Εκτίναξη κερδών στα 116 εκατ. ευρώ για τον ΑΔΜΗΕ

Το συγκρίσιμο EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκε στα 278,1 εκατ. ευρώ, έναντι 189,6 εκατ. ευρώ το 2022. Το μήνυμα της διοίκησης.

Εκτίναξη κερδών στα 116 εκατ. ευρώ για τον ΑΔΜΗΕ

Σε 392 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν το 2023 τα ενοποιημένα συνολικά έσοδα σε επίπεδο ομίλου του ΑΔΜΗΕ, σύμφωνα με ανακοίνωσή του. Κατέγραψαν αύξηση 33%, έναντι 295 εκατ. ευρώ το 2022. Για την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. διαμορφώθηκαν σε 385 εκατ. ευρώ το 2023, σημειώνοντας αύξηση 31,8%, έναντι 292 εκατ. ευρώ το 2022. Παράλληλα: 

Τα λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν για τον Όμιλο κατά 10,6% σε 227 εκατ. ευρώ περίπου το 2023 έναντι 205 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, ενώ για την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αυξήθηκαν κατά 8,3% σε 220 εκατ. ευρώ περίπου το 2023 από 203 εκατ. ευρώ το 2022.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) για τον Όμιλο ανήλθαν στα 277,5 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά 42,9% σε ετήσια βάση έναντι 194,1 εκατ. ευρώ το 2022, ενώ για την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. η αύξηση ήταν κατά 43,1%, με το περιθώριο EBITDA να ανέρχεται σε 70,8% το 2023 έναντι 65,9% το 2022 για τον Όμιλο και 72% το 2023 έναντι 66,3% το 2022 για την ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Το συγκρίσιμο EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκε στα 278,1 εκατ. ευρώ, έναντι 189,6 εκατ. ευρώ το 2022, χωρίς να συμπεριλαμβάνει τα ακόλουθα μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια:

  • Για το 2023, πρόβλεψη για έκπτωση μειωμένου ρεύματος που δόθηκε σε εργαζόμενους και συνταξιούχους της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ύψους 28 χιλ. ευρώ, προβλέψεις για αμοιβές προσωπικού ύψους 625 χιλ. ευρώ, πρόβλεψη για κινδύνους και έξοδα ύψους 1,996 χιλ. ευρώ καθώς και κέρδη από αναπροσαρμογή παγίων περιουσιακών στοιχείων ύψους 2,018 χιλ. ευρώ.
  • Για το 2022, πρόβλεψη για έκπτωση μειωμένου ρεύματος που δόθηκε σε εργαζόμενους και συνταξιούχους της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ύψους 36 χιλ. ευρώ, πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού ύψους 2.576 χιλ. ευρώ και απελευθέρωση πρόβλεψης για κινδύνους και έξοδα ύψους 7.090 χιλ. ευρώ.

Το ενοποιημένο EBIT ανήλθε σε 164,7 εκατ. ευρώ, έναντι 89,2 εκατ. ευρώ το 2022 αυξημένο κατά 84,7%, με τις αποσβέσεις να αυξάνονται κατά 7,4% στα 112,7 εκατ. ευρώ, γεγονός που οφείλεται στην κεφαλαιοποίηση έργων. Το ενοποιημένο συγκρίσιμο EBIT διαμορφώθηκε στα 165,3 εκατ. ευρώ έναντι 84,7 εκατ. ευρώ το 2022, μη συμπεριλαμβάνοντας τα ανωτέρω έκτακτα - μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 151,9 εκατ. ευρώ έναντι 76,8 εκατ. ευρώ το 2022 με τα χρηματοοικονομικά έξοδα να αυξάνονται σε 20,1 εκατ. ευρώ έναντι 15,8 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της αύξησης των κυμαινόμενων επιτοκίων Euribor.

Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 116,6 εκατ. ευρώ έναντι 58,2 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 100,3% με το καθαρό περιθώριο κέρδους να διαμορφώνεται σε 29,7% το 2023, έναντι 19,7% το 2022 για τον όμιλο και 30,6% το 2023, έναντι 20,2% το 2022 για την ΑΔΜΗΕ Α.Ε..

Πρόταση για μεικτό προμέρισμα 0,058 ευρώ ανά μετοχή (χρήση 2023).

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την απόφασή του 95/04.08.2023 αποφάσισε τη διανομή προμερίσματος χρήσης 2023 ύψους 13,5 εκατ. ευρώ ή 0,058 ευρώ ανά μετοχή προ της παρακράτησης φόρου και εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών και προχώρησε στην καταβολή του συγκεκριμένου ποσού την 11.10.2023. Σημειώνεται ότι η πληρωμή αυτή συνιστά και την οριστική πληρωμή του μερίσματος για τη χρήση 2023, καθώς το ποσό του προμερίσματος κάλυψε το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσό που θα μπορούσε να προταθεί εντός του έτους ως μέρισμα.

Επιπρόσθετα, η Εταιρεία βάσει του μερίσματος που θα λάβει από την Συγγενή εταιρεία ΑΔΜΗΕ Α.Ε. εντός του 2024, θα προτείνει τη διανομή του μέγιστου επιτρεπόμενου προμερίσματος για τη χρήση του 2024.

Δήλωση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε κ. Ιωάννη Καράμπελα, για τα οικονομικά αποτελέσματα του έτους 2023: «Το 2023 ήταν μια σημαντική χρονιά, η οποία χαρακτηρίστηκε από τη σταθερή εκτέλεση της επιχειρησιακής μας στρατηγικής. Παράλληλα, ο Όμιλος ΑΔΜΗΕ σημείωσε σημαντική πρόοδο στην υλοποίηση των μεγάλων σχεδίων και πέτυχε ισχυρή αύξηση των εσόδων και της κερδοφορίας του. Ως αποτέλεσμα, καταφέραμε να αυξήσουμε την απόδοση της μετοχής μας και τα προτεινόμενα μερίσματα ανά μετοχή, πραγματοποιώντας μια από τις βασικές μας επιδιώξεις, να ανταποδώσουμε στο έπακρο την εμπιστοσύνη που μας δείχνει η επενδυτική κοινότητα. Θέλω να ευχαριστήσω την αφοσιωμένη ομάδα μας για την υλοποίηση του επιχειρησιακού μας σχεδίου και την υποστήριξη του πολυδιάστατου οράματός μας.

Αναμένουμε να συνεχίσουμε να παρέχουμε ανάπτυξη για τους μετόχους μας και να υποστηρίζουμε ταυτόχρονα τον ΑΔΜΗΕ στην εκτέλεση του φιλόδοξου σχεδίου ανάπτυξης του Συστήματος, διατηρώντας την εστίασή μας στην οικοδόμηση μιας βιώσιμης οικονομίας χωρίς αποκλεισμούς».

Δήλωση της Προέδρου της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Χριστίνα Γιοβάνη, για τα οικονομικά αποτελέσματα του έτους 2023: «Το 2023 ήταν μια χρονιά ισχυρών οικονομικών επιδόσεων, επιφέροντας απτά οφέλη για την ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών. Αναλαμβάνοντας καθήκοντα στο τέλος αυτής της περιόδου και με προσήλωση στην νέα χρονιά, αισθάνομαι τιμή που συμμετέχω ως Πρόεδρος αυτή την συναρπαστική στιγμή για την Εταιρεία.

Πρωταρχικό μέλημά μας είναι η εντατικοποίηση δράσεων που προάγουν την αναβάθμιση του πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης, συμβάλλοντας στην βιώσιμη ανάπτυξη και την οικονομική ανθεκτικότητα. Στο σημερινό μεταβαλλόμενο περιβάλλον, δέσμευση μας αποτελεί η υιοθέτηση μιας στρατηγικής που δημιουργεί προστιθέμενη αξία, περιφρουρεί την αποτελεσματικότητα πλαισίων και πολιτικών, προάγοντας μία εταιρική κουλτούρα που μας κινητοποιεί και ενδυναμώνει, ώστε να αντιμετωπίζουμε επιτυχώς τις μελλοντικές προκλήσεις».

Που οφείλεται η κερδοφορία

Σύμφωνα με πηγές της εταιρείας η σημαντική αύξηση στην κερδοφορία προκύπτει από την ανάπτυξη του ηλεκτρικού συστήματος της χώρας και οφείλεται κυρίως στην αύξηση του εσόδου συγκριτικά με το 2022. Το 2022 τα έσοδα ήταν μειωμένα κατά 41,8 εκατ. ευρώ λόγω της μη αναπροσαρμογής από την ΡΑΑΕΥ των μοναδιαίων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος. Eαν δεν είχε υπάρξει αυτή η καθυστέρηση, η αύξηση των καθαρών κερδών συγκριτικά με το 2022 θα ανερχόταν σε 27,2 εκατ. ευρώ.

Αύξηση κατά 33% σημείωσαν τα έσοδα του Διαχειριστή, τα οποία για την χρήση του 2023 ανήλθαν στα 391,9 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με 294,6 εκατ. ευρώ το 2022, αυξημένα κατά 97,3 εκατ. ευρώ (33%).

Συγκεκριμένα η κυριότερη μεταβολή ήταν από τα έσοδα ενοικίου συστήματος μεταφοράς που αυξήθηκαν σε σχέση με το 2022 κατά 95,5 εκατ. ευρώ (35%), από 272 εκατ. ευρώ σε 367,4 εκατ. ευρώ, ως αποτέλεσμα της αναπροσαρμογής των μοναδιαίων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος τον Σεπτέμβριο του 2022 και της χρήσης μεγαλύτερου ποσού από δικαιώματα χρήσης των διασυνδέσεων.

 

* Δείτε αναλυτικά στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v