Κατασκευές: Τα σήματα από περιθώρια κέρδους και νέες συμβάσεις

Η αύξηση των εσόδων και η παράλληλη βελτίωση της κερδοφορίας κλειδί για την πορεία του κλάδου. Στα ύψη διαμορφώνεται το ανεκτέλεστο. Οι ανακατατάξεις και η πορεία των τεσσάρων μεγάλων ομίλων.

Κατασκευές: Τα σήματα από περιθώρια κέρδους και νέες συμβάσεις

Η αύξηση κύκλου εργασιών, ως ένδειξη της σταδιακής εκτέλεσης των υπογεγραμμένων συμβάσεων έργων, η βελτίωση των περιθωρίων κέρδους και ο σχηματισμός νέου υψηλού ανεκτέλεστου που ξεπερνά τα 15 δισ. ευρώ ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά των αποτελεσμάτων του 2023 για τους μεγάλους κατασκευαστικούς ομίλους.

Η περασμένη χρονιά πέρα από την προφανή αύξηση της δραστηριότητας και την προώθηση σημαντικών δημοπρατήσεων τόσο για δημόσια και ιδιωτικά έργα, όσο και για παραχωρήσεις χαρακτηρίστηκε επίσης από σημαντικές ανακατατάξεις, όπως η εξαγορά της Άκτωρ από την Intrakat ή η διακριτή παρουσία του ομίλου Μυτιληναίος με αμιγώς κατασκευαστικό αντικείμενο στην Ελλάδα.

Όσον αφορά την περασμένη χρήση, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο αμιγώς κατασκευαστικών εργασιών του ομίλου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαμορφώθηκε στα 2,8 δισ. ευρώ στο τέλος του 2023, ποσό στο οποίο δεν περιλαμβάνονται 600 εκατ. ευρώ για το διατομεακό ανεκτέλεστο αντικείμενο, που αφορά κατασκευαστικές εργασίες για την υλοποίηση του έργου της Αντλησιοταμίευσης Αμφιλοχίας.

Ο όμιλος αναμένει προς υπογραφή συμβάσεις νέων έργων για τα οποία έχει προκριθεί, ύψους 1,9 δισ. ευρώ, από τις οποίες 0,2 δισ. ευρώ αφορούν εκτελέσεις δημοσίων έργων, 0,1 δισ. ευρώ εκτελέσεις ιδιωτικών έργων και 1,6 δισ. ευρώ έργα τα οποία αφορούν επενδύσεις του ομίλου (Εγνατία, IRC Ελληνικού κ.λπ.).

Ο κύκλος εργασιών του τομέα κατασκευής διαμορφώθηκε σε 1,413 δισ. ευρώ έναντι 1,024 δισ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση του 2022 και είναι αυξημένος κατά 38%. Το Προσαρμοσμένο EBITDA (EBITDA πλέον των συμπεριλαμβανομένων σε αυτό μη ταμειακών αποτελεσμάτων), διαμορφώθηκε σε 136,6 εκατ. ευρώ έναντι 80,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση του 2022 και είναι υψηλότερο κατά 69,5%, λόγω της αύξησης των εσόδων κατασκευής και της βελτίωσης του περιθωρίου κέρδους των εν εξελίξει έργων.

Ειδικότερα το περιθώριο κέρδους EBITDA διαμορφώθηκε το 2023 σε 9,7% από 7,9% το 2022. Ακολούθως τα κέρδη τα κέρδη πριν από φόρους διαμορφώθηκαν το 2023 σε 108,8 εκατ. ευρώ έναντι 66,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση του 2022 και τα Κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν το 2023 σε 78,3 εκατ. ευρώ έναντι 47,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση του 2022.

Τέλος το net debt του κατασκευαστικού τομέα υπερκεράστηκε από τα ταμειακά διαθέσιμα και διαμορφώθηκε σε περίπου -86,9 εκατ. ευρώ, έναντι -120,7 εκατ. ευρώ την 31.12.2022.

Η Intrakat

Ο όμιλος Ιntrakat μετά την ολοκλήρωση της ολοκλήρωση της εξαγοράς της ΑΚΤΩΡ στα τέλη της χρονιάς αναδεικνύεται ο όμιλος με το δεύτερο μεγαλύτερο ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων, το οποίο ανήλθε σε 3,76 δισ. ευρώ, ενώ με τα προς υπογραφή έργα φτάνει το 4,9 δισ. ευρώ. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για τον όμιλο ήταν 412 εκατ. ευρώ αυξημένος κατά 83%.

Τα ενοποιημένα κέρδη EBITDA ανήλθαν σε 16 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 3 εκατ. ευρώ το 2022, ενώ το μικτό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε στο 10%, επίπεδο διατηρήσιμο σύμφωνα με τη διοίκηση του ομίλου.

Μεγάλο μέρος των επιδόσεων της περυσινής χρονιάς αποδόθηκε σε οργανική ανάπτυξη της ίδιας της Intrakat, καθώς η ενοποίηση μεγεθών της εξαγορασθείσας Ακτωρ αφορούσε μόνον το δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2023.

Ειδικότερα η Άκτωρ συνεισέφερε 96 εκατ. ευρώ στα ενοποιημένα έσοδα, 12 εκατ. ευρώ στα μικτά κέρδη και είχε μηδενική συνεισφορά στο τελικό αποτέλεσμα. Σε ότι αφορά το τίμημα εξαγοράς της Άκτωρ σημειώνεται πως ο όμιλος δαπάνησε 66 εκατ .ευρώ το 2023.

Οι συνολικές απαιτήσεις της ΕΛΛΑΚΤΩΡ από την Intrakat ανερχόταν στις 31/12/2023 σε 168,8 εκατ. ευρώ, ωστόσο από το Φεβρουάριο του 2024 η τελευταία, βάσει της συμφωνίας εξαγοράς, έχει προβεί σε καταβολές δόσεων αποπληρωμής.

Για το 2024, ο όμιλος αναμένει επίσης τις υπογραφές για τα έργα ΣΔΙΤ των φοιτητικών εστιών του Πανεπιστημίου Κρήτης, προϋπολογισμού 195,7 εκατ. ευρώ, και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, προϋπολογισμού 94 εκατ. ευρώ, τα εγγειοβελτιωτικά έργα Αμβρακίας - Αμφιλοχίας και Βάλτου (Α' Φάση), προϋπολογισμού 50,2 εκατ. ευρώ.

Επίσης, αναμένονται οι συμβάσεις για δύο έργα στο Ελληνικό, που αφορούν στην πρώτη φάση του Μητροπολιτικού Πάρκου (παραλιακό μέτωπο, δημόσιοι υπαίθριοι χώροι), και το έργο των Νέων Αθλητικών Εγκαταστάσεων σε κοινοπραξία με τη Μυτιληναίος.

Η ΑΒΑΞ

Αύξηση παρουσίασε και το ανεκτέλεστο του ομίλου ΑΒΑΞ το οποίο ανήλθε στα τέλη του 2023 σε 3,047 δισ. ευρώ. Εξ αυτών, τα έργα εσωτερικού αντιπροσωπεύουν το 78% και στο εξωτερικό το 22%. Τα δημόσια έργα αντιστοιχούν σε ποσοστό 46% ενώ ιδιωτικά έργα και ΣΔΙΤ καλύπτουν το υπόλοιπο 54%. Στα τέλη του 2023, η ΑΒΑΞ ανακηρύχθηκε ανάδοχος για το οδικό έργο Ιωάννινα – Κακαβιά, προϋπολογισμού 234 εκατ. ευρώ, που αναμένεται να υπογραφεί εντός του έτους.

Σε επίπεδο ομίλου, ο συνολικός κύκλος εργασιών από συνεχιζόμενες δραστηριότητες το 2023 αυξήθηκε σε ελαφρώς στα 453,5 εκατ. ευρώ έναντι 402,7 εκατ. ευρώ το 2022, γεγονός που η διοίκηση του αποδίδει στην καθυστέρηση έναρξης έργων. Το μεικτό κέρδος των ενοποιημένων αποτελεσμάτων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθε σε 36,8 εκατ.ευρώ από 20,9 εκατ.ευρώ, ενώ το σχετικό περιθώριο κέρδους αυξήθηκε σε 8,1% έναντι 5,2% του 2022.

Ειδικότερα, ωστόσο το περιθώριο κέρδους EBITDA του τομέα κατασκευών αυξήθηκε σε 6,2% το 2023 από 4,7% το 2022, τάση η οποία αναμένεται να συνεχιστεί καθώς αλλάζει το μείγμα των εκτελούμενων έργων και επιταχύνεται ο ρυθμός υλοποίησής τους. Ταυτόχρονα, η διοίκηση του ομίλου συνεχίζει τη διεκδίκηση και συμβασιοποίηση νέων έργων, τα οποία θα εκτελεστούν στο μεγαλύτερο σκέλος τους μετά το 2024.

Με βάση τα ανωτέρω στοιχεία των υπογεγραμμένων και των προς υπογραφή συμβάσεων, αναμένεται ότι το 2024 θα εκτελεστούν έργα αξίας περίπου 680 εκατ. εκατομμυρίων, και τα υπόλοιπα θα εκτελεστούν από το 2025 και έπειτα.

Η ΜΕΤΚΑ

Τη διαφοροποίηση και αύξηση του χαρτοφυλακίου έργων επιδιώκει η ΜΕΤΚΑ εταιρεία του ομίλου Mytilineos, η οποία προσεγγίζει πλέον το 1 δισ. ευρώ ανεκτέλεστου. Στο τέλος του 2023, η εταιρεία η οποία με τη σημερινή της οντότητα μετρά περίπου ένα χρόνο δραστηριότητας μετά την απόφαση απόσχισης του κλάδου κατασκευών, εμφάνιζε υπόλοιπο εκτελούμενων έργων υποδομών, ύψους 600 εκατ. ευρώ, το οποίο αναμενόταν άμεσα να αυξηθεί στα 800 εκατ. ευρώ, υπολογίζοντας και έργα που βρίσκονταν σε ώριμο στάδιο συμβασιοποίησης.

Όλα τα παραπάνω δε αφορούν σε έργα που εδράζονται και εκτελούνται στην Ελλάδα, εξαιρώντας τις συμβάσεις του τομέα για έργα στο εξωτερικό.

Σε κάθε περίπτωση στο τέλος του 2023, ο κύκλος εργασιών της ΜΕΤΚΑ και της Μ Παραχωρήσεις, της συγγενούς εταιρείας ανήλθε σε 125 εκατ. ευρώ έναντι 117 εκατ. ευρώ το 2022. Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) του νεοσυσταθέντος τομέα διαμορφώθηκαν σε 18 εκατ. ευρώ το 2023, σημειώνοντας αύξηση σε σχέση με το 2022 οπότε τα EBITDA του τομέα είχαν φτάσει τα 13 εκατ. ευρώ (ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ και Μ Παραχωρήσεις).

Η εταιρεία είναι ήδη ανάδοχος σε σημαντικά δημόσια έργα ενώ διεκδικεί νέες συμβάσεις. Σημειώνεται ότι ο όμιλος μέσω θυγατρικής του ανακατασκευάζει το Athens Heart στην οδό Πειραιώς με στόχο τη μετατροπή του σε κτίριο γραφείων (για λογαριασμό της Premia Properties), το νέο data center της Digital Realty, έχει επίσης αναλάβει την κατασκευή του νέου ξενοδοχείου του ομίλου Sani/Ikos στην Κρήτη, την κατασκευή του νέου mall της Lamda Development στο Ελληνικό (Marina Galleria), την κατασκευή των αθλητικών εγκαταστάσεων στην έκταση σε κοινοπραξία με την Intrakat, αλλά και την κατασκευή του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού επίσης σε κοινοπραξία.

Πέραν βεβαίως των ιδιωτικών έργων, ο όμιλος διαθέτει χαρτοφυλάκιο δημόσιων και έργων ΣΔΙΤ. Στις αρχές του 2024 παρέδωσε και το σύνολο του οδικού άξονα «Άκτιο – Αμβρακία» (είχε παραδοθεί η παράκαμψη Αμφιλοχίας 17 χλμ.), συνολικού μήκους σχεδόν 49 χλμ. και προϋπολογισμού 150 εκατ. ευρώ.

Επίσης, πρόσφατα ξεκίνησαν οι εργασίες στο έργο της επέκτασης του Προαστιακού Δυτικής Αττικής προς Μέγαρα (100 εκατ. ευρώ, με συμμετοχή Ταμείου Ανάκαμψης), ενώ, ως γνωστόν, ο όμιλος έχει συμμετοχή 50% στο οδικό ΣΔΙΤ του FlyOver Θεσσαλονίκης και θα κατασκευάσει το έργο «Παράκαμψη Χαλκίδας και Ψαχνών», περίπου 200 εκατ. ευρώ.

Επιπρόσθετα, έχει συμμετοχή σε projects όπως η σιδηροδρομική γραμμή Κιάτο-Ροδοδάφνη, αναμένει την υπεγράφη του έργου ΣΔΙΤ για τα 17 σχολεία στην Κεντρική Μακεδονία (σε σχήμα με την ΑΤΕΣΕ), ενώ επίσης διεκδικεί έργα στον ΟΛΘ (σε κοινοπραξία με την ΤΕΚΑΛ).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v