Ανοιγμα ΔΕΗ σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, ακίνητα, πληροφορική

Διεύρυνση καταστατικού συζητείται στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας, που έχει προγραμματιστεί για τις 14 Δεκεμβρίου. Ποιες δραστηριότητες προστίθενται.

Ανοιγμα ΔΕΗ σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, ακίνητα, πληροφορική

Νέες δραστηριότητες προσθέτει στο καταστατικό της η ΔΕΗ, όπως προκύπτει από την ατζέντα της Γενικής Συνέλευσης που έχει προσδιοριστεί για τις 14 Δεκεμβρίου.

Η κίνηση έρχεται σε συνέχεια των κινήσεων της Επιχείρησης το προηγούμενο διάστημα, με την εξαγορά της Enel Ρουμανίας, αλλά και της αλυσίδας Κωτσόβολος.

Πλέον η ΔEΗ θα μπορεί μεταξύ άλλων να συμμετέχει σε εταιρείες παροχής χρηματοπιστωτικών ή επενδυτικών υπηρεσιών, να ασκεί εμπορική και βιομηχανική δραστηριότητα στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και υπηρεσιών πληροφορικής αλλά και να παρέχει υπηρεσίες προς τρίτους σε θέματα μελέτης, διαχείρισης και επίβλεψης Έργων.

Ετσι στο νέο καταστατικό, μεταξύ άλλων, προστίθενται:

  • Η εμπορία, προμήθεια, και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας, συναφών προϊόντων και υπηρεσιών και κάθε είδους προϊόντων και εξοπλισμού τεχνολογίας, καθώς και η παροχή προϊόντων και υπηρεσιών μελέτης, εφαρμογής, εγκατάστασης, διαχείρισης και χρηματοδότησης συστημάτων παραγωγής ενέργειας, θέρμανσης, ψύξης, και βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε κτίρια και εγκαταστάσεις.
  • Η συμμετοχή με οιαδήποτε ιδιότητα στο Χρηματιστήριο Ενέργειας και η διενέργεια οιωνδήποτε πράξεων και συναλλαγών σχετικών με αυτήν συμπεριλαμβανομένης της παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ή της άσκησης επενδυτικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο λειτουργίας κάθε διακριτής Αγοράς Ενέργειας ή/και κάθε άλλης σχετικής ρυθμιζόμενης Αγοράς ή υποαγοράς του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, όπως εκάστοτε θεσμοθετείται,
  • Η ίδρυση ή συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών παροχής χρηματοπιστωτικών ή επενδυτικών υπηρεσιών.
  • Η άσκηση εμπορικής και βιομηχανικής δραστηριότητας στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και υπηρεσιών πληροφορικής.
  • Η παροχή υπηρεσιών προς τρίτους σε θέματα μελέτης, διαχείρισης και επίβλεψης Έργων, η παροχή προς θυγατρικές εταιρείες ή/και τρίτους πάσης φύσεως υπηρεσιών διοικητικής και λειτουργικής υποστήριξης, περιλαμβανομένων, ενδεικτικά, υπηρεσιών νομικών, οικονομικών, εκπαίδευσης, υγείας και ασφάλειας στην εργασία, οργάνωσης και πληροφορικής,
  • Η μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, διαχείριση, εκμετάλλευση και λειτουργία μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων και αποβλήτων, περιλαμβανομένης και της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ή/και σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων, (14) η καθ' οιονδήποτε τρόπο αξιοποίηση της περιουσίας, κινητής ή ακίνητης, της εταιρείας και η εκμετάλλευση των πόρων της είτε από την ίδια την εταιρεία είτε μέσω, ενδεικτικά, ίδρυσης εταιρειών, συμμετοχής σε κοινοπραξίες, καθώς και απόκτησης μετοχών άλλων εταιρειών, ελληνικών ή ξένων και εν γένει συμμετοχής σε επιχειρήσεις,
  • Η συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς Συμβάσεων Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), ως και η ίδρυση ή η συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο Εταιρειών Ειδικού Σκοπού εντός του πλαισίου και σε εκτέλεση ΣΔΙΤ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v