Κλουκίνας - Λάππας: Εγκρίθηκε η απορρόφηση ακινήτων από θυγατρική

Η εταιρία προχωρά σε μερική Διάσπαση του Κλάδου των ακινήτων της 100% θυγατρικής με την επωνυμία «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με απορρόφηση του εν λόγω κλάδου από την εισηγμένη.

Κλουκίνας - Λάππας: Εγκρίθηκε η απορρόφηση ακινήτων από θυγατρική

Η «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ανακοινώνει ότι, σε συνέχεια των αποφάσεων της από 31.10.2023 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, και δυνάμει της υπ’ αριθ. 106968ΑΠ/22.11.2023 απόφασης της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, η οποία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 22.11.2023, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3909863 (ΑΔΑ : 9ΚΒΘ46ΝΛΣΞ-Κ0Ζ) στην μερίδα της Επωφελούμενης και με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3909986 (ΑΔΑ : 9ΚΒΘ46ΝΛΣΞ-Κ0Ζ ) στη μερίδα της 100% θυγατρικής της Εταιρείας, εταιρείας με την επωνυμία «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «K.Λ.M. A.T.E.» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 008140901000, εγκρίθηκε η μερική διάσπαση του κλάδου των ακινήτων (εφεξής «Κλάδος»), που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στη Διασπώμενη, με απορρόφηση του εν λόγω Κλάδου από την Εταιρεία.

Η έγκριση της Μερικής Διάσπασης επιφέρει τα εξής αποτελέσματα :

(α) Η Επωφελούμενη υποκαθίσταται ως καθολική διάδοχος στο σύνολο της μεταβιβαζόμενης σε αυτήν περιουσίας του Κλάδου.

(β) Ειδικότερα, η Διασπώμενη μεταβίβασε αυτοδίκαια το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων (ενεργητικό και παθητικό) του Κλάδου στην Επωφελούμενη με βάση την περιουσιακή κατάσταση η οποία αποτυπώνεται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 30.06.2023 και όπως αυτή διαμορφώθηκε μέχρι την ημέρα ολοκλήρωσης της Μερικής Διάσπασης.

 

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v