ΟΤΕ: Την ακύρωση 8,24 εκατ. ιδίων μετοχών αποφάσισε η ΓΣ

Πρόγραμμα απόκτησης ιδίων μετοχών ενέκρινε μεταξύ άλλων η Γενική Συνέλευση του ΟΤΕ.

ΟΤΕ: Την ακύρωση 8,24 εκατ. ιδίων μετοχών αποφάσισε η ΓΣ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΟΤΕ Α.Ε. (ή Εταιρεία), μέσω τηλεδιάσκεψης, με συμμετοχή μετόχων που εκπροσωπούσαν το 82,29% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (μετά την αφαίρεση των ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία, οι οποίες δεν υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας).

Κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης συζητήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τα οποία η Συνέλευση ενέκρινε κατά πλειοψηφία. Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση ενέκρινε:

• Το Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018

• Την ακύρωση  8.245.534 ιδίων μετοχών που έχει αποκτήσει η Εταιρεία στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών με σκοπό την ακύρωσή τους, με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των€ 23.334.861,22, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού της Εταιρείας.

• Την τροποποίηση των άρθρων 1 (Επωνυμία) και 2 (Σκοπός) του Καταστατικού της Εταιρείας

Επίσης, τέθηκε υπόψη της Γενικής Συνέλευσης η αναφορά των ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παρ. 5, του άρθρου 9, του Ν.4706/2020.

Τα αναλυτικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης θα δημοσιευθούν εντός πέντε (5) ημερών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v