Ανδρομέδα: Πράσινο φως στη διανομή μερίσματος 0,30 ευρώ

Η εταιρία έχει θεσπίσει και δικαίωμα επανεπένδυσης του μερίσματος σε μετοχές. Στις 13/5 η αποκοπή του δικαιώματος.

Ανδρομέδα: Πράσινο φως στη διανομή μερίσματος 0,30 ευρώ

Η Γενική Συνέλευση της Alpha Trust Ανδρομέδα που συνεδρίασε σήμερα, ενέκρινε ομόφωνα τη διανομή μερίσματος από κέρδη της χρήσης 2023 συνολικού ποσού ευρώ 1.073.064,90 ή 0,30 ευρώ ανά μετοχή, με δικαίωμα επανεπένδυσης του μερίσματος, στο πλαίσιο του προγράμματος επανεπένδυσης μερίσματος πενταετούς διάρκειας (2023 – 2028), το οποίο έχει θεσπιστεί δυνάμει της από 26.07.2023 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

Το ανωτέρω ποσό θα προσαυξηθεί με το ποσό που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που θα κατέχει η Εταιρία, στο πλαίσιο του προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών, κατά την ημερομηνία δικαιούχων (record date), οπότε και θα διαμορφωθεί το τελικό ποσό του μερίσματος ανά μετοχή.

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση με νόμιμη ψηφοφορία ομόφωνα με ψήφους υπέρ 2.062.255 ή ποσοστό 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων, αποφάσισε η διανομή του ως άνω μερίσματος να πραγματοποιηθεί ως εξής:

- Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος του μερίσματος να οριστεί η 13.05.2024.

- Δικαιούχοι του μερίσματος να είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων ή οι ταυτοποιούμενοι ως τέτοιοι βάσει της σχετικής ημερομηνίας μέσω εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας (ν. 4548/2018, ν. 4569/2019, ν. 4706/2020 και Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1212) ως και του Κανονισμού Λειτουργίας Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (ΦΕΚ Β/1007/16.03.2021), κατά την 14.05.2024 (record date)

- Η καταβολή να αρχίσει την 07.06.2024 και να πραγματοποιηθεί α) είτε υπό μορφή απόκτησης νέων μετοχών της Εταιρείας στο πλαίσιο του προγράμματος επανεπένδυσης που έχει θεσπιστεί με την από 26.07.2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας με συμψηφισμό του οφειλόμενου στους μετόχους ποσού μερίσματος από διανομή κερδών της χρήσης του 2023 σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 4 του ν.4548/2018, είτε β) με καταβολή μετρητών από την πληρώτρια Τράπεζα Πειραιώς, μέσω των συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρίες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ, είτε γ) με συνδυασμό των ως άνω τρόπων, κατά την διακριτική ευχέρεια των μετόχων-δικαιούχων οι οποίοι θα κληθούν να επιλέξουν.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v