Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Εφ όλης της ύλης απάντηση της Μπουτάρης στο ΧΑ

Στη χρήση του 2002, στο ύψος του τραπεζικού δανεισμού, στην αναμόρφωση των αποτελεσμάτων και των ιδίων κεφαλαίων αναφέρεται η διοίκηση της Μπουτάρης σε απαντητική επιστολή προς το ΧΑ.

Εφ όλης της ύλης απάντηση της Μπουτάρης στο ΧΑ
Ο κύκλος εργασιών και τα άλλα λειτουργικά έσοδα το 2002 της Μπουτάρης & Υιος ΑΕ (Holding) βελτιώθηκαν κατά 6,2% σε σχέση με το 2001, ενώ τα κέρδη προ φόρων υπερδιπλασιάστηκαν το 2002 σε σχέση με το 2001 και έφτασαν 879.563,27 ευρώ απο 417.722,34 ευρώ που ήταν το 2001.

Τα στοιχεία αναφέρονται σε απαντητική επιστολή της Μπουτάρης προς το ΧΑ στην οποία προστίθεται ότι ληξιπρόθεσμες οφειλές της εταιρείας με ημερομηνία 31.12.2002 δεν υφίστανται.

Το ύψος του συνολικού τραπεζικού δανεισμού όπως φαίνεται και στον Ισολογισμό του 2002 ανέρχεται σε 4.287.773,61 ευρώ και είναι βραχυπρόθεσμος ανοικτός αλληλόχρεος λογαριασμός, ενώ οι εγγυήσεις που δόθηκαν για τον δανεισμό αυτόν ειναι ενέχυρο σε μετοχές που κατέχει η Holding στην θυγατρική της Μύθος Ζυθοποιια Α.Ε. (αριθμός μετοχών της Μύθος Ζυθοποιίας Α.Ε. που δόθηκαν ως ενέχυρο = 6.431.128), τονίζεται στην επιστολή.

Αναφέρεται επίσης ότι δεν υπάρχουν τοκοχρεωλυτικές δόσεις διότι ο δανεισμός προέρχεται απο ανοιχτό αλληλόχρεο λογαριασμό, ενώ η τιμή του δείκτη ξένα προς ίδια κεφάλαια το 2002 ήταν 0,18, σχέση που θεωρείτε πολύ ικανοποιητική.

Σχετικά με την αναμόρφωση των αποτελεσμάτων και των ιδίων κεφαλαίων με 31.12.2002 θα πρέπει να σημειώσουμε οτι οι επιδράσεις των παρατηρήσεων του ορκωτού ελεγκτή αναφέρονται ποσοτικοποιημένα τόσο στο πιστοποιητικό της Ι. Μπουτάρης & Υιος ΑΕ (Holding), όσο και στο πιστοποιητικό του Ενοποιημένου Ισολογισμού, αναφέρεται στην επιστολή.

Όλες οι αναμορφώσεις (Βλ. Δεξιά Στήλη - ”Συνοδευτικό Υλικό”) αφορούν τη λογιστική απεικόνιση της περιουσιακής διάρθρωσης και των αποτελεσμάτων της εταιρείας με βάση τις διατάξεις του ν.2190/1920, αναφέρεται στην επιστολή, στην οποία, όμως τονίζεται ότι η πραγματική περιουσιακή διάρθρωση του Όμίλου είναι διαφορετική.

”Ενδεικτικά αναφέρουμε οτι η αξία των ενσώματων παγίων μιας εκ των θυγατρικών εταιρειών της Μύθος Ζυθοποιιας ΑΕ απεικονίζονται λογιστικά με 37,43 εκατ.ευρώ ενω η πραγματική τους αξία σύμφωνα με έγκυρη μελέτη αποτίμησης είναι 69,50 εκατ. ευρώ. Η διαφορά αυτή σε επίπεδο ενοποιημένου ισολογισμού σημαίνει ότι υπάρχει μια υπεραξία απο πάγια στοιχεία τουλάχιστον 32,07 εκατ. ευρώ η οποία σχεδόν αντισταθμίζει το σύνολο των ποσών της αναμόρφωσης και διατηρεί την καθαρη θέση στα επίπεδα που δημοσιεύεται στον ισολογισμό”, επισημαίνεται στην επιστολή.Αναφέρεται επίσης ότι οι συνδεδεμένες εταιρείες για τις οποίες συντρέχουν οι περιπτώσεις των άρθρων 47 και 48 του ν. 2190 είναι η Τροφοδομική Α.Ε, η Eurodrinks A.E. και η Μίδας Α.Ε. Η διαδικασία αντιμετώπισης του προβλήματος βρίσκεται σε εξέλιξη. Ήδη οι δύο πρώτες (Τροφοδομικη ΑΕ και Eurodrinks AE) έχουν προβεί σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (8.200.037,80 ευρώ και 2.000.002,62 ευρώ αντίστοιχα) με απόφαση των τακτικών Γενικών Συνελεύσεων τους της 21 Ιουνίου 2002, η οποία εγκρίθηκε απο τις αρμόδιες αρχές και πιστοποιήθηκε.

Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, όπως τονίζεται στην επιστολή, την σημαντική βελτίωση της καθαρής τους θέσης το 2002 σε σχέση με το 2001 (Τροφοδομική ΑΕ: καθαρή θέση 2002 = 169.809,95 ευρώ σε σχέση με 2001 = -7.901.681,41 ευρώ και Eurodrinks AE: καθαρή θέση 2002 = -520.992,31 ευρώ σε σχέση με 2001= -2.477.909,11 ευρώ). Ανάλογες ενέργειες θα γίνουν και στη Μίδας Α.Ε.

Τονίζεται επίσης ότι δεν υπάρχει κάποιο σημαντικό γεγονός που μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την περιουσιακή και οικονομική διάρθρωση της εταιρείας πλην σημαντικών εξωτερικών γεγονότων, καταλήγει η ανακοίνωση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v