ΕΛΑΣΤΡΟΝ: Η Ελένη Γιαννίρη νέο μέλος στο ΔΣ

Η κ. Ελένη Γιαννίρη εκλέχθηκε ως νέο Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του Δ.Σ. κ. Γεώργιου Κολοβού.

ΕΛΑΣΤΡΟΝ: Η Ελένη Γιαννίρη νέο μέλος στο ΔΣ

Η «ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. – ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» (εφεξής η «Εταιρεία»), γνωστοποιεί  ότι το Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου κ. Γεώργιος Κολοβός, υπέβαλλε με σημερινή του επιστολή προς την εταιρεία την παραίτηση από τα καθήκοντα του για προσωπικούς λόγους.

Ταυτόχρονα, με την από 12.01.2024 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τα άρθρα 82 του Ν. 4548/2018 και 9 παρ. 4 Ν. 4706/2020, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, η κ. Ελένη Γιαννίρη εκλέχθηκε ως νέο Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του Δ.Σ. κ. Γεώργιου Κολοβού για το υπόλοιπο της θητείας αυτού.

Η εκλεγείσα πληροί άπαντα τα κριτήρια και εχέγγυα ανεξαρτησίας που προβλέπει το άρθρο 9 Ν. 4706/2020.

Κατόπιν τούτου, ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.3.1 και 4.1.3.6 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει σήμερα, σε συνδυασμό με το άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται εκ νέου σε σώμα ως ακολούθως:

Εκτελεστικά μέλη:

Παναγιώτης Σίμος - Καλδής του Νικολάου, Πρόεδρος

Αθανάσιος Καλπίνης του Ανδρέα, Διευθύνων Σύμβουλος

Ανδρέας Καλπίνης του Στυλιανού, Σύμβουλος

Βασίλειος Μάνεσης του Νικολάου, Σύμβουλος

Αναστάσιος Μπινιώρης του Πατσώνη, Σύμβουλος

Μη εκτελεστικά μέλη

Ελβίρα Καλπίνη του Ανδρέα, Αντιπρόεδρος

Ειρήνη Σίμου – Καλδή του Νικολάου, Σύμβουλος

Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά μέλη

Ζήσιμος Δανιήλ Μαντάς του Παναγιώτη, Σύμβουλος

Ελένη Γιαννίρη του Κωνσταντίνου, Σύμβουλος

Σμαραγδή Αθανασάκου του Γεωργίου, Σύμβουλος

Νικόλαος Γεωργιάδης του Ηρακλή, Σύμβουλος

Η θητεία του παρόντος Δ.Σ. λήγει την 30η Ιουνίου 2025 και παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Επίσης, δυνάμει του άρθρου 44 παρ. 1 περ. στ’ Ν. 4449/2017, εκλέχθηκε από το Δ.Σ., με την από 12.01.2024 απόφασή του, ως νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Γεώργιου Κολοβού, η κ. Ελένη Γιαννίρη, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ.

Η εκλογή αυτή είναι σύμφωνη με την από 30.6.2022 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, δυνάμει της οποίας η Επιτροπή Ελέγχου θα λειτουργεί ως ανεξάρτητη μεικτή επιτροπή, αποτελούμενη από τρία (3) μέλη, εκ των οποίων τα δύο θα είναι μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ και εξ αυτών ένα τουλάχιστον ανεξάρτητο και το τρίτο μέλος δεν θα έχει καμία σχέση με την Εταιρεία και θα πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 Ν. 4706/2020. Στην δε επόμενη Γενική Συνέλευση θα ανακοινωθεί η εκλογή της κ. Γιαννίρη ως μέλους της Ε.Ε., η οποία (Γ.Σ.) και θα αποφασίσει για τον ορισμό της ως μέλους της Ε.Ε.

Τα μέλη της υφιστάμενης Επιτροπής Ελέγχου είναι: ο κ. Γεώργιος Βαλέττας, τρίτος ως προς την Εταιρεία και ανεξάρτητος, ο κ. Νικόλαος Γεωργιάδης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ και η κ. Ελένη Γιαννίρη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ, άπαντα δε είναι ανεξάρτητα κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020.

Όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις καταλληλότητας του άρθρου 44 παρ. 1 Ν. 4449/2017, ως ισχύει.

Το σύνολο των μελών της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτει επαρκείς γνώσεις για τον χαλυβουργικό κλάδο όπου δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ενώ ο κ. Γεώργιος Βαλέττας διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική και λογιστική.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v