ΕΚΤΕΡ: Νέα σύμβαση έργου με το ΙΤΕ ύψους 10 εκατ. ευρώ

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των Δημοσίων και Ιδιωτικών έργων που εκτελεί η ΕΚΤΕΡ Α.Ε (αμιγώς ή μέσω συμμετοχής της σε κοινοπραξίες) ανέρχεται στο ποσό των 131,83 εκ. ευρώ.

ΕΚΤΕΡ: Νέα σύμβαση έργου με το ΙΤΕ ύψους 10 εκατ. ευρώ

Η εταιρεία ΕΚΤΕΡ Α.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι η Κοινοπραξία ΕΚΤΕΡ Α.Ε.-ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε., υπέγραψε σύμβαση έργου με το ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ). Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκπόνηση της μελέτης και η υλοποίηση του έργου : «Υποέργο 10 : Υποδομή Έρευνας και Καινοτομίας του ΙΤΕ (Ιωάννινα)» του έργου «1. ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) – ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ».

Η συμβατική αμοιβή ορίσθηκε στο κατ’ αποκοπήν ποσό των 10.020.275,71€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), ενώ η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης είναι είκοσι ένα (21) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Η ΕΚΤΕΡ Α.Ε. συμμετέχει στην ανωτέρω Κοινοπραξία με ποσοστό 50%.

Μετά την υπογραφή της παραπάνω σύμβασης το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των Δημοσίων και Ιδιωτικών έργων που εκτελεί η ΕΚΤΕΡ Α.Ε (αμιγώς ή μέσω συμμετοχής της σε κοινοπραξίες) ανέρχεται στο ποσό των 131,83 εκ. ευρώ.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v