Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Reds: Στο 96,06% το ποσοστό της Ελλάκτωρ

Προηγουμένως το ποσοστό του Ελλάκτωρα στην Reds ανερχόταν στο 55,4563%.

Reds: Στο 96,06% το ποσοστό της Ελλάκτωρ

Η εταιρεία REDS ΑΕ (εφεξής η «Εταιρεία» ή/και «Εκδότρια») γνωστοποιεί ενημέρωση που έλαβε την 30.04.2024 από μετόχους της σχετικά με τη συμμετοχή και τα δικαιώματα ψήφου στην Εταιρεία.

I. Η μέτοχος RB ELLAKTOR HOLDING B.V. (εφεξής η «RB HOLDING»), ελεγχόμενη από την REGGEBORGH INVEST B.V., στις 30.04.2024 μεταβίβασε στην ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ (εφεξής «ΕΛΛΑΚΤΩΡ»), μέσω εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής (OTC), το σύνολο των μετοχών και των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου που κατείχε άμεσα στην Εκδότρια, δηλ. 22.277.743 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές, ήτοι ποσοστό 38.7878% του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της Εκδότριας, με τιμή €2,70 ανά μετοχή.

ΙΙ. H μέτοχος ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ απέκτησε στις 30.04.2024, μέσω εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής (OTC), το σύνολο των μετοχών και των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου που κατείχε στην Εκδότρια, η RB HOLDING, ήτοι ποσοστό 38,7878% του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της Εκδότριας, όπως περιγράφεται ανωτέρω.

Επιπλέον η ΕΛΛΑΚΤΩΡ απέκτησε από τις 19.04.2024 έως και τις 30.04.2024, μέσω του Χ.Α., συνολικά 1.047.746 μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,824% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας, με τιμή αγοράς €2,70 ανά μετοχή.

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω συναλλαγών, την 30.04.2024 επήλθε μεταβολή στα δικαιώματα ψήφου της Εκδότριας ως εξής:

Α. Η RB ELLAKTOR HOLDING B.V. δεν κατέχει πλέον άμεσα ή έμμεσα μετοχές και δικαιώματα ψήφου (0%) στην Εκδότρια (προηγούμενη θέση: άμεση συμμετοχή 38,7878%, δηλ. 22.277.743 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές, έμμεση συμμετοχή 0%).

Β. Η συνολική συμμετοχή και τα δικαιώματα ψήφου της μετόχου ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, την 30.04.2024, στο μετοχικό κεφάλαιο της Εκδότριας διαμορφώθηκε ως εξής:

(i) άμεση συμμετοχή 96,0684%, ήτοι 55.176.763 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές, από 55,4563%, ήτοι 31.851.274 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές και

(ii) έμμεση συμμετοχή 0% (ήτοι 0 μετοχές) από 0% (ήτοι 0 μετοχές).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v