Ανδρομέδα: Από 24/4 σε διαπραγμάτευση οι 42.614 μετοχές από την επανεπένδυση μερίσματος

Το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά €146.485,62 και ανέρχεται πλέον σε €12.295.535,31, διαιρούμενο σε 3.576.883 μετοχές, ονομαστικής αξίας 3,4375 ευρώ εκάστης.

Ανδρομέδα: Από 24/4 σε διαπραγμάτευση οι 42.614 μετοχές από την επανεπένδυση μερίσματος

Η «ALPHA TRUST – ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου» ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι με την από 28.09.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου στο πλαίσιο του προγράμματος επανεπένδυσης του μερίσματος από διανομή κερδών παρελθουσών χρήσεων, κατόπιν παροχής σχετικής εξουσιοδότησης από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 26.07.2023 σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 β) του ν. 4548/2018 για την υλοποίηση εγκεκριμένου από αυτήν προγράμματος επανεπένδυσης μερίσματος με πενταετή διάρκεια (2023 – 2028).

Σε συνέχεια των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στη συνεδρίασή του στις 21.11.2023 αποφάσισε την έκδοση 42.614 νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 3,4375 ευρώ εκάστης, που προέκυψαν από τη μερική κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου λόγω της επανεπένδυσης του μερίσματος από διανομή κερδών παρελθουσών χρήσεων.

Οι μετοχές που εκδίδονται σύμφωνα με τα ανωτέρω παραχωρούνται στους δικαιούχους που δήλωσαν συμμετοχή στην επανεπένδυση του ως άνω μερίσματος, με τιμή διάθεσης ίσης με τον μέσο όρο της χρηματιστηριακής σταθμισμένης βάση όγκου τιμής της μετοχής (VWAP) των πρώτων πέντε (5) ημερών διαπραγμάτευσης εντός της περιόδου άσκησης του δικαιώματος επανεπένδυσης μερίσματος από τους δικαιούχους μετόχους (δηλαδή από 01.11.2023 έως 07.11.2023), μειωμένης κατά ποσοστό 1% (ποσοστό έκπτωσης). Με βάση τα ανωτέρω, η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ορίστηκε σε 6,53 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που ήταν εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 31.10.2023. Στο πλαίσιο της ως άνω επανεπένδυσης του μερίσματος από κέρδη παρελθουσών χρήσεων, που αποφασίστηκε δυνάμει της από 28.09.2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, οι δικαιούχοι μέτοχοι ενημερώθηκαν με σχετικές ανακοινώσεις μέσω των ιστοσελίδων του Χρηματιστηρίου Αθηνών («Χ.Α.») και της Εταιρείας για το ανωτέρω δικαίωμά τους, καθώς και για τον χρόνο, τον τρόπο και τη διαδικασία άσκησής του.

Το δικαίωμα αυτό άσκησαν συνολικά 51 μέτοχοι και ζήτησαν να συμμετέχουν στο εν λόγω πρόγραμμα από το οποίο προέκυψαν συνολικά 42.614 νέες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές.

Συνεπεία αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των €146.485,62 και ανέρχεται πλέον στο ποσό των €12.295.535,31, διαιρούμενο σε 3.576.883 μετοχές, ονομαστικής αξίας 3,4375 ευρώ εκάστης.

Την 23.11.2023 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3911829 το από 21.11.2023 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με το οποίο α) διαπιστώθηκε ότι έχει λάβει χώρα, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 4, 6 και 7 και το άρθρο 28 του ν. 4548/2018, η πιστοποίηση της καταβολής του ποσού των διακοσίων εβδομήντα οχτώ χιλιάδων διακοσίων εξήντα εννέα ευρώ και σαράντα δύο λεπτών (€278.269,42) με συμψηφισμό του υφιστάμενου χρέους, το οποίο αποτελεί μέρος των Ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας που αποφασίστηκε με την από 28.09.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και β) εγκρίθηκε η προσαρμογή του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χ.Α. στη συνεδρίασή της στις 23.11.2023 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των ανωτέρω νέων μετοχών της Εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω, από την 24.11.2023 αρχίζει η διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των 42.614 νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας.

Από την ίδια ημερομηνία, οι μετοχές αυτές θα έχουν καταχωρηθεί στα αρχεία της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και στις μερίδες και λογαριασμούς αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. που δήλωσαν οι ανωτέρω δικαιούχοι, όπως προβλέπει ο νόμος και η τιμή των μετοχών της Εταιρείας θα προσδιοριστεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. και την υπ’ αριθμ. 26 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α., ως τροποποιηθείσα ισχύει.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v