Ελλάκτωρ: Πρόσθετο θέμα στη Γενική Συνέλευση της 31ης Μαίου

Την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τη διαπραγμάτευση και υπογραφή ιδιωτικών συμφωνητικών εξώδικης επίλυσης διαφορών και ανάκλησης δικαστικών μέτρων, καλείται να αποφασίσει επιπλέον η ΓΣ της Ελλάκτωρ.

Ελλάκτωρ: Πρόσθετο θέμα στη Γενική Συνέλευση της 31ης Μαίου

Σε συνέχεια της από 10 Μαΐου 2024 δημοσιευθείσας πρόσκλησης των Μετόχων της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, που συγκλήθηκε δυνάμει της από 10.05.2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, για την 31η Μαΐου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., σε πραγματικό χρόνο είτε μέσω τηλεδιάσκεψης, είτε αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου, και κατόπιν αίτησης του μετόχου της Εταιρείας Reggeborgh Invest B.V., ο οποίος εκπροσωπεί άνω του 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για εγγραφή πρόσθετου θέματος στην ημερήσια διάταξη, σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 2 του Ν.4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, δυνάμει της από 18.05.2024 απόφασής του, προσέθεσε σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό στην ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 31ης Μαΐου 2024, το πρόσθετο θέμα, το οποίο, κατόπιν αναρίθμησης των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης φέρει τον αριθμό 14, ενώ το θέμα «Διάφορες Ανακοινώσεις» φέρει πλέον το αριθμό 15 και ακολούθως δημοσιεύει σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 2 του Ν.4548/2018, την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη της ως άνω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Συνεπεία των ανωτέρω, καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας για συμμετοχή είτε από απόσταση, είτε αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου, σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 31η Μαΐου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., για να αποφασίσουν επί των ακόλουθων θεμάτων της Αναθεωρημένης Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή προς έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης (Εταιρείας και Ομίλου) της χρήσης 01.01.2023 - 31.12.2023, στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι Ατομικές και Ενοποιημένες Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις μετά των σχετικών Εκθέσεων, συμπεριλαμβανομένης της μη Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσης 01.01.2023 - 31.12.2023.

2. Παρουσίαση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου της Έκθεσης Πεπραγμένων για τη χρήση 2023.

3. Υποβολή της κοινής Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για το έτος 2023, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

4. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 01.01.2023 - 31.12.2023, σύμφωνα με το άρθρο 108 του N. 4548/2018 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών για την εταιρική χρήση 01.01.2023 - 31.12.2023, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018.

5. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση επί της Έκθεσης Αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2023 (01/01/2023-31/12/2023).

6. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον τακτικό έλεγχο των Ατομικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και τη χορήγηση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού της τρέχουσας εταιρικής χρήσης 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024)- Καθορισμός της αμοιβής της. 

7. Συμψηφισμός του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» με συσσωρευμένες λογιστικές ζημιές της Εταιρείας ύψους €55.458.750,84 από το λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέον» κατά το άρθρο 35 παρ. 3 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.

8. Διανομή μέρους Λοιπών Αποθεματικών σχηματισθέντων από φορολογημένα κέρδη προηγουμένων χρήσεων της Εταιρείας, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, άλλα ανώτερα διοικητικά στελέχη και εργαζομένους. Χορήγηση σχετικής εξουσιοδότησης.

9. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των €174.096.002,50 (εκατόν εβδομήντα τέσσερα εκατομμύρια ενενήντα έξι χιλιάδες δύο ευρώ και πενήντα), με κεφαλαιοποίηση μέρους του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των €0,50 (πενήντα λεπτά) - Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

10. Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των €174.096.002,50 (εκατόν εβδομήντα τέσσερα εκατομμύρια ενενήντα έξι χιλιάδες δύο ευρώ και πενήντα), με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των €0,50 (πενήντα λεπτά) και επιστροφή του ποσού της μείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου στους μετόχους με καταβολή μετρητών - Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

11. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

12. Θέσπιση προγράμματος δωρεάν διάθεσης ιδίων μετοχών σε εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή/και ανώτερα διευθυντικά στελέχη, ή/και το προσωπικό της Εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν.4308/2014, σύμφωνα με το άρθρο 114 του ν.4548/2018 ως ισχύει. Παροχή ειδικής εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει τον καθορισμό των δικαιούχων και οποιονδήποτε άλλον όρο της διάθεσης των μετοχών κατ΄αρ. 114 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει.

13. Χορήγηση αδείας, κατ’ άρθρο 98 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου καθώς και νομικών οντοτήτων στις οποίες συμμετέχει, άμεσα ή έμμεσα, η Εταιρεία ή εταιρείες του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς προς την Εταιρεία σκοπούς.

14. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για τη διαπραγμάτευση και υπογραφή ιδιωτικών συμφωνητικών εξώδικης επίλυσης διαφορών και ανάκλησης δικαστικών μέτρων.

15. Διάφορες Ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το Νόμο απαρτία και εξ αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων για το σύνολο ή για κάποιο από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 06.06.2024, και ώρα 11:00 π.μ. με τον ίδιο τρόπο και με τα αυτά θέματα (μη συζητηθέντα) της αρχικής ημερήσιας διάταξης, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v