Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ανδρομέδα: Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο

Μη εκτελεστικό μέλος στο ΔΣ ο Αλέξιος Σουλτογιάννης.

Ανδρομέδα: Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Εταιρεία με την επωνυμία «ALPHA TRUST – ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου» ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο την 06.02.2024 αποφάσισε, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, την ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα λόγω του ότι ο κ. Αλέξιος Σουλτογιάννης, υφιστάμενο μέλος του ΔΣ, παύει να θεωρείται ανεξάρτητο μέλος λόγω συμπλήρωσης εννέα (9) οικονομικών ετών αθροιστικά από τον χρόνο εκλογής του και σύμφωνα με την περ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, τεκμαίρεται ότι πλέον έχει στενούς δεσμούς με την Εταιρεία.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε ομόφωνα να μην αντικαταστήσει τον κ. Αλέξιο Σουλτογιάννη με την εκλογή νέου ανεξάρτητου μέλους αλλά να παραμείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο έχων εφεξής την ιδιότητα του μη εκτελεστικού μέλους, διότι στην υφιστάμενη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου τα ανεξάρτητα μέλη δεν υπολείπονται του ελάχιστου απαιτούμενου εκ του νόμου αριθμού, επομένως το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται νομίμως να συνεχίσει την λειτουργία του ως έχειν έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα κληθεί εκ νέου να αποφασίσει για τον αριθμό των ανεξάρτητων μελών στα πλαίσια της εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατόπιν της ανωτέρω μεταβολής, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την συνεδρίασή του την 06.02.2024, αποφασίζει να προβεί σε ανασυγκρότησή σε σώμα και σε εκ νέου ορισμό των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 5§2 του ν. 4706/2020, ως εξής:

1. Μαργαρίτα Βλαχοχρήστου, Πρόεδρος, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος

2. Φαίδων – Θεόδωρος Ταμβακάκης, Αντιπρόεδρος, Μη εκτελεστικό μέλος

3. Βασίλειος Κλέτσας, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος

4. Αλέξιος Σουλτογιάννης, Μη εκτελεστικό μέλος

5. Ελένη Λινάρδου, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και λήγει για το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου την 23.06.2024, δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Συνέπεια των ανωτέρω, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, με την από 06.02.2024 απόφασή της, ανασυγκροτείται σε σώμα, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν. 4706/2020 που ορίζει ότι πρόεδρος των επιτροπών πρέπει να είναι πάντα ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, ως εξής:

1. Ελένη Λινάρδου, Πρόεδρος (Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.)

2. Μαργαρίτα Βλαχοχρήστου, Μέλος(Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.)

3. Αλέξιος Σουλτογιάννης, Μέλος (Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.)

Η θητεία των ανωτέρω μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων συμπίπτει με τη θητεία του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα, διαρκεί μέχρι την 23.06.2024, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα συγκληθεί μετά τη λήξη της θητείας τους.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v