Revoil: Καθαρά κέρδη €2,1 εκατ. το 2023

Ο Όμιλος έκλεισε τη χρήση του 2023 με κέρδη προ φόρων €3,30 εκατ. έναντι κερδών €7,01 εκατ. το 2022. Πρόταση στη ΓΣ για διανομή μερίσματος.

Revoil: Καθαρά κέρδη €2,1 εκατ. το 2023

Οι πωλήσεις του Ομίλου της Revoil ανήλθαν στα € 844,44 εκατ. το 2023 από € 957,90 εκατ. το 2022 παρουσιάζοντας πτώση 11,84% αποτυπώνοντας τη σημαντική μείωση των διεθνών τιμών των καυσίμων αλλά και την πτώση των πωλούμενων όγκων πετρελαίου θέρμανσης του Ομίλου εντός της χρήσης, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Οι συνολικοί πωλούμενοι όγκοι καυσίμων της μητρικής Εταιρίας ανήλθαν στα 718,6 εκατ. λίτρα, έναντι 756,5 εκατ. λίτρα το 2022, εμφανίζοντας μείωση 5,01%.

Η πτώση των συνολικών όγκων οφείλεται στη σημαντική μείωση των πωλήσεων πετρελαίου θέρμανσης κατά 36,14% (ισοδύναμο περίπου ποσοστό μείωσης κατέγραψε και το σύνολο της αγοράς εντός της χρήσης) λόγω των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών που επικράτησαν. Στον αντίποδα, τα καύσιμα κίνησης/motor fuels (βενζίνες και πετρέλαιο) εμφάνισαν άνοδο 8,45% και 4,21% αντίστοιχα σε σχέση με το 2022.

Το μικτό κέρδος του Ομίλου ανήλθε στα € 31,02 εκατ. το 2023, μειωμένο κατά 3,09% σε σύγκριση με το αντίστοιχο μέγεθος ποσού € 32,01 εκατ. της προηγούμενης χρήσης.

Tα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ανήλθαν στα € 13,18 εκατ. τη χρήση 2023 έναντι € 14,12 εκατ. το 2022.

Ο Όμιλος έκλεισε τη χρήση του 2023 με κέρδη προ φόρων € 3,30 εκατ. έναντι κερδών € 7,01 εκατ. το 2022 παρουσιάζοντας πτώση κατά 52,92%.

Η μείωση της κερδοφορίας οφείλεται:

α) στην αύξηση του χρηματοοικονομικού κόστους απόρροια της ανόδου των επιτοκίων βάσης δανεισμού του Ομίλου (euribor), καθώς και των δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου λόγω των νέων επενδύσεων στις ΑΠΕ,

β) στην μείωση των πωλούμενων όγκων πετρελαίου θέρμανσης

γ) στην αύξηση των αποσβέσεων απόρροια των επενδύσεων σε εξοπλισμό πρατηρίων που έγιναν τόσο στην τρέχουσα όσο και στην προηγούμενη χρήση καθώς και

δ) στη μειωμένη συνεισφορά στα έσοδα από τη 2 διαχείριση των αποθεμάτων, που κατά τη χρήση του 2022 λόγω των μεγάλων διακυμάνσεων των τιμών ήταν πολύ μεγάλη.

Σε επίπεδο αποτελεσμάτων μετά από φόρους, ο Όμιλος έκλεισε με κέρδη €2,10 εκατ. από κέρδη €5,77 εκατ. τη χρήση του 2022.

Τo Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας τη διανομή μερίσματος αντίστοιχου ποσού με τη χρήση του 2022 (μερισματική απόδοση 3% με βάση τη τρέχουσα τιμή της μετοχής).

Σημειώνεται ότι τα βασικά οικονομικά μεγέθη του Ομίλου δεν διαφέρουν ουσιωδώς από αυτά της μητρικής Εταιρίας.

Σε ότι αφορά το 2024, ο Ιανουάριος ήταν ένας εξαιρετικός μήνας κυρίως στις πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης (+83%) αλλά και στα καύσιμα κίνησης - motor fuels (+19%) με τον Φεβρουάριο και το Μάρτιο οι όγκοι να υποχωρούν στο πετρέλαιο θέρμανσης λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Αθροιστικά κατά το Ά 3μηνο του 2024 οι συνολικοί πωλούμενοι όγκοι καυσίμων είναι αυξημένοι κατά 4,9% σε σχέση με το αντίστοιχο 3μηνο του 2023. Για το πως θα εξελιχθεί η συνολική πορεία της αγοράς εντός του έτους θα εξαρτηθεί από παράγοντες όπως οι τιμές οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεαστούν και από την τρέχουσα γεωπολιτική αστάθεια, οι καιρικές συνθήκες κατά την περίοδο πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης, ο τουρισμός τους καλοκαιρινούς και φθινοπωρινούς μήνες.

Καθοριστικός παράγοντας επηρεασμού των αποτελεσμάτων της εταιρείας και του Ομίλου για την χρήση 2024 αποτελεί και το χρηματοοικονομικό κόστος το οποίο εξαρτάται από την πορεία του Euribor.

Τυχόν μείωση του Euribor από το δεύτερο εξάμηνο του 2024 θα επηρεάσει θετικά τόσο τα αποτελέσματα του Ομίλου όσο και τις ταμειακές ροές του.

Σε κάθε περίπτωση ο Όμιλος REVOIL υλοποιεί το επιχειρηματικό του πλάνο και στοχεύει στην αύξηση των μεριδίων του στο σύνολο των καταναλώσεων της αγοράς με την προσέλκυση νέων πρατηρίων στο δίκτυό του με ποιοτικά χαρακτηριστικά, την περαιτέρω ανάπτυξη των πωλήσεων των Premium καυσίμων και των καυσίμων για τη βιομηχανία και τη ναυτιλία, ενώ συνεχίζει τις επενδύσεις του στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέσω θυγατρικών εταιρειών του, συμμετέχοντας σε υπό ανάπτυξη έργα ΑΠΕ ύψους 130 MW περίπου.

Ήδη ένα φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 1,1 MW στην Εύβοια έχει ηλεκτριστεί και εισφέρει έσοδα στον Όμιλο, ενώ στους επόμενους δύο μήνες αναμένεται η σύνδεση με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ ενός φωτοβολταϊκού πάρκου 3,34 MW στην Αρκαδία και ενός πάρκου 10 MW στη Θήβα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v