Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

AVE: Στις 20 Μαρτίου η Γενική Συνέλευση για την ΑΜΚ των 7 εκατ. ευρώ

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά €7.000.000 καλείται να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση της AVE.

AVE: Στις 20 Μαρτίου η Γενική Συνέλευση για την ΑΜΚ των 7 εκατ. ευρώ

Σε έκτακτη Γενική Συνέλευση καλούνται οι μέτοχοι της AVE και συγκεκριμένα:

Α) οι μεν Κοινοί Μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Κοινών Μετόχων της Εταιρείας την 20.03.2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00, στα γραφεία της Εταιρείας στην Παλλήνη, οδός Εθνικής Αντιστάσεως, αριθμός 104, και

Β) οι δε Προνομιούχοι Μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Προνομιούχων Μετόχων της Εταιρείας την 20.03.2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00, στα γραφεία της Εταιρείας στην Παλλήνη, οδός Εθνικής Αντιστάσεως, αριθμός 104, με τα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

ΘΕΜΑ 1o: Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 7.000.000,00 €, με έκδοση 3.500.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, μετά δικαιώματος ψήφου, ονομαστικής αξίας 0,04 € εκάστη, με τιμή διάθεσης 2,00 € ανά μετοχή, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων και με κεφαλαιοποίηση υφισταμένων καταβολών βασικών μετόχων της Εταιρείας έναντι μελλοντικών αυξήσεων καθώς και την εισαγωγή των άνω μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Συνεπεία της Αύξησης το Μετοχικό Κεφάλαιο θα ανέλθει σε 7.031.912,12 €.

Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, προκειμένου να λάβει όλες τις αποφάσεις και να προβεί σε όλες τις ενέργειες που τυχόν απαιτηθούν για την ολοκλήρωση της προτεινόμενης Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι οι εν λόγω καταβολές είχαν πραγματοποιηθεί έναντι μελλοντικών αυξήσεων και, συγκεκριμένα, η εκ των μετόχων STONEMAN HOLDINGS LTD είχε ήδη καταθέσει το ποσό των 1.067.000,00 € και η εκ των μετόχων DOSON INVESTMETNS COMPANY LIMITED είχε ήδη καταθέσει το ποσό των 5.933.000,00 €.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση της μετατροπής 17.142.856 Προνομιούχων Μετοχών άνευ δικαιώματος Ψήφου Σειράς E’ σε 17.142.856 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου και παροχή ειδικής εξουσιοδότησης. Σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού. ΘΕΜΑ 3ο: Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v