ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Καθαρά κέρδη 54,2 εκατ. το 9μηνο

Πωλήσεις €284 εκατ. ευρώ κατέγραψε ο όμιλος από τις συνεχιζόμενες (πλην ΑΚΤΩΡ) δραστηριότητες. Πέτυχε θετικές λειτουργικές ταμειακές ροές ύψους 99 εκατ. ευρώ.

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Καθαρά κέρδη 54,2 εκατ. το 9μηνο

Τα βασικά Οικονομικά μεγέθη του Ομίλου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ για το 9μηνο 2023 από Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες (ΣΔ) ανακοίνωσε ο όμιλος (σ.σ. έχει συμφωνήσει την πώληση της ΑΚΤΩΡ). Σε αυτά καταγράφονται: 

 • Πωλήσεις €284 εκατ. για το 9M ’23, μειωμένες κατά 3% σε ετήσια βάση.
 • Κέρδη προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) €147 εκατ., αύξηση 27% σε σχέση με το 9Μ 2022, με περιθώριο EBITDA 52%.
 • Κέρδη προ Φόρων (ΚΠΦ) €76,2 εκατ., έναντι €13,6 εκατ. στο 9M 2022, αύξηση >100% (+460%).
 • Καθαρά Κέρδη €54,2 εκατ. έναντι ζημιών €6,1 εκατ. κατά την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.
 • Θετικές Λειτουργικές Ταμειακές Ροές ύψους €99 εκατ. έναντι €77 εκατ. στο 9M 2022.
 • Καθαρή ρευστότητα Ομίλου: €168 εκατ. στις 30.09.2023 έναντι €1522 εκατ. στις 31.12.2022.
 • Τα ταμειακά διαθέσιμα και άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού του Ομίλου (εξαιρουμένων των Κατεχόμενων προς πώληση) ανήλθαν σε €411 εκατ. στις 30.09.2023 έναντι €406 εκατ. στο τέλος του 2022.
 • Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων €957 εκατ. Ίδια κεφάλαια αναλογούντα στους μετόχους της πλειοψηφίας στα €860 εκατ.

Οικονομικά μεγέθη Ομίλου συμπεριλαμβανομένων των Διακοπεισών Δραστηριοτήτων

 • Συνολικές Πωλήσεις Ομίλου €665 εκατ., μειωμένες κατά 10% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι (€739 εκατ.), λόγω της μη ενσωμάτωσης του κλάδου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), η πώληση του οποίου ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2022.
 • Συνολικό EBITDA Ομίλου €133,3 εκατ., ενώ στο 9M του 2022 το συνολικό EBITDA διαμορφώθηκε σε €175,9 εκατ.
 • Συνολικά ΚΠΦ Ομίλου διαμορφώθηκαν σε €50,4 εκατ. έναντι ΚΠΦ €43 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση σε ετήσια βάση 17,2%.
 • Συνολικά Καθαρά Κέρδη Ομίλου διαμορφώθηκαν σε €25,2 εκατ. έναντι €15,6 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, αύξηση 62,2%.

* Δείτε αναλυτικά στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v