Ευρωσύμβουλοι: Εγκρίθηκε η επιστροφή κεφαλαίου €0,06

Η γενική συνέλευση της εισηγμένης ενέκρινε και τον συμψηφισμό σωρευμένων ζημιών παλαιότερων χρήσεων μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας και του αποθεματικού.

Ευρωσύμβουλοι: Εγκρίθηκε η επιστροφή κεφαλαίου €0,06

Η «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.» ανακοίνωσε  ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, πραγματοποιήθηκε σήμερα την 22α Νοεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, στα γραφεία της Εταιρείας στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, οδός Αντώνη Τρίτση 21, σύμφωνα με την από 31.10.2023 σχετική πρόσκληση του Δ.Σ..

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση συμμετείχαν 34 μέτοχοι οι οποίοι κατά την record date 17.11.2023 είχαν την κυριότητα 10.485.912 κοινών ονομαστικών μετοχών επί συνόλου 15.083.480 κοινών ονομαστικών μετοχών, ήτοι υπήρξε εξαιρετική απαρτία 69,521%. Ειδικότερα, σήμερα η Έκτακτη Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

1. Ενέκρινε ομόφωνα τον συμψηφισμό σωρευμένων ζημιών παλαιότερων χρήσεων της Εταιρείας, κατά το συνολικό ποσό των δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων δέκα τριών ευρώ και ενενήντα λεπτών (2.495.413,90€) μέσω αφενός μείωσης της ονομαστικής αξίας του συνόλου των 15.083.480 μετοχών της Εταιρείας από 0,30€ σε 0,21€ (και συνεπαγόμενη μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά 1.357.513,20€), σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 4548/2018 και αφετέρου μέσω μείωσης του αποθεματικού υπέρ το άρτιο ποσού ενός εκατομμυρίου εκατόν τριάντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ και εβδομήντα λεπτών (1.137.900,70€), με σκοπό την εξυγίανση του ισολογισμού της εταιρίας. Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε τρία εκατομμύρια εκατόν εξήντα επτά χιλιάδες πεντακόσια τριάντα ευρώ και ογδόντα λεπτά του ευρώ (3.167.530,80€) ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε δεκαπέντε εκατομμύρια ογδόντα τρεις χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα (15.083.480), κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι ενός λεπτών του ευρώ (0,21€) εκάστης.

Απαιτούμενη απαρτία: 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας
Απαιτούμενη πλειοψηφία : 2/3 των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων.
ΥΠΕΡ ψήφισαν 10.485.912 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι πλειοψηφία 100% των μετόχων που έλαβαν μέρος στην Γ.Σ.
ΑΠΑΡΤΙΑ επί του συγκεκριμένου θέματος 69,521%

2. Ενέκρινε ομόφωνα την περεταίρω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά εννιακόσιες πέντε χιλιάδες οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτά του ευρώ (905.008,80€), με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά έξι λεπτά του ευρώ (0,06€), δηλαδή από τα εικοσιένα λεπτά του ευρώ (0,21€) που ήταν μέχρι τούδε η ονομαστική τιμή της μετοχής σε δεκαπέντε ένα λεπτά του ευρώ (0,15) για την επιστροφή του ποσού της μείωσης στους μετόχους με μετρητά (επιστροφή κεφαλαίου).

Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον σε δύο εκατομμύρια διακόσιες εξήντα δυο χιλιάδες, πεντακόσια είκοσι δυο ευρώ (2.262.522€) ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε δεκαπέντε εκατομμύρια ογδόντα τρεις χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα (15.083.480), κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δεκαπέντε λεπτών του ευρώ (0,15€) εκάστης. Η Γ.Σ. ομόφωνα ενέκρινε την παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας των επιβεβλημένων εξουσιοδοτήσεων, προκειμένου το εν λόγω εταιρικό όργανο να προβεί στον προσδιορισμό του συνόλου των αναγκαίων ημερομηνιών (αποκοπής δικαιωμάτων, προσδιορισμού δικαιούχων, έναρξης πληρωμής επιστροφής κλπ.), αναφορικά με την προσήκουσα υλοποίηση και εφαρμογή των ως άνω αποφάσεων περί μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, καθώς και να προβεί στις ενδεδειγμένες ενέργειες, ώστε να ληφθούν οι σχετικές εγκρίσεις από τις αρμόδιες Αρχές και να ενεργήσει τα δέοντα για την καταβολή του προερχομένου από την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου ποσού προς τους δικαιούχους μετόχους της Εταιρείας. Προς τούτο θα ακολουθήσουν στο μέλλον σχετικές ανακοινώσεις της Εταιρίας.

Απαιτούμενη απαρτία: 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας
Απαιτούμενη πλειοψηφία : 2/3 των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων.
ΥΠΕΡ ψήφισαν 10.485.912 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι πλειοψηφία 100% των μετόχων που έλαβαν μέρος στην Γ.Σ.
ΑΠΑΡΤΙΑ επί του συγκεκριμένου θέματος 69,521%

3. Ενέκρινε ομόφωνα το νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρίας μετά τις ανωτέρω τροποποιήσεις κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Καταστατικού και του ν. 4548/2018 και χορήγησε στο Δ.Σ. τις σχετικές εξουσιοδοτήσεις για την κωδικοποίηση του Καταστατικού σε νέο ενιαίο κείμενο με την ενσωμάτωση των ως ανωτέρω τροποποιήσεων στο άρθρο 5 του Καταστατικού.

Απαιτούμενη απαρτία: 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας
Απαιτούμενη πλειοψηφία : 2/3 των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων.
ΥΠΕΡ ψήφισαν 10.485.912 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι πλειοψηφία 100% των μετόχων που έλαβαν μέρος στην Γ.Σ.
ΑΠΑΡΤΙΑ επί του συγκεκριμένου θέματος 69,521%

4. Παρεσχέθη γενική ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την δραστηριότητα και τα επιχειρηματικά σχέδια της εταιρίας, χωρίς να τεθεί σε ψηφοφορία κάποιο θέμα και χωρίς να ληφθεί κάποια απόφαση. Συγκεκριμένα οι μέτοχοι ενημερώθηκαν ότι κατ' εφαρμογή της πολιτικής ταχείας απομείωσης του τραπεζικού δανεισμού της εταιρίας, κατά την χρονική περίοδο από την 30.6.2023 μέχρι και σήμερα η εταιρία εξόφλησε πλήρως παλαιότερο τραπεζικό δανεισμό, συνολικού ποσού 817.000€ περίπου. Σήμερα ο υπολειπόμενος συνολικός τραπεζικός δανεισμός της εταιρίας ανέρχεται σε ποσό περίπου 900.000€ και αφορά το leasing τμήματος του κτηρίου της. Ο δανεισμός αυτός εξυπηρετείται αποκλειστικά και μόνο από τα μισθώματα που εισπράττει η εταιρία από την εκμίσθωση τμημάτων του κτηρίου της. Στο πλαίσιο της ως ανωτέρω πολιτικής της, η εταιρία κατά την τελευταία τριετία έχει μειώσει τον υφιστάμενο τραπεζικό της δανεισμό κατά ποσό περίπου 4.000.000€. Τέλος οι μέτοχοι ενημερώθηκαν ότι σήμερα τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρίας υπερβαίνουν το 1,5 εκ. ευρώ, ενώ προβλέπεται ότι την 31.12.2023 τα ταμειακά της διαθέσιμα θα υπερβαίνουν τα 2,5 εκ. ευρώ.

Στην Συνέλευση σήμερα παρέστησαν 10.485.912 κοινές ονομαστικές μετοχές, επί συνόλου 15.083.480 κοινών ονομαστικών μετοχών, ήτοι απαρτία 69,521% σε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τα οποία εγκρίθηκαν στο σύνολο τους ομόφωνα με πλειοψηφία 100%.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v