Το Lyktos του Μιχάλη Σάλλα παίρνει τις Ελληνικές Ιχθυοκαλλιέργειες

Με στρατηγικό επενδυτή το Lyktos του Μιχάλη Σάλλα η εξυγίανση της εταιρείας Ελληνικές Ιχθυοκαλλιέργειες. Τι ποσοστό αποκτά και πότε συζητείται η αίτηση εξυγίανσης.

Το Lyktos του Μιχάλη Σάλλα παίρνει τις Ελληνικές Ιχθυοκαλλιέργειες

Με στρατηγικό επενδυτή το Lyktos Group, βασικός μέτοχος του οποίου είναι ο Μιχάλης Σάλλας, η εταιρεία Ελληνικές Ιχθυοκαλλιέργειες ζητά από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών μια δεύτερη ευκαιρία.

Η συζήτηση της αίτησης επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης που κατέθεσε η εταιρεία Ελληνικές Ιχθυοκαλλιέργειες στις 20 Νοεμβρίου έχει προσδιοριστεί για τις 13 Δεκεμβρίου. Η δε εξυγίανση θα γίνει με βάση το νόμο 4738/2020, ενώ η Lyktos, που θα αποκτήσει πάνω από το 75% της εταιρείας, εκτιμά ότι τα προβλήματα είναι αντιμετωπίσιμα και ότι μπορεί να εξυγιανθεί.

Στην αίτηση επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης η εταιρεία Ελληνικές Ιχθυοκαλλιέργειες ζητά από το αρμόδιο Δικαστήριο:

  • Να επικυρωθεί η με ημερομηνία 16 Νοεμβρίου του 2023 συμφωνία εξυγίανσης που συνήφθη με τους πιστωτές της, που εκπροσωπούν το 96% των συνολικών απαιτήσεων που έχουν ειδικό προνόμιο και το 64,79% των συνολικών λοιπών απαιτήσεων, άλλως το 96% των συνολικών απαιτήσεων που έχουν ειδικό προνόμιο και το 70,70% των συνολικών απαιτήσεων, σε κάθε περίπτωση όσων πιστωτών θίγονται από τη συμφωνία, όπως αυτές εμφανίζονται στα βιβλία και στα Ισοζύγια της 31.08.2023 της και
  • Να σημειωθεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας η έναρξη ισχύος της αυτόματης αναστολής διώξεων του άρθρου 50 του Ν. 4738/2020.

Δεκαπέντε χρόνια μπλεγμένη στα δίχτυα

Τα προβλήματα της εταιρείας Ελληνικές Ιχθυοκαλλιέργειες, που ήταν εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, δεν είναι τωρινά. Ξεκίνησαν προ 15ετίας και από τότε έχουν διογκωθεί.

Στην παρούσα φάση, εξυπηρετεί μόνο τις τρέχουσες υποχρεώσεις της, λειτουργώντας χωρίς την παροχή πιστώσεων από τους προμηθευτές και χωρίς επιπλέον τραπεζικά δάνεια πραγματοποιεί μόνο τις αναγκαίες προμήθειες αγαθών με πληρωμή τοις μετρητοίς ή μέσω επιταγών πελατών της, αναφέρει η διοίκησή της στις οικονομικές καταστάσεις του 2022. Σημειώνει δε ότι ο όμιλος αντιμετωπίζει αυξανόμενο κίνδυνο ρευστότητας λόγω μη χρηματοδότησής του από τα τραπεζικά ιδρύματα, αρνητικό κεφάλαιο κίνησης, μειωμένη ικανότητα ανταπόκρισης στις υποχρεώσεις του, συνεχόμενα ζημιογόνα αποτελέσματα και αρνητικά Ιδια Κεφάλαια.

Ενώ ο Ορκωτός Ελεγκτής εκφράζει ουσιώδη αβεβαιότητα με τη συνέχιση της δραστηριότητάς της και εφιστά την προσοχή στη Σημείωση 4 επί των οικονομικών καταστάσεων, η οποία περιγράφει ότι η εταιρεία αντιμετωπίζει αυξανόμενο κίνδυνο ρευστότητας λόγω μη χρηματοδότησής της από τα τραπεζικά ιδρύματα, αρνητικό κεφάλαιο κίνησης, μειωμένη ικανότητα ανταπόκρισης στις υποχρεώσεις της, συνεχόμενα ζημιογόνα αποτελέσματα και αρνητικά Ιδια Κεφάλαια. Όπως αναφέρεται στη Σημείωση 4, τα γεγονότα αυτά υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας, η οποία ενδεχομένως θα εγείρει σημαντική αμφιβολία σχετικά με τη δυνατότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Επίσης ο Ορκωτός αναφέρει ότι από τον έλεγχό του προέκυψε ότι κατά της εταιρείας έχουν ασκηθεί αγωγές από τρίτους, διεκδικώντας αποζημιώσεις. Η εταιρεία έχει σχηματίσει πρόβλεψη για ενδεχόμενη ζημία που θα προκύψει σε περίπτωση που ευοδωθούν οι αγωγές αυτές, ποσού 17 εκατ. ευρώ περίπου.

Πέρυσι ο όμιλος εμφάνισε πωλήσεις 9,966 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 60,33%, έναντι του 2021, οι καθαρές ζημιές του ξεπέρασαν τα 3,130 εκατ. ευρώ από ζημίες 4,124 εκατ. ευρώ, τα EBITDA ανήλθαν στα 2,319 εκατ. ευρώ έναντι 1,151 εκατ. ευρώ, ενώ τα ίδια Κεφάλαια ήταν αρνητικά, ξεπερνώντας τα 101,824 εκατ. ευρώ.

Πού οφείλονται τα προβλήματα

Ήταν φθινόπωρο του 2008, όταν οι πιστώτριες τράπεζές της δεν ενέκριναν κοινοπρακτικό δάνειο 18 εκατ. ευρώ και απαίτησαν επιπλέον εγγυήσεις για κάλυψη των δανειακών συμβάσεων. Η εταιρεία έδωσε εγγυήσεις επιταγών πελατών αξίας 900.000 ευρώ περίπου, ποσό το οποίο δεν ικανοποίησε τις τράπεζες και διέκοψαν τη χρηματοδότηση. Το γεγονός αυτό περιόρισε σημαντικά το κεφάλαιο κίνησης και κατέστησε δυσχερές τον επιχειρηματικό προγραμματισμό της.

Για τον λόγο αυτό κατέθεσε αίτηση υπαγωγής της στη διαδικασία συνδιαλλαγής (άρθρο 99 του Ν.3588/2007), καταθέτοντας ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αίτηση υπαγωγής και λήψεως προληπτικών μέτρων και προστασίας. Η απόφαση που έκανε δεκτή την αίτηση και επικύρωσε τη συμφωνία συνδιαλλαγής με τους πιστωτές της εκδόθηκε από το Εφετείο Αθηνών στις 12 Απριλίου του 2010. Εκείνη η συμφωνία συνδιαλλαγής μεταξύ της εταιρείας και των πιστωτών της προέβλεπε την εξόφληση των υποχρεώσεών της:

α) προς τις Τράπεζες εντός χρονικού διαστήματος από 2 έως 15 έτη και

β) προς τους λοιπούς πιστωτές ανάλογα με το ποσό του χρέους, εντός χρονικού διαστήματος από 2 έως 10 έτη.

Εξ αυτού του γεγονότος, στα αποτελέσματα της περιόδου 1.1.2010 - 31.12.2010 καταχωρήθηκαν τόκοι έσοδα από προεξόφληση υποχρεώσεων προς τους λοιπούς πιστωτές συνολικού ποσού 4.876.160,99 ευρώ και τόκοι έξοδα συνολικού ποσού 556.989,50 ευρώ με ισόποση μεταβολή των υποχρεώσεων. Με το εναπομένον ποσό 4.319.171,49 ευρώ (4.876.160,99 μείον 556.989,50) επιβαρύνονται τα αποτελέσματα της χρήσεως 2011 και των επόμενων αυτής χρήσεων.

Όμως, όπως αποδείχθηκε εκ του αποτελέσματος, εκείνη η συμφωνία δεν έλυσε το πρόβλημα. Αντιθέτως μέχρι το 2013 τα προβλήματα διογκώθηκαν. Έτσι η εταιρεία καταθέτει στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών αίτηση εξυγίανσης, έχοντας τη σύμφωνη γνώμη του 61,4% των πιστωτών της και του 97,064% των με ειδικό προνόμιο ή εμπράγματη εξασφάλιση πιστωτών της, για συνολική αναδιάρθρωση των υποχρεώσεών της. Η αίτηση συζητείται στις 9 Απριλίου του 2014 και στις 21 Νοεμβρίου του 2014 γίνεται γνωστό ότι το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών δεν την επικύρωσε. Κατά της απορριπτικής απόφασης του Πρωτοδικείου η εταιρεία καταθέτει έφεση ενώπιον του Εφετείου Αθηνών. Όμως και η απόφαση του Εφετείου είναι απορριπτική, με αποτέλεσμα τη ραγδαία επιδείνωση των οικονομικών της.

Οι αιτίες της δυσμενούς εξέλιξης οφείλονται, σύμφωνα με τη διοίκησή της, στη συνεχιζόμενη ανεπαρκή ρευστότητα, αποτέλεσμα της οποίας ήταν η μη επαρκής συντήρηση του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων, οι απεργιακές κινητοποιήσεις του προσωπικού και η άσκηση δικαιώματος επίσχεσης καθώς και μη επαρκής τροφοδοσία με τις αναγκαίες ποσότητες ιχθυοτροφών του ιχθυοπληθυσμού. Τα παραπάνω οδήγησαν στη μη κανονική ανάπτυξη του ιχθυοπληθυσμού και στην απώλειά του σε μεγάλο τμήμα του. Περαιτέρω δε για τη μερική κάλυψη της αναγκαίας ρευστότητας έγιναν πωλήσεις ιχθύων μικρών μεγεθών πριν την πλήρη ανάπτυξή τους, με συνέπεια την επίπτωση επί της αξίας των πωλήσεων αλλά και ταυτόχρονα τη σημαντική μείωση του αριθμού των αποθεμάτων.

Και η καταγγελία για τη μονάδα στη Λάρυμνα

Σε όλα αυτά τα προβλήματα πρέπει να προστεθεί ένα ακόμη. Στα τέλη Οκτωβρίου, πέντε μέλη -σ.σ. όχι εταιρείες αλλά φυσικά πρόσωπα- της ΕΛΟΠΥ (Ελληνική Οργάνωση Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας) κατέθεσαν στις αρμόδιες υπηρεσίες καταγγελία ότι ο ιχθυογεννητικός σταθμός της εταιρείας στη Λάρυμνα λειτουργεί χωρίς άδεια, με στελέχη του κλάδου να υπονοούν ότι μέσω αυτού του σταθμού διακινούνται μεγάλες ποσότητες ψαριών χωρίς παραστατικά (τιμολόγια, κ.λπ.).

Η λειτουργία χωρίς άδεια του συγκεκριμένου σταθμού είναι γνωστή εδώ και αρκετά χρόνια στην αγορά και στις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου, όπως επιβεβαίωσαν στο Euro2day.gr υπηρεσιακοί παράγοντες. «Η εταιρεία έχει υποβάλει από ετών αίτηση ανανέωσης των αδειών, απλώς δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία μετά από τόσα χρόνια. Και όντως λειτουργεί χωρίς άδειες σε ισχύ», αναφέρουν αρμόδιες πηγές, οι οποίες σημειώνουν ότι η διαδικασία ανανέωσης της άδειας λειτουργίας, ιδίως αν περιλαμβάνει και χερσαίες εγκαταστάσεις, είναι περίπλοκη, γιατί εμπλέκονται πάρα πολλές υπηρεσίες.

«Αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει το διαχρονικό θέμα πολλών υπηρεσιών στην αδειοδότηση δραστηριοτήτων. Η ουσία είναι ότι και ο φορέας αμελεί και ένας τομέας της διοίκησης καθυστερεί και αυτός είναι ένας κακός συνδυασμός», λένε.

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι ο φορέας, πριν λήξουν οι άδειες, πρέπει να έχει αιτηθεί της ανανέωσης και να δικαιολογήσει γιατί υπάρχει καθυστέρηση. Όλα αυτά πρέπει να γίνονται εγγράφως, κάτι που στην περίπτωση της εταιρείας Ελληνικές Ιχθυοκαλλιέργειες, απ’ ό,τι φαίνεται, δεν έχει συμβεί.

Επίσης, όπως αναφέρουν, «ο φορέας είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει κάθε χρόνο απογραφικά δελτία, δηλαδή δελτία παραγωγής. Όταν λοιπόν καταθέσει αιτήσεις ανανέωσης αδειών, τη λειτουργία την αποδεικνύει με τα στοιχεία της παραγωγής». Με βάση τη διαδικασία που ακολουθείται, ο φορέας, δηλαδή η εταιρεία Ελληνικές Ιχθυοκαλλιέργειες, θα κληθεί σε απολογία να καταθέσει τα στοιχεία και να τα τεκμηριώσει. Αν δεν είναι ικανοποιητικά, η υπηρεσία θα δώσει εύλογο χρόνο να επανορθώσει ενώ αν δεν συμβεί αυτό, θα προβεί σε δυσμενή μέτρα. Με πιο πιθανό το κλείσιμο της μονάδας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v