Πλαστικά Θράκης: Ειδικός διαπραγματευτής η Λέων Δεπόλας Χρηματιστηριακή

Ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης η Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2024.

Πλαστικά Θράκης: Ειδικός διαπραγματευτής η Λέων Δεπόλας Χρηματιστηριακή

Η Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.» (εφεξής «Εταιρεία»), γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών δυνάμει σχετικής αποφάσεώς της, η οποία ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 21 ης Μαρτίου 2024 ενέκρινε την απόκτηση από το Μέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών «ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της Εταιρείας προς ενίσχυση της ρευστότητας και εμπορευσιμότητάς. Παράλληλα όρισε ως ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης την Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2024.

Η Εταιρεία έχει συνάψει σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 1.3 και 2.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών σύμβαση ειδικής διαπραγμάτευσης με ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. με τους εξής βασικούς όρους:

1. Η ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., θα διαβιβάζει στο Σύστημα Συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών εντολές ειδικής διαπραγμάτευσης (δηλαδή ταυτόχρονες εντολές αγοράς και πώλησης) για ίδιο λογαριασμό επί των μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Για την υπηρεσία αυτή η Εκδότρια καταβάλλει αμοιβή στη ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

2. Η σύμβαση ειδικής διαπραγμάτευσης έχει διάρκεια ενός (1) έτους.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v