Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Lamda Development: Πούλησε κτίριο γραφείων έναντι 19,4 εκατ. ευρώ

Από την πώληση του κτιρίου γραφείων Cecil στην εταιρεία ΚΟΝΤΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ, ο εισηγμένος όμιλος αναμένεται να εγγράψει λογιστικό κέρδος περίπου 4 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο.

Lamda Development: Πούλησε κτίριο γραφείων έναντι 19,4 εκατ. ευρώ

Η LAMDA DEVELOPMENT S.A. σε συνέχεια της από 27.12.2023 σχετικής Ανακοίνωσης, ανακοινώνει ότι ολοκλήρωσε την 08.02.2024, δια της 100% θυγατρικής της «Lamda Prime Properties S.M.S.A», την πώληση του κτιρίου γραφείων Cecil (συνολικής εκμισθώσιμης επιφάνειας περίπου 6.000 τ.μ.) στην εταιρεία ΚΟΝΤΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Το τίμημα της συναλλαγής ανήλθε σε €19,4εκ σε μετρητά. Η αξία του ακινήτου, βάσει της αποτίμησης ανεξάρτητου εκτιμητή την 30.06.2023, ανερχόταν σε περίπου €15,2εκ.

Ο Όμιλος LAMDA Development αναμένεται να αναγνωρίσει στο Α’ Τρίμηνο 2024 λογιστικό κέρδος προ φόρων ποσού περίπου €4εκ ως αποτέλεσμα της ανωτέρω συναλλαγής. Επιπλέον, ποσό €5,3εκ περίπου εκ του τιμήματος της συναλλαγής αποπλήρωσε ολοσχερώς το ισόποσο δάνειο της ως άνω θυγατρικής (η ονομαστική αξία του δανείου την 30.09.2023), μειώνοντας έτσι τις δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου. Συνεπώς, η συναλλαγή (α) ενισχύει την Καθαρή Αξία Ενεργητικού (NAV), (β) αυξάνει τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου και (γ) μειώνει τις ενοποιημένες δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου.

Η ως άνω συναλλαγή εντάσσεται στο πλαίσιο της υφιστάμενης στρατηγικής της Εταιρείας που στοχεύει στην επικέντρωση των δραστηριοτήτων στο εμβληματικό έργο του Ελληνικού, τα Εμπορικά Κέντρα/Αναπτύξεις (The Mall Athens, Golden Hall, Mediterranean Cosmos, Designer Outlet Athens, Vouliagmenis Mall και Riviera Galleria) και τις Μαρίνες.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v