Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μπουτάρης: Γιατί μειώθηκαν τα Ιδια Κεφάλαια

Τους λόγους που οδήγησαν στη μείωση των ιδίων κεφαλαίων αλλά και τις πιθανές επιπτώσεις στα παρουσιαζόμενα αποτελέσματα από τυχόν λανθασμένους λογιστικούς χειρισμούς περιέχει η απαντητική επιστολή προς το Χ.Α. της εταιρίας Μπουτάρη.

Μπουτάρης: Γιατί μειώθηκαν τα Ιδια Κεφάλαια
Τους λόγους που οδήγησαν στη μείωση των ιδίων κεφαλαίων αλλά και τις πιθανές επιπτώσεις στα παρουσιαζόμενα αποτελέσματα από τυχόν λανθασμένους λογιστικούς χειρισμούς περιέχει η απαντητική επιστολή προς το ΧΑ.. της εταιρίας Μπουτάρη.

Στην απάντησή της η Μπουτάρης τονίζει ότι η μείωση των ιδίων κεφαλαίων κατά το 2002 σε σχέση με το 2001 οφείλεται κατά κύριο λόγο στις διαφορές στον φόρο εισοδήματος που προέκυψαν από τους τακτικούς φορολογικούς ελέγχους προηγουμένων χρήσεων (τελευταίας δεκαετίας) ύψους 1.842 χιλ. ευρώ, στον φόρο εισοδήματος του 2002 ύψους 408 χιλ. ευρώ της εταιρίας του ομίλου Μπουτάρης Οινοποιητική και σε λοιπούς μη ενσωματωμένους στο λειτουργικό κόστος φόρους μεταβίβασης μετοχών ύψους 220 χιλ. ευρώ.

Τα τρία πιο πάνω ποσά, όπως προβλέπεται και από το ΕΓΛΣ, μείωσαν την καθαρή θέση μέσω του λογαριασμού διάθεσης των αποτελεσμάτων. Επιπλέον, η καθαρή θέση επηρεάστηκε αρνητικά και από ποσό 447 χιλ. ευρώ διαφορών ενοποίησης, που προέκυψαν λόγω μεταβιβάσεων μετοχών και αυξήσεων κεφαλαίων που έγιναν κατά τη χρήση 2002. Επομένως δεν υπάρχουν κονδύλια που να επιβάρυναν άμεσα τα ίδια κεφάλαια και που θα έπρεπε να επιβαρύνουν τα αποτελέσματα.

Επίσης, το ύψος των τοκοχρεολυτικών δόσεων που θα καταβάλλει το 2003 είναι 3.500 χιλ. ευρώ περίπου και αφορά τις ρυθμισμένες από το 1998 μέχρι το 2005 τραπεζικές υποχρεώσεις των εταιριών του ομίλου. Οι τοκοχρεολυτικές δόσεις για το 2003 θα εξυπηρετηθούν κανονικά, όπως άλλωστε γίνεται απρόσκοπτα ήδη από το 1998 μέχρι σήμερα.

Επίσης, η τιμή του δείκτη Ξένα/Ίδια κεφάλαια κατά τη χρήση του 2002 ήταν 2,1, που κρίνεται ικανοποιητική σε σχέση με τα δεδομένα της αγοράς και το κόστος του χρήματος. Σημειώνει ότι το 1998 η σχέση Ξένων/Ίδια κεφάλαια του ομίλου ήταν 18,08. Η εξέλιξη αυτή δείχνει τη σημαντικότατη βελτίωση της περιουσιακής διάρθρωσης του ομίλου κατά την τελευταία πενταετία. Η βελτίωση επήλθε κυρίως λόγω της αναπτυξιακής πορείας των μεγάλων εταιριών του ομίλου και των αυξήσεων μετοχικών κεφαλαίων με καταβολή μετρητών που έγιναν κατά το έτος 1999 και μετά.

Εκτίμηση της εταιρίας είναι ότι η παραπέρα βελτίωση του δείκτη κατά το 2003 συναρτάται με τον προϋπολογισμό και την ανάλογη βελτίωση της κερδοφορίας, καθώς και από την αλλαγή της δομής της τραπεζικής χρηματοδότησης του ομίλου. Το τελευταίο πρακτικά σημαίνει ότι θα δοθεί μεγαλύτερη έμφαση σε δανεισμό πιο μακροπρόθεσμου χαρακτήρα.

Όσον αφορά τις προοπτικές του ομίλου κατά την τρέχουσα χρήση, η Μπουτάρης εκτιμά να είναι θετικές. Σε ό,τι αφορά τον κύκλο εργασιών, αναμένεται αύξηση κατά 8-10% και σε ό,τι αφορά τα κέρδη προ φόρων, αναμένεται να φθάσουν περίπου τα 1.500 χιλ. ευρώ σε σχέση με 527 χιλ. ευρώ που ήταν κατά το 2002.

Οι βασικές παραδοχές για την επίτευξη των στόχων αυτών είναι η ζήτηση στην αγορά να διατηρηθεί τουλάχιστον στα περσινά επίπεδα, η τουριστική κατανάλωση να διατηρηθεί σε επίπεδα ανάλογα με το 2002, να διατηρηθεί η αυξητική τάση των πωλήσεων των βασικών προϊόντων του ομίλου, όπως τα κρασιά Μπουτάρη και Καμπάς, καθώς και η μπίρα Μύθος.

Τέλος, ο αυστηρός έλεγχος και η συγκράτηση των λειτουργικών εξόδων κάτω από τα επίπεδα του πληθωρισμού και η βελτίωση των όρων χρηματοδότησης του ομίλου σε σχέση με το 2002, ήδη έχει υλοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v