ΤΕΝΕΡΓ: Πράσινο φως στις τροποποιήσεις όρων του ομολογιακού

Το μοναδικό θέμα της ημερησίας διάταξης υπερψηφίστηκε από Ομολογιούχους δανειστές εκπροσωπούντες 41.011 ομολογίες, ήτοι 99,57% των ομολογιών που εκπροσωπήθηκαν στην επαναληπτική Συνέλευση.

ΤΕΝΕΡΓ: Πράσινο φως στις τροποποιήσεις όρων του ομολογιακού

Η Εταιρεία ανακοινώνει ότι την 15η Δεκεμβρίου 2023 πραγματοποιήθηκε, σύμφωνα με την από 1.12.2023 πρόσκληση των Ομολογιούχων του ΚΟΔ σε Συνέλευση, η επαναληπτική Συνέλευση των ομολογιούχων δανειστών του εκδοθέντος ομολογιακού δανείου δυνάμει του από 10.10.2019 Προγράμματος Έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου έως €150.000.000 και Σύμβασης Ορισμού Εκπροσώπου των Ομολογιούχων (το «Πρόγραμμα ΚΟΔ») η οποία είχε συγκληθεί με υβριδικό τρόπο, ήτοι με φυσική παρουσία στην έδρα του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», επί της Λεωφόρου Αθηνών 110, Αθήνα 104 42, και με δυνατότητα συμμετοχής των Ομολογιούχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης.

Στην επαναληπτική Συνέλευση παρέστησαν, είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου, Ομολογιούχοι δανειστές που εκπροσωπούσαν συνολικά 41.190 ομολογίες, επί συνόλου 150.000 ομολογιών, ήτοι ποσοστό 27,46% του συνολικού ανεξόφλητου υπολοίπου του ΚΟΔ κατά το χρόνο της Συνέλευσης.

Το μοναδικό θέμα της ημερησίας διάταξης υπερψηφίστηκε από Ομολογιούχους δανειστές εκπροσωπούντες 41.011 ομολογίες, ήτοι 99,57% των ομολογιών που εκπροσωπήθηκαν στην επαναληπτική Συνέλευση, και καταψηφίστηκε από Ομολογιούχους δανειστές εκπροσωπούντες 179 ομολογίες, ήτοι 0,43% των ομολογιών που εκπροσωπήθηκαν στην επαναληπτική Συνέλευση.

Ειδικότερα η επαναληπτική Συνέλευση των Ομολογιούχων δανειστών του ΚΟΔ, έλαβε την ακόλουθη απόφαση:

Επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης, η επαναληπτική Συνέλευση παρείχε την συναίνεση των Ομολογιούχων για τις παρακάτω τροποποιήσεις του Προγράμματος ΚΟΔ και παρείχε εξουσιοδότηση προς τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων για την υπογραφή σύμβασης τροποποίησης του Προγράμματος ΚΟΔ:

(i) Τροποποίηση του ορισμού «Ουσιώδης Μεταβολή» (εκ των προβλεπομένων στον όρο 1.8 του Προγράμματος ΚΟΔ) με την προσθήκη δεύτερης περίπτωσης ως εξής:

«Ουσιώδης Μεταβολή» σημαίνει:

(α) τη με οποιοδήποτε τρόπο απόσυρση, αντικατάσταση, απομάκρυνση, παραίτηση του κ. Γεωργίου Περιστέρη από τη θέση του Προέδρου και εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εγγυήτριας (συμπεριλαμβανομένης και της μη εκλογής και διορισμού του στην ως άνω θέση), ή/και την παύση ή/και τροποποίηση των ήδη ανατεθειμένων σε αυτόν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εγγυήτριας αρμοδιοτήτων και καθηκόντων σχετικά με την κατά νόμο και το καταστατικό διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της Εγγυήτριας, όπως αυτές ενεργούνται και υλοποιούνται κατά την ημερομηνία του Προγράμματος. Σε περίπτωση κατά την οποία η ανωτέρω παύση εκτέλεσης ή τροποποίηση των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων του κ. Γεωργίου Περιστέρη οφείλεται σε θάνατο, ασθένεια, ή σωματική βλάβη, δεν λογίζεται ως Ουσιώδης Μεταβολή ή/και

(β) την εκ μέρους της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ και του κ. Γεωργίου Περιστέρη απώλεια του δικαιώματος άσκησης (άμεσα ή έμμεσα) αθροιστικά τουλάχιστον του 33,3% των δικαιωμάτων ψήφου της Εγγυήτριας».1

(ii) Απαλοιφή του όρου 9.2.1. του Προγράμματος ΚΟΔ.

(iii) Απαλοιφή του όρου 9.2.3. του Προγράμματος ΚΟΔ.

1 Οι προσθήκες επισημαίνονται με μαύριμα

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v