω, η Εταιρεία πληροφορεί το κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 5 σημείο ζ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, για τα ακόλουθα:

Με τη θέσπιση του προγράμματος αυτού η Εταιρεία, παρείχε την ευχέρεια στους Μετόχους να επιλέξουν εάν επιθυμούν να λάβουν το σύνολο του μερίσματος από διανομή κερδών παρελθουσών χρήσεων που τους αναλογεί σε μετρητά ή να επανεπενδύσουν το εν λόγω ποσό στην Εταιρεία ή να συνδυάσουν τους ανωτέρω δύο τρόπους ανάληψης των αναλογούντων κερδών κατά τρόπο ώστε να λάβουν τμήμα των κερδών που τους αναλογούν σε μετρητά και το υπόλοιπο ποσό να το επανεπενδύσουν λαμβάνοντας μετοχές της Εταιρείας δίνοντας έτσι στην Εταιρεία τη δυνατότητα να αξιοποιήσει περαιτέρω τα χρηματικά της διαθέσιμα για την υλοποίηση των μακροπρόθεσμων επενδυτικών της πλάνων με στόχο τη μεγιστοποίηση της αξίας της Εταιρείας.

Συγκεκριμένα, η Εταιρεία παρείχε στους δικαιούχους του ως άνω μερίσματος και συγκεκριμένα στους μετόχους της Εταιρείας που ήταν εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την Τρίτη, 31.10.2023 (record date), τη δυνατότητα να επιλέξουν, στο διάστημα από την Τετάρτη, 01.11.2023, έως και την Τρίτη, 14.11.2023, να λάβουν μέρισμα από διανομή κερδών παρελθουσών χρήσεων, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, υπό την μορφή ακέραιων μετοχών της Εταιρείας, εν όλω ή εν μέρει.

Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών (μεσοσταθμική τιμή) υπολογίστηκε ως το πηλίκο του αθροίσματος «τιμή κλεισίματος επί τεμάχια» ανά ημέρα προς το άθροισμα του συνολικού όγκου ανά ημέρα για το χρονικό διάστημα 01.11.2023-07.11.2023 (εξαιρούμενων των συναλλαγών των πακέτων) βάσει της βεβαίωσης του Χ.Α. και ορίστηκε σε 6,5965 ευρώ στην οποία υπολογίστηκε έκπτωση 1% και τελικώς διαμορφώθηκε σε 6,53 ευρώ.

Όλες οι νέες μετοχές θα είναι κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου και θα δικαιούνται να συμμετάσχουν σε οποιαδήποτε επόμενη καταβολή μερίσματος καθώς και στο 5ετές πρόγραμμα επανεπένδυσης μερίσματος που εγκρίθηκε από την ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω, 51 δικαιούχοι μέτοχοι, ασκώντας το σχετικό δικαίωμά τους, επέλεξαν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα επανεπένδυσης του μερίσματος από διανομή κερδών παρελθουσών χρήσεων με αποτέλεσμα η συμμετοχή στο πρόγραμμα να ανέλθει στο 39,39% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών.

Σύμφωνα με τις σχετικές εντολές των δικαιούχων μετόχων, το ποσό που επανεπενδύθηκε στην Εταιρεία ανέρχεται συνολικά σε €278.269,42, ενώ το υπόλοιπο ποσό των τετρακοσίων είκοσι οχτώ χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα έξι ευρώ και πενήντα οχτώ λεπτών (€ 428.566,58) θα καταβληθεί στους δικαιούχους μετόχους σε μετρητά.

Λόγω της ανωτέρω επανεπένδυσης του μερίσματος από διανομή κερδών παρελθουσών χρήσεων και της μερικής κάλυψης της αύξησης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με την από 21.11.2023 απόφασή του για τη διαπίστωση της πιστοποίησης της καταβολής μέρους της έκτακτης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με συμψηφισμό, προσάρμοσε το άρθρο 5 του καταστατικού της Εταιρείας, έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τη μερική κάλυψη αυτής.

Συγκεκριμένα, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των €146.485,62 με την έκδοση 42.614 νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, και ανήλθε συνολικά σε δώδεκα εκατομμύρια διακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες πεντακόσια τριάντα πέντε ευρώ και τριάντα ένα λεπτά (€12.295.535,31) διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια πεντακόσιες εβδομήντα έξι χιλιάδες οκτακόσιες ογδόντα τρεις (3.576.883) μετοχές, ονομαστικής αξίας 3,4375 ευρώ εκάστης.

Η συνολική αξία υπέρ το άρτιον των ως άνω νέων μετοχών, ύψους εκατό τριάντα μία χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και ογδόντα λεπτών (€ 131.783,80), πιστώθηκε στον λογαριασμό «Καταβλημένη διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο».

Στις 12.10.2023 καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3807098 η απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης – Γεν. Γραμματεία Εμπορίου, με την οποία εγκρίθηκαν α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι ποσού € 357.324,69, με έκδοση μέχρι 103.949 νέων κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, και β) η σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας (με τίτλο «Μετοχικό Κεφάλαιο – Μέτοχοι»), που αποφασίστηκαν με την από 28.09.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Τέλος, στις 21.11.2023, υποβλήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. το από 21.11.2023 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με το οποίο α) διαπιστώθηκε ότι έχει λάβει χώρα, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 4, 6 και 7 και το άρθρο 28 του ν. 4548/2018, η πιστοποίηση της καταβολής του ποσού των διακοσίων εβδομήντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων εξήντα εννέα ευρώ και σαράντα δύο λεπτών (€278.269,42) με συμψηφισμό του υφιστάμενου χρέους, το οποίο αποτελεί μέρος των Ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας και β) εγκρίθηκε η προσαρμογή του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα.

Οι ως άνω 42.614 νέες μετοχές θα εκδοθούν στο όνομα των δικαιούχων μετόχων της Εταιρείας που άσκησαν το δικαίωμα επανεπένδυσης του μερίσματος από διανομή κερδών παρελθουσών χρήσεων.

Η Εταιρεία θα ακολουθήσει τη διαδικασία εισαγωγής των ως άνω νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών (το «Χ.Α.»), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό του Χ.Α. και τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α.

Οι νέες μετοχές αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση την 1η εργάσιμη ημέρα μετά την έγκριση εισαγωγής τους από το Χ.Α. Οι μετοχές αυτές θα καταχωρηθούν στα αρχεία της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. που δήλωσαν οι ανωτέρω δικαιούχοι, όπως προβλέπει ο νόμος, και η τυχόν προσαρμογή της τιμής των μετοχών της Εταιρείας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. και την υπ’ αριθμ. 26 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α., ως τροποποιηθείσα ισχύει.

Η Εταιρεία δεσμεύεται να ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για την ακριβή ημερομηνία εισαγωγής των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v