ΕΚΤΕΡ: Γιατί εξαγοράζει το 56% της «Ενεργειακός Κόμβος»

Ειδική άδεια από το ΔΣ για συναλλαγή με συνδεδεμένα μέρη. Εναντι 2,48 εκατ. ευρώ το deal για την εξαγορά της εταιρίας στην οποία ανήκει το ξενοδοχείο Summer Senses Luxury Resort.

ΕΚΤΕΡ: Γιατί εξαγοράζει το 56% της «Ενεργειακός Κόμβος»

Η ΕΚΤΕΡ ΑΕ ανακοινώνει ότι με την από 12/12/2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποφασίστηκε η παροχή της ειδικής άδειας κατάρτισης συναλλαγής της Εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη, για την εξαγορά από την Εταιρεία του 56% των μετοχών της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ - ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αρ. ΓΕΜΗ 131245301000 (ο «Ενεργειακός Κόμβος»), η οποία αποτελεί συνδεδεμένο μέρος κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 99 παρ. 2 (α) του Ν. 4548/2018, καθώς είναι νομικό πρόσωπο που ελέγχεται κατά το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 27 από συνδεδεμένο μέρος της Εταιρείας, σύμφωνα με τον σχετικό ορισμό στην παράγραφο (α) περίπτωση (iii) του άρθρου 9 του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 24.

Πωλητές του 56% των μετοχών του Ενεργειακoύ Κόμβου είναι οι κ.κ. Κωνσταντίνος Α. Σίψας-Μπούζας και Κωνσταντίνος Ιωάννου Στούμπος, το δε συνολικό τίμημα εξαγοράς ανέρχεται στα €2.482.849,60 και θα καταβληθεί στους δύο πωλητές, σε 3 δόσεις, σε διάστημα 2 ετών.

Με τη σκοπούμενη εξαγορά του Ενεργειακoύ Κόμβου, αφενός επιδιώκεται η ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων και παγίων της Εταιρείας, αφετέρου η ενσωμάτωση της βαθιάς τεχνογνωσίας και εμπειρίας του Ενεργειακoύ Κόμβου στον τομέα της διαχείρισης ξενοδοχειακών μονάδων, ιδίως εν όψει της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΥΠΕΡΠΟΛΥΤΕΛΟΥΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 5* ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- ΔΕΤΗΣ ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΠΑΡΟΥ» ύψους € 53,3 εκ. της Εταιρείας. Με την εξαγορά αυτή, η Εταιρεία θα αποκτήσει άμεσα έναν δομημένο ξενοδοχειακό βραχίονα για τη στρατηγική τοποθέτησης της στον ξενοδοχειακό κλάδο.

Περαιτέρω, δεδομένου ότι το ξενοδοχείο του Ενεργειακoύ Κόμβου (SUMMER SENSES LUXURY RESORT) λειτουργεί ήδη στην Πάρο, με την ανάπτυξη της νέας ξενοδοχειακής μονάδας της Εταιρείας στις Κολυμπήθρες, θα επιτευχθούν οικονομίες κλίμακος και συνέργειες μεταξύ των δύο ξενοδοχείων, αυξάνοντας την αποδοτικότητά τους και διασφαλίζοντας την ηγετική θέση και τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Εταιρείας στον ξενοδοχειακό τομέα στην Πάρο.

Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 101 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, η κατά τα ανωτέρω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ελήφθη βάσει της από 29/11/2023 έκθεσης αξιολόγησης για το δίκαιο και εύλογο της συναλλαγής, με συνδεδεμένο μέρος, του Γιάννη Αρκουλή, ορκωτού ελεγκτή λογιστή (Α.Μ. ΣΟΕΛ 33851) της ελεγκτικής εταιρείας «IG AUDIT ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.», σύμφωνα με την οποία η εν λόγω συναλλαγή είναι δίκαιη και εύλογη για την Εταιρεία και τους μετόχους της που δεν αποτελούν συνδεδεμένο μέρος, συμπεριλαμβανομένων και των μετόχων μειοψηφίας της Εταιρείας.

Το από 12/12/2023 πρακτικό απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και η ανωτέρω έκθεση αξιολόγησης κατ’ άρθρο 101 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 έχουν καταχωρηθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διατυπώσεις και διαδικασίες του Ν. 4548/2018.

 

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v