Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ατλάντικ: Διεύρυνση ζημιών το 2007

Ζημιές, οριακή αύξηση πωλήσεων και σημαντική κάμψη στα EBITDA της παρουσίασε πέρυσι τόσο σε ενοποιημένο επίπεδο όσο και σε επίπεδο μητρικής εταιρείας η Ατλάντικ σε σχέση με το 2006.

Ατλάντικ: Διεύρυνση ζημιών το 2007
Ζημιές, οριακή αύξηση πωλήσεων και σημαντική κάμψη στα EBITDA της παρουσίασε πέρυσι τόσο σε ενοποιημένο επίπεδο όσο και σε επίπεδο μητρικής εταιρείας η Ατλάντικ σε σχέση με το 2006.

Ειδικότερα, σε ενοποιημένο επίπεδο οι ζημιές μετά φόρων διαμορφώθηκαν στα 6,952 εκατ. ευρώ από ζημιές 1,258 εκατ. ευρώ το 2006, οι ζημιές προ φόρων ανήλθαν στο ύψος των 8,134 εκατ. ευρώ από ζημιές 449.564 ευρώ το 2006, ενώ οι πωλήσεις άγγιξαν τα 595,755 εκατ. ευρώ όταν το 2006 είχαν ανέλθει στα 576,141 εκατ. ευρώ.

Ανάλογη η εικόνα και σε επίπεδο μητρικής εταιρείας,, οι πωλήσεις της οποίας διαμορφώθηκαν σε 586,195 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 3,74%, έναντι του 2006 που ήταν 564,276 εκατ. ευρώ.

Το μικτό κέρδος μειώθηκε κατά 5,83% και ανήλθε στο ποσό των 108,711 εκατ. ευρώ, οι ζημιές μετά από φόρους ξεπέρασαν τα 6,985 εκατ. ευρώ ενώ οι ζημιές προ φόρων ανήλθαν στο ύψος των 8,286 εκατ. ευρώ από κέρδη το 2006 ύψους 345.592 ευρώ.

Aναλυτικότερα, ο Ενοποιημένος Κύκλος Εργασιών στη χρήση 2007 διαμορφώθηκε σε ευρώ 595,8 εκατ. έναντι ευρώ 576,1 εκατ. το 2006 σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 3,4% στοιχείο που αποτιμάται ιδιαίτερα θετικά δεδομένου του ιδιαίτερα αυξημένου ανταγωνισμού που χαρακτηρίζει τον κλάδο.

Η αύξηση του κύκλου εργασιών του ομίλου στα επίπεδα του 3,4% αποδίδεται κατά κύριο λόγο στον αυξημένο ανταγωνισμό που έχει η Ατλάντικ και κυρίως σε περιοχές όπου έχει δυναμική παρουσία, στη μείωση των πωλήσεων κατά ευρώ 4,3 εκατ. της θυγατρικής εταιρείας ΒΗΤΑ ΠΙ ΑΕΒΕ η οποία δραστηριοποιείται στη διανομή ζαχαρωδών στη Μακεδονία αλλά και στη διαδικασία εξορθολογισμού του δικτύου των καταστημάτων.

Τα Μικτά κέρδη του Ομίλου διαμορφώθηκαν στη χρήση 2007 σε ευρώ 111,5 εκατ. έναντι ευρώ 117,8 εκατ. την προηγούμενη χρήση σημειώνοντας μείωση της τάξεως του 5,4%. Το περιθώριο μικτού κέρδους ανήλθε σε 18,7% επί του ενοποιημένου κύκλου εργασιών μειωμένο κατά 1,75 μονάδες έναντι του 2006.

Η κάμψη αυτή αποδίδεται κατά κύριο λόγο στην ενίσχυση των πωλήσεων χονδρικής, τομέας που λειτουργεί με χαμηλότερα περιθώρια κερδοφορίας έναντι της λιανικής παράλληλα με τη σημαντική μείωση των τιμών λιανικής σε περίπου 1000 ταχυκίνητους κωδικούς επιλογή που εντάσσεται στην προσπάθεια της εταιρείας για διατήρηση του μεριδίου αγοράς που κατέχει και στην αντιμετώπιση του ανταγωνισμού σε περιοχές που έχει ηγετική παρουσία π.χ. Εύβοια.

Τα λειτουργικά έξοδα σε ενοποιημένο επίπεδο διαμορφώθηκαν σε ευρώ 117,1 εκατ. έναντι ευρώ 115,8 εκατ. το 2006 ήτοι ποσοστό 19,7% έναντι 20,1% επί του ενοποιημένου κύκλου εργασιών. Η οριακή αύξηση του λειτουργικού κόστους αποδεικνύει τη συνετή και επίμονη προσπάθεια συγκράτησης αυτών, παρά τις υψηλές μισθολογικές αυξήσεις, τις αυξήσεις των ΔΕΚΟ και των αυξημένων εξόδων μεταφοράς και αποθήκευσης τα οποία σχεδόν απορροφήθησαν.

Ανάλογα, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στη χρήση 2007 σε ευρώ 5,8 εκατ. έναντι ευρώ 12,9 εκατ. το 2006. Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα του 2006 περιλαμβάνουν έκτακτα έσοδα αποζημίωσης από πυρκαγιά στους αποθηκευτικούς χώρους της Σίνδου ποσού ευρώ 2,5 εκατ. ευρώ.

Τέλος τα αποτελέσματα μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε ζημιές ευρώ 6,9 εκατ. έναντι ζημιών ευρώ 1,3 εκατ. την προηγούμενη χρήση.

Η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι η Ατλάντικ θα κινηθεί ανοδικά κατά το 2008 ενισχύοντας τον κύκλο εργασιών της ενώ στόχοι της κατά της τρέχουσα χρήση αποτελούν η συνέχιση της αναμόρφωσης του δικτύου καταστημάτων με τη δημιουργία νέων στρατηγικά τοποθετημένων σημείων πώλησης, την ανακαίνιση παλαιών και τη μεταφορά μη κερδοφόρων.

Παράλληλα θα ενταθούν οι προσπάθειες για ενίσχυση της διείσδυσης στον τομέα της χονδρικής μέσω των καταστημάτων της Cash & Carry και ειδικών συνεργασιών, ενώ τέλος προγραμματίζεται να συνεχιστεί η επιθετική πολιτική marketing τόσο μέσω της μείωσης τιμών, όσο και μέσω της έντασης της διαφημιστικής προβολής της εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v