Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

CPI: Συμμετοχή 14 στελεχών στο stock option plan

Ο σκοπός του Προγράμματος είναι να επιβραβευτούν τα Στελέχη της Διοίκησης και του Προσωπικού της Εταιρίας καθώς και τα πρόσωπα τα οποία παρέχουν υπηρεσίες στην Εταιρία σε σταθερή βάση.

CPI: Συμμετοχή 14 στελεχών στο stock option plan

Η «CPI» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σχετικά με το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Διάθεσης Δικαιωμάτων Προαίρεσης επί Μετοχών σε Στελέχη της Διοίκησης και του Προσωπικού της καθώς και σε πρόσωπα τα οποία παρέχουν υπηρεσίες στην Εταιρία σε σταθερή βάση (εφεξής το «Πρόγραμμα»), το οποίο θεσπίστηκε για την περίοδο 01.07.2022 – 31.01.2024 δυνάμει της από 22.06.2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και της από 08.05.2023 τροποποιητικής αυτής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου κατόπιν της παρασχεθείσας από 10.03.2022 εξουσιοδότησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ως ακολούθως:

Στις 16.03.2022 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) 2815802 από τη Διεύθυνση Εταιριών, Τμήμα Εισηγμένων Εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η από 10.03.2022 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, με την οποία εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας να προβεί στην θέσπιση Προγράμματος Διάθεσης Δικαιωμάτων Προαίρεσης επί Μετοχών (Stock Options Plan) με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης για απόκτηση νεοεκδοθεισών μετοχών (stock options), σύμφωνα με το άρθρο 113 του ν. 4548/2018, που θα χορηγηθούν σε Στελέχη της Διοίκησης και του Προσωπικού της Εταιρίας καθώς και σε πρόσωπα τα οποία παρέχουν υπηρεσίες στην Εταιρία σε σταθερή βάση.

Ο σκοπός του Προγράμματος είναι να επιβραβευτούν τα Στελέχη της Διοίκησης και του Προσωπικού της Εταιρίας καθώς και τα πρόσωπα τα οποία παρέχουν υπηρεσίες στην Εταιρία σε σταθερή βάση, ευθυγραμμίζοντας παράλληλα τα κίνητρα της Διοίκησης και του Προσωπικού με τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της Εταιρίας. Οι συμμετέχοντες αποκτούν άμεσο μετοχικό ενδιαφέρον για την Εταιρία και συνδέουν την απόδοσή τους με τη μελλοντική απόδοση της Εταιρίας, έτσι όπως αυτή αντικατοπτρίζεται στην αύξηση της μετοχικής αξίας της Εταιρίας.

Σε εφαρμογή του Προγράμματος, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας κατά την από 22.06.2022 συνεδρίασή του: (α) ενέκρινε το πρόγραμμα διάθεσης μετοχών με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης (Stock Options) σε Στελέχη της Διοίκησης και του Προσωπικού της Εταιρίας καθώς και σε πρόσωπα τα οποία παρέχουν υπηρεσίες στην Εταιρία σε σταθερή βάση δυνάμει της εξουσιοδότησης που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο με την από 10.03.2022 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας, (β) καθόρισε τα δικαιώματα προαίρεσης απόκτησης μετοχών των δικαιούχων δυνάμει του Προγράμματος και (γ) ενέκρινε το κείμενο της δήλωσης δικαιούχου για την άσκηση δικαιώματος προαίρεσης απόκτησης μετοχών.

Στην συνέχεια και δυνάμει ομοίως της εξουσιοδότησης που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο με την από 10.03.2022 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας, με την από 08.05.2023 απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας τροποποίησε το Πρόγραμμα Διάθεσης Μετοχών επανακαθορίζοντας τα Δικαιώματα Προαίρεσης Απόκτησης Μετοχών και τους Δικαιούχους και εγκρίνοντας το κείμενο δήλωσης δικαιούχου για την άσκηση δικαιώματος προαίρεσης απόκτησης μετοχών.

Σε συνέχεια των ανωτέρω αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και Διοικητικού Συμβουλίου κατά την τέταρτη περίοδο άσκησης των χορηγηθέντων δικαιωμάτων προαίρεσης επί μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 5.1 του Προγράμματος, και ειδικότερα κατά το χρονικό διάστημα από 1 Οκτωβρίου 2023 έως 31 Οκτωβρίου 2023, 14 Στελέχη της Διοίκησης και του Προσωπικού της Εταιρίας καθώς και πρόσωπα τα οποία παρέχουν υπηρεσίες στην Εταιρία σε σταθερή βάση άσκησαν τα δικαιώματα προαίρεσης επί μετοχών και κατέθεσαν με τον αρμόζοντα τρόπο ολοσχερώς και εμπροθέσμως το σχετικό ποσό στον επΆ ονόματι της Εταιρίας τηρούμενο ειδικό τραπεζικό λογαριασμό.

Συνολικά ασκήθηκαν κατά την τέταρτη περίοδο άσκησης σύμφωνα με το Πρόγραμμα 117.500 δικαιώματα προαίρεσης επί μετοχών για την απόκτηση αντίστοιχου αριθμού κοινών, ονομαστικών, άυλων μετοχών της Εταιρίας, με ονομαστική αξία Ευρώ 0,30 ανά μετοχή και με τιμή άσκησης επίσης Ευρώ 0,30 ανά μετοχή. Το ποσό αγοράς των ανωτέρω μετοχών καταβλήθηκε σε μετρητά ολοσχερώς και εμπροθέσμως με τον αρμόζοντα τρόπο και ανήλθε συνολικά σε €35.250,00. Το ποσοστό των δικαιωμάτων προαίρεσης επί μετοχών που έχουν ασκηθεί και αντίστοιχα των μετοχών που θα εκδοθούν σε συνέχεια της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας ανέρχεται σε 1,134% των υφιστάμενων σήμερα εισηγμένων μετοχών της Εταιρίας.

Με την από 01.11.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας αυξήθηκε το κεφάλαιο της Εταιρίας κατά το ποσό των €35.250,00 με καταβολή μετρητών και με έκδοση 117.500 νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 η καθεμία. Η απόφαση αυτή καταχωρίστηκε στις 20.11.2023 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) 3902098 από τη Διεύθυνση Εταιριών & ΓΕΜΗ, Τμήμα Εισηγμένων Α.Ε. του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Μετά από τα παραπάνω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας εκφραζόμενο σε Ευρώ ανέρχεται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων εκατόν σαράντα τεσσάρων χιλιάδων και επτακοσίων ογδόντα ευρώ (¤ 3.144.780) διαιρούμενο σε 10.482.600 άϋλες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 0,30 Ευρώ.

Οι ως άνω 117.500 νέες μετοχές θα εκδοθούν στο όνομα των Δικαιούχων – Στελεχών της Διοίκησης και του Προσωπικού της Εταιρίας καθώς και των προσώπων τα οποία παρέχουν υπηρεσίες στην Εταιρία σε σταθερή βάση που άσκησαν τα Δικαιώματα Προαίρεσης επί Μετοχών. Η Εταιρία θα ακολουθήσει τη διαδικασία εισαγωγής των ως άνω νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών (το «Χ.Α.»), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό του Χ.Α. και τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α.

Οι νέες μετοχές αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση την τρίτη εργάσιμη ημέρα μετά την έγκριση της εισαγωγής τους από το Χ.Α. Οι μετοχές αυτές θα καταχωριστούν στα αρχεία του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) και στις μερίδες και στους λογαριασμούς που τηρούν οι ανωτέρω Δικαιούχοι στο Σύστημα Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) του Χ.Α., όπως προβλέπει ο νόμος. Η Εταιρία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για την ακριβή ημερομηνία εισαγωγής των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v