Κλουκίνας-Λάππας: Πράσινο φως στο σχέδιο σύμβασης για την απόσχιση κλάδου

Εγκρίθηκε το Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης με απόσχιση του εμπορικού κλάδου βρεφικών και παιδικών ειδών και εισφορά του σε νέα εταιρεία που θα συσταθεί ως 100% θυγατρική της Κλουκίνας- Λάππας

Κλουκίνας-Λάππας: Πράσινο φως στο σχέδιο σύμβασης για την απόσχιση κλάδου

Η «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ» (Διασπώμενη) ανακοινώνει ότι κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου της 29.2.2024, εγκρίθηκε το Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης με απόσχιση του εμπορικού κλάδου βρεφικών και παιδικών ειδών (ο «Κλάδος») της Εταιρείας και εισφορά του σε νέα εταιρεία που θα συσταθεί ως 100% θυγατρική της Διασπώμενης, μέσω της διάσπασης με απόσχιση του Κλάδου (η «Επωφελούμενη»), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4, 54 παρ. 3, 57 παρ. 3, 59-74 και 83-87 του Ν. 4601/2019, του άρθρου 52 του Ν. 4172/2013, του άρθρου 61 του Ν. 4438/2016 και τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, ως ισχύουν (η «Διάσπαση»).

Τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού του Κλάδου περιλαμβάνονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 31.10.2023.

Όλες οι πράξεις και συναλλαγές που θα γίνουν από τη Διασπώμενη και που αφορούν στον Κλάδο από την 01.11.2023, ήτοι την επόμενη ημέρα του Ισολογισμού Μετασχηματισμού, βάσει του οποίου γίνεται η Διάσπαση, και μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Διάσπασης και τη σύσταση της Επωφελούμενης, θα θεωρούνται από λογιστική άποψη ότι γίνονται στο όνομα και για λογαριασμό της Επωφελούμενης και όχι της Διασπώμενης.

Με την ολοκλήρωση της Διάσπασης (την ημέρα καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της συμβολαιογραφικής πράξης Διάσπασης της Διασπώμενης και του καταστατικού ίδρυσης της Επωφελούμενης, μαζί με την σχετική εγκριτική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Διασπώμενης) επέρχονται τα ακόλουθα αποτελέσματα:

(α) Ιδρύεται η Επωφελούμενη με το καταστατικό που θα εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Διασπώμενης και θα περιληφθεί στην οριστική πράξη Διάσπασης, η οποία θα περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου,

(β) Η Διασπώμενη καθίσταται μοναδική (100%) μέτοχος της Επωφελούμενης λαμβάνοντας το σύνολο των μετοχών εκδόσεως της Επωφελούμενης και,

(γ) Η Επωφελούμενη υποκαθίσταται ως καθολική διάδοχος στο σύνολο της μεταβιβαζόμενης σ' αυτήν περιουσίας (ενεργητικό και παθητικό) του Κλάδου, όπως αποτυπώνεται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού και διαμορφώνεται μέχρι την ημέρα ολοκλήρωσης της Διάσπασης.

Η Διασπώμενη μετά την ολοκλήρωση της Διάσπασης, θα παραμείνει εισηγμένη στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και θα συνεχίσει τη λειτουργία της με τα περιουσιακά στοιχεία και τις δραστηριότητες που θα παραμείνουν σ’ αυτήν.

Επισημαίνεται ότι κατά την ανωτέρω συνεδρίαση της 29ης Φεβρουαρίου 2024, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνέταξε την, κατά το άρθρο 61 του Ν. 4601/2019, Έκθεσή του προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της στην οποία εξηγεί και δικαιολογεί από νομική και οικονομική άποψη το Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης.

Η ολοκλήρωση της Διάσπασης τελεί υπό την αίρεση των κατά νόμο απαιτούμενων εγκρίσεων από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας και της λήψης όλων των λοιπών αναγκαίων εγκρίσεων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v