Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

H Attica Group «σφράγισε» τη συγχώνευση με την ΑΝΕΚ

Είχε προηγηθεί το πρωί η τελευταία Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΝΕΚ, παρουσία του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου της Attica Group, Κυριάκου Μάγειρα.

H Attica Group «σφράγισε» τη συγχώνευση με την ΑΝΕΚ

Το «πράσινο φως» για τη συγχώνευση διά απορροφήσεως της ΑΝΕΚ από την Attica Group έδωσε πριν από λίγο η Γενική Συνέλευση των μετόχων της δεύτερης, σηματοδοτώντας τη δημιουργία ενός από τους πιο ισχυρούς ακτοπλοϊκούς ομίλους διεθνώς.

Το «παρών» στη Γενική Συνέλευση έδωσαν 6 μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το 97,6735%.

Είχε προηγηθεί το πρωί η τελευταία Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΝΕΚ, παρουσία του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου της Attica Group, Κυριάκου Μάγειρα.

H ανακοίνωση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης της Attica Group

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Ενέκρινε α) το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης δι’ απορροφήσεως από την Εταιρία της «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 4601/2019,

β) την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας επί του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 4601/2019,

γ) την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και την Έκθεση του Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.3.13.1. και 3. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών,

δ) τη Λογιστική Κατάσταση Μετασχηματισμού της 30.9.2023,

ε) την Έκθεση Γνωμοδότησης του Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα επί του δικαίου και λογικού της συναλλαγής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4601/2019 και τις παραγράφους 4.1.3.13.1. και 3. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών στο πλαίσιο συγχώνευσης δια απορρόφησης της «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» από την Εταιρία και

στ) την Έκθεση Εκτίμησης του Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα στο πλαίσιο του άρθρου 17 Ν. 4548/2018 των περιουσιακών στοιχείων της ανώνυμης εταιρίας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» στο πλαίσιο απορρόφησης της τελευταίας από την Εταιρία κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2023.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 210.785.065, ήτοι ποσοστό 97,67% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφισαν: Υπέρ 210.785.065 (100% των παρισταμένων με δικαίωμα ψήφου).

2. Ενέκρινε τη συγχώνευση δι’ απορροφήσεως από την Εταιρία της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΝΕΚ» με αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στο Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019 (ιδίως των άρθρων 6-21 και 30- 38), του Ν. 4548/2018 (ιδίως του άρθρου 17), του Ν.Δ. 1297/1972, ως ισχύουν σήμερα, καθώς και εν γένει της ελληνικής νομοθεσίας. Περαιτέρω ενέκρινε όλες τις μέχρι σήμερα πράξεις και δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, περιλαμβανομένης της αγοράς των δανείων ή/και των απαιτήσεων από τα δάνεια της «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.».

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 210.785.065, ήτοι ποσοστό 97,67% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφισαν: Υπέρ 210.785.065 (100% των παρισταμένων με δικαίωμα ψήφου).

3. Ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των €8.207.505 συνεπεία της απορροφήσεως της «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» με εισφορά της αποτιμημένης καθαρής θέσης της απορροφώμενης εταιρίας, με την έκδοση 27.358.350 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης €0,30, που θα διατεθούν στους μετόχους της απορροφωμένης εταιρίας σύμφωνα με την σχέση ανταλλαγής 0,1217 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρίας, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής €0,30, για κάθε μία (1) παλαιά, κοινή ή προνομιούχα, ονομαστική μετοχή της απορροφώμενης Εταιρίας, ονομαστικής αξίας εκάστης €0,30. Επιπλέον, εγκρίθηκε η αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό κεφάλαιο) του Καταστατικού της Εταιρίας.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 210.785.065, ήτοι ποσοστό 97,67% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφισαν: Υπέρ 210.785.065 (100% των παρισταμένων με δικαίωμα ψήφου).

4. Ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της Εταιρίας που τιτλοφορείται «ΣΚΟΠΟΣ», ώστε να προστεθούν στον σκοπό της Εταιρίας η απόκτηση και πλοιοκτησία, η εκμετάλλευση ή πρακτόρευση πλοίων οποιουδήποτε τύπου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, η απόκτηση και εκμετάλλευση ακινήτων, η διοίκηση και διαχείριση επιχειρήσεων στις οποίες συμμετέχει η Εταιρία, ανεξαρτήτως μορφής, εταιρικού τύπου και σκοπού, καθώς και η απόκτηση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 210.785.065, ήτοι ποσοστό 97,67% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφισαν: Υπέρ 210.785.065 (100% των παρισταμένων με δικαίωμα ψήφου).

5. Εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως προβεί σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 210.785.065, ήτοι ποσοστό 97,67% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφισαν: Υπέρ 210.785.065 (100% των παρισταμένων με δικαίωμα ψήφου)

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v