Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

CPI: Από 5 Δεκεμβρίου σε διαπραγμάτευση οι 117.500 νέες μετοχές από το stock options

Tο ολοσχερώς καταβεβλημένο κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των €3.144.780 διαιρούμενο σε 10.482.600 άϋλες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 0,30 ευρώ.

CPI: Από 5 Δεκεμβρίου σε διαπραγμάτευση οι 117.500 νέες μετοχές από το stock options

Η «CPI Aνώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών», ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι με την από 22.06.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της που ελήφθη δυνάμει της από 10.03.2022 απόφασης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, αποφασίστηκε η θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης (“Stock Options”) σε στελέχη της διοίκησης και του προσωπικού της καθώς και σε πρόσωπα τα οποία παρέχουν υπηρεσίες στην Εταιρία σε σταθερή βάση.

Κατόπιν αυτού, στην από 01.11.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η αύξηση του κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ποσό € 35.250,00 με την έκδοση 117.500 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ € 0,30.

Μετά την αύξηση του κεφαλαίου, το ολοσχερώς καταβεβλημένο κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των € 3.144.780 διαιρούμενο σε 10.482.600 άϋλες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 0,30 Ευρώ.

Την 10.11.2023 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) µε Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3865546, η με αριθμό πρωτοκόλλου 3112198 απόφαση, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού σύμφωνα με την από 01.11.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

Η πιστοποίηση της ανωτέρω αύξησης κεφαλαίου διαπιστώθηκε με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας με την από 15.11.2023 απόφαση του βάσει της από 15.11.2023 έκθεσης της εταιρίας με την επωνυμία «tgs (Ελλάς) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές A.E» και καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) την 20.11.2023 µε Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3902098.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη συνεδρίασή της στις 30.11.2023, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 117.500 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών που προκύπτουν σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση.

Κατόπιν των ανωτέρω, με απόφαση της Εταιρίας, ορίζονται τα εξής:

Οι μετοχές της Εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών και η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ΄ αριθμόν 26 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει.

Η έναρξη της διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ορίζεται η 5 Δεκεμβρίου 2023.

Από την ίδια ημερομηνία, οι ανωτέρω μετοχές θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των μετόχων στο Σ.Α.Τ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v