Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Q&R: Πού θα αξιοποιήσει τα 30,1 εκατ. ευρώ της ΑΜΚ

Στις 25 Μαϊου η έκτακτη Γενική Συνέλευση για την ΑΜΚ υπέρ των παλαιών μετόχων, με την έκδοση έως 27,345 εκατ. νέων μετοχών. Τι λέει το διοικητικό συμβούλιο για τα κεφάλαια που θα αντληθούν.

Q&R: Πού θα αξιοποιήσει τα 30,1 εκατ. ευρώ της ΑΜΚ

Στοιχεία για τη χρήση των κεφαλαίων ύψους 30,1 εκατ. ευρώ που σκοπεύει να αντλήσει μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου δίνει η έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της Quality & Reliability

Οπως αναφέρεται στην έκθεση, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της Αύξησης, τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια θα ανέλθουν σε ποσό €30,1 εκατ. Από το ποσό αυτό θα αφαιρεθούν τα έξοδα έκδοσης των Νέων Μετοχών.

2. Η Εταιρεία θα χρησιμοποιήσει το σύνολο των καθαρών αντληθέντων κεφαλαίων ως εξής:

i. Ποσό περίπου € 19 εκατ. θα διατεθεί εντός 36 μηνών από την ολοκλήρωση της Αύξησης για την απόκτηση συμμετοχών ή/και την πραγματοποίηση εξαγορών σε άλλες εταιρείες πληροφορικής. Οι εν λόγω συμμετοχές δεν έχουν προσδιοριστεί προς το παρόν και οι πληροφορίες των οποίων η γνωστοποίηση απαιτείται βάσει του άρθρου 4.1.3.13.2 2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών θα αποσταλούν σε μεταγενέστερο χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα κατά το χρόνο απόκτησης των συμμετοχών ή/και πραγματοποίησης των σχετικών εξαγορών.

ii. Ποσό περίπου € 5 εκατ. θα διατεθεί εντός 36 μηνών από την ολοκλήρωση της Αύξησης για αγορά ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης των κεντρικών γραφείων της Εταιρείας.

iii. Ποσό περίπου € 2 εκατ. θα διατεθεί εντός 36 μηνών από την ολοκλήρωση της Αύξησης για την εξόφληση ισόποσου μέρους των υφισταμένων δανείων της Εταιρείας.

iv. Ποσό περίπου € 4 εκατ. θα διατεθεί εντός 36 μηνών από την ολοκλήρωση της Αύξησης για την κάλυψη δαπανών ανάπτυξης νέων προϊόντων καθώς και την ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης.  

Q&R: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως 30,1 εκατ. ευρώ υπέρ παλαιών μετόχων

Με την από 30.04.2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «QUALITY & RELIABILITY» και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι για συμμετοχή σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 21 Mαΐου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα [09:00] π.μ., στα γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Κονίτσης 11Β στο Μαρούσι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) της Εταιρείας μέχρι του ποσού των 30.100.000 ευρώ -με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της Εταιρείας και δικαιώματα προεγγραφής για την απόκτηση τυχών αδιάθετων μετοχών υπέρ των μετόχων που θα ασκήσουν πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης- με καταβολή μετρητών και την έκδοση μέχρι και 27.345.120 νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι οκτώ λεπτών του ευρώ (0,28€) η κάθε μία.

2. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

3. Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας (α) για τον καθορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών και την εξειδίκευση των λοιπών όρων, του χρονοδιαγράμματος και της δομής της ΑΜΚ, την υλοποίηση και ολοκλήρωση αυτής, συμπεριλαμβανομένης της προθεσμίας καταβολής του ποσού της ΑΜΚ εντός των χρονικών ορίων του άρθρου 20 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει,

(β) όπως προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την εισαγωγή των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών και, γενικά, όπως προβεί σε κάθε ενέργεια προς το σκοπό της υλοποίησης της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και την πραγματοποίηση και ολοκλήρωση της ΑΜΚ, συμπεριλαμβανομένης της τροποποίησης του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v