ΔΕΗ: Στο 0,15% περιορίστηκε το ποσοστό της Goldman Sachs

Προηγουμένως το έμμεσο ποσοστό της Goldman Sachs στη ΔΕΗ ανερχόταν στο 5,39%.

ΔΕΗ: Στο 0,15% περιορίστηκε το ποσοστό της Goldman Sachs

Η ΔΕΗ ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τη σχετική γνωστοποίηση με χρήση της εξαίρεσης περί χαρτοφυλακίου συναλλαγών (trading book exemption) που έλαβε από την εταιρεία Goldman Sachs Group, Inc. στις 15.11.2023, η θέση προς γνωστοποίηση της Goldman Sachs Group, Inc. στα δικαιώματα ψήφου της ΔΕΗ Α.Ε., αποτελούταν από τις ακόλουθες έμμεσες συμμετοχές, μέσω ελεγχόμενων νομικών οντοτήτων (controlled entities):

α) 557.448 δικαιώματα ψήφου (ή 0,15%) που ενσωματώνονται σε μετοχές σύμφωνα με το αρ.10 του ν. 3556/2007, από 15.200.757 (ή 3,98%) στις 21.9.2023

β) 0 δικαιώματα ψήφου (ή 0%) που ενσωματώνονται σε χρηματοπιστωτικά μέσα (Securities Lending) σύμφωνα με το αρ.11 παρ. 1.α) του ν. 3556/2007, από 5.362.624 (ή 1,40%) στις 21.9.2023 και

(γ) 0 δικαιώματα ψήφου (ή 0%) που ενσωματώνονται σε χρηματοπιστωτικά μέσα (Swaps) με αντίστοιχη οικονομική επίπτωση σύμφωνα με το αρ.11 παρ. 1.β) του ν. 3556/2007, από 10.773 (ή 0,003%) στις 21.9.2023.

Ως εκ τούτου, η συνολική θέση προς γνωστοποίηση της Goldman Sachs Group, Inc. στα δικαιώματα ψήφου της ΔΕΗ Α.Ε., ήτοι, το άθροισμα των δικαιωμάτων ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές, των δικαιωμάτων ψήφου που προέρχονται από χρηματοπιστωτικά μέσα (Securities Lending) και των δικαιωμάτων ψήφου που προέρχονται από χρηματοπιστωτικά μέσα με αντίστοιχη οικονομική επίπτωση (Swaps), διαμορφώθηκε στις 15.11.2023 σε 557.448 (ή 0,15%) από 20.574.154 (ή 5,39%) στις 21.9.2023.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v