Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

CNL Capital: Διανέμει προσωρινό μέρισμα 0,25 ευρώ

Το προσωρινό μέρισμα θα αρχίσει να καταβάλλεται από την Τετάρτη, 06 Δεκεμβρίου 2023, μέσω τηςπληρώτριας τράπεζας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανώνυμος Εταιρεία»

CNL Capital: Διανέμει προσωρινό μέρισμα 0,25 ευρώ

Η CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ.-Δ.Ο.Ε.Ε., σε συνέχεια της από 28/09/2023 ανακοίνωσης σχετικά με τη διανομή προσωρινού μερίσματος χρήσης 2023 και μετά την ολοκλήρωση των διατυπώσεων δημοσιότητας των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της περιόδου 01/01/2023 – 30/06/2023 στο Γ.Ε.ΜΗ, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σύμφωνα με την από 28/09/2023 και 04/10/2023 συνεδρίασή του, αποφάσισε τη διανομή καθαρού προσωρινού μερίσματος χρήσης 2023 το οποίο ανέρχεται σε 0,2508173194 ευρώ ανά μετοχή, και συνολικού ποσού 184.817,25 ευρώ, εξαιρουμένων των 47.640 ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία.

Ως ημερομηνία αποκοπής, από την οποία οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του προσωρινού μερίσματος, ορίσθηκε η Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2023. Δικαιούχοι του προσωρινού μερίσματος χρήσης 2023, είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία», κατά την Παρασκευή, 01 Δεκεμβρίου 2023 (record date).

Το προσωρινό μέρισμα θα αρχίσει να καταβάλλεται από την Τετάρτη, 06 Δεκεμβρίου 2023, μέσω της πληρώτριας τράπεζας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανώνυμος Εταιρεία» , ως εξής:

1. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρείες), σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της ATHEXCSD.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων, των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων μέσω του δικτύου καταστημάτων της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» για (5) έτη από τη λήξη του τρέχοντος έτους (δηλαδή έως την 31η Δεκεμβρίου 2028).

Η καταβολή των ποσών στους δικαιούχους για την παραπάνω περίπτωση (2), θα πραγματοποιείται με τη κοινοποίηση του ΚΑΜΕ (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή – Σ.Α.Τ.) και την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, είτε αυτοπροσώπως είτε με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό τους.

Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν μέσα σε πέντε (5) έτη, ήτοι έως 31η Δεκεμβρίου 2028, παραγράφονται (άρθρο 250 Α.Κ. περ. 15) και τα σχετικά ποσά περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.δ. 1195/1942.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v